НОХД 4046/2013 - Присъда - 31-07-2013

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 244                            31.07.2013 г.                         гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                     ХІV наказателен състав

на тридесет и първи юли                                                 Година – 2013 г.

в публично заседание в следния състав:

                                   

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА        

                       

Секретар  ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД№ 4046 по описа за 2013 година

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А. М. О. - роден на ***г***, обл.Пловдив, българин, български гражданин, с основно образование, работещ,  женен, неосъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че в с.С., обл.Пловдив, за периода месец август 2007г. – месец декември 2012г. включително, след като е бил осъден с влязло в сила решение №224/18.07.2007г. по гражданско дело №427/2007г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, влязло в сила на 23.08.2007г. да издържа свой низходящ – дъщеря си В.А.О. ЕГН-**********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно шестдесет и четири месечни вноски по 30 лева всяка, на обща стойност 1920 лева, а за периода месец август 2007г. – месец май 2013г.  включително, след като е бил осъден с влязло в сила  решение №224/18.07.2007г. по гражданско дело №427/2007г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, влязло в сила на 23.08.2007г. да издържа свой низходящ, синът си – С.А.О. ЕГН-********** съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно шестдесет и девет месечни вноски по 30 лв. всяка, на обща стойност 2070 лева, или всичко на обща стойност 3990 лева, поради което и на основание чл.183 ал.1 вр. чл.54 вр. чл.57 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ, която на основание чл.42 А ал.4 вр. ал.3 т.1 вр. ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.1 от НК ДА СЕ ИЗТЪРПИ чрез задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА. и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.42 Б от НК така наложената на подс. А.М.О. на основание чл.42 А ал.4 вр. с ал.3 т.1 вр. ал.2 т.1 вр. ал.1 от НК пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящия му адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА да се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност от два пъти седмично за посочения период от време. 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.