НОХД 4047/2013 - Присъда - 29-01-2014

Присъда по Наказателно дело 4047/2013г.

ПРИСЪДА

 

№ ......../29.01.2014 г.                                                Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       V наказателен състав

На двадесет и девети януари      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

        Съдебни заседатели: ПЕТКА КРАНТОВА

                                         МАРИЯ ДРАКОВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  МАЯ КИРЧЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД № 4047  по описа за   2013 г.      

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.И.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода 27.04.2012 г. - 07.03.2013 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К. ЕГН ********** и при условията на повторност в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 27.04.2012 г. е отнел чужда движима вещ - бутилка уиски "Джак Даниелс", черен етикет, на стойност 34.00 (тридесет и четири) лева от владението на "Слънчеви лъчи" ООД гр.Пловдив;

- на 07.03.2013 г. чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Д.А.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи - преносим компютър марка "Асус”, модел Х51R, без батерия за него, ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева от владението на С.Т.З.; преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева от владението на А.Г.О.; и преносим компютър "Асус" 15", модел X51L ведно със зарядно за него, на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И.,

 или всичко на обща стойност 924.00 (деветстотин двадесет и четири) лева, без съгласието на владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.З, т.5 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ  лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.И.К. /със снета самоличност/ за ВИНОВЕН и в това, че на 16.11.2012 г. в гр.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у Х.Р.Р. заблуждение, че ще му продаде мобилен телефон "iPhone 4"  и с това му е причинил имотна вреда в размер на 200.00 (двеста) лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 вр. чл. 54  от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК от горните НАЛАГА едно общо и най-тежко наказание на подс. К. - ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, от което ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан считано от 18.03.2013 г. до 20.11.2013 г.

ГРУПИРА на основание чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал 1 от НК горното общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода  и наложеното на подс.К. по НОХД № 5256/13 г по описа на ПРС наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода като НАЛАГА едно общо най-тежко наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от  свобода, което да изтърпи на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК при изтърпяване общото и най-тежко наказание лишаване от свобода времето през което подс. Ц.И.К. е бил задържан в периода 18.03.2013 г. - 20.11.2013 г. по НОХД № 4047/13г.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.К., роден на *** ***.живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2013 г. в гр.Пловдив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, след предварителен сговор с Ц.И.К., ЕГН ********** в немаловажен случай, е отнел чужди движими вещи, както следва: преносим компютър марка "Асус", модел X51R, без батерия за него, ведно със зарядно за него, на стойност 250.00 (двеста и петдесет) лева и чанта за него на стойност 10.00 (десет) лева, от владението на С.Т.З., ЕГН **********; преносим компютър марка "DELL", 15" на стойност 280.00 (двеста и осемдесет) лева, от владението на А.Г.О.. ЕГН **********; и преносим компютър "Асус", 15", модел X51L, в едно със зарядно за него, на стойност 350.00 (триста и петдесет) лева от владението на С.Д.И., ЕГН **********, или всичко на обща стойност 890.00 (осемстотин и деветдесет) лева, без съгласието на владелците с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл. 304 от НК ГО ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН да е извършил престъплението при условията на продължавано престъпление по чл.26, ал.1 от НК и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода  на подс. Д.А.К. с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО 1 бр. компакт диск приложен по делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимите К. и К. да заплатят направените по делото разноски общо в размер на 100 /сто/ лева, като всеки един от тях да заплати сумата от 50 /петдесет/ лева по сметка на ВСС.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС