НОХД 4029/2013 - Споразумение - 17-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 4029/2013г.

П Р О Т О К О Л  № 657

 

17.09.2013г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХІІ наказателен състав

На Седемнадесети септември                                                    2013 година

В публично заседание в следния състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИКОЛОВА – АНГЕЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ХРИСТО ДОБРЕВ

                   КАТЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4029 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 14:07 часа се явиха:        

          …………………………………………..

          СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

          Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА споразумение от 17.09.2013г. за решаване на НОХД № 4029/13г. по описа на ПРС - ХІІ н.с. между Районна прокуратура, град Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ, от една страна и подсъдимия А.Г.Х., представляван от адвокат Л. Ч. от друга страна,  за следното:

 ПОДСЪДИМИЯТ А.Г.Х. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал.1 т.4 пр.2 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.18 ал.1 от НК за това, че на 21.03.2013 г. в гр.П., чрез използване на техническо средство – клещи е направил опит да отнеме чужди движими вещи – чифт маратонски „Адидас” на стойност 119,99 лв. от владението на „М. К. К. Б.” ЕООД гр.С., без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини.

За така извършеното от подсъдимия А.Г.Х. престъпление по чл. 195 ал.1 т.4 пр.2 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.18 ал.1 от НК, при условията на чл. 54 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.Г.Х. наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 от НК ПРИСПАДА от така определеното на подсъдимия А.Г.Х. наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа на 21.03.2013г.

            Веществените доказателства - 1 бр. сиви клещи, при домакина на VІ РУП – Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

            На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.Х., със снета самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева.

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:         

                            

ЗА РП ПЛОВДИВ                                      ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                                /А.Х./    

                 /Николай Ингилизов/

 

                                                                   ЗАЩИТНИК: .....................

/адв. Л. Ч./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/                               

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                      1. /п/

 

                                                                                      2. /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производството да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.Г.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” да бъде отменена.   

Ето защо и

          СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД № 4029/13г. по описа на ПРС - ХІІ н. с.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Г.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

          Протоколът се изготви в  СЗ.

          Заседанието се закри в 14:55 ч.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                      1. /п/

 

                                                                                      2. /п/

 

                                                               СЕКРЕТАР: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.