НОХД 3956/2013 - Мотиви - 30-01-2014

Мотиви по Наказателно дело 3956/2013г.

М О Т И В И

по НОХД № 3956/2013 год., ПРС-1н.с.

         Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение против подсъдимият М.А.И. в това, че на 06.04.2013 год. в гр. Пловдив като извършител в съучастие с А.С.Й., ЕГН ********** – като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

 и срещу подс. А.С.Й. в това, че по същото време и място като съизвършител в съучастие с М.А.И., ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК

Производството е по реда на чл.370 и сл. от НПК.

         Прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимите обвинение изцяло. Предлага да им се наложат справедливи наказания.

По делото не е приет граждански иск. Не участва и частен обвинител.

         Подсъдимите М.И. и А.Й. се признават за виновни, както и потвърждават обстоятелствата изложени в ОА по реда на чл.372, ал.4 от НПК. Лично и чрез своите защитници молят за минимално наказание.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Подсъдимият М.А.И. е роден на *** ***, живущ ***. Определя се като българин, български гражданин, без  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият А.С.Й. е роден на *** ***, живущ ***. Определя се като българин, български гражданин, без  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

         Подсъдимите М.И. и А.Й. живеели в една махала, познавали се помежду си и се намирали в приятелски отношения. На 06.04.2013 год. през нощта двамата се срещнали и се заразхождали в кв.С. на гр.П. Около 02.00ч преминали по ул.”К.” и пред № ** забелязали магазинче за хранителни стоки, тип”лавка”. Последното се стопанисвало от свид.Б.Ч. и по това време на денонощието било затворено. Двамата подсъдими решили, че все пак вътре би могло да има нещо ценно и затова се насочили към него, с цел проникване във вътрешността му. С общи усилия успели да откъртят парче ламарина от вратата на магазина, а подс.И. влязъл вътре. През това време подс.Й. останал отвън да пази, а съгласно уговорката им при приближаване на опасност следвало да извести намиращия се в обекта подсъдим. И. от своя страна започнал да търси ценности в магазина като намерил и взел сумата от 235лв. В това време свид.А. Ю. се прибирал към дома си и пътя му  минавал покрай магазина стопанисван от свид.Ч.. При приближаване до лавката, той забелязал подс.Й., който се бил свил на кълбо и дори първоначално го помислил за куче. Подс.Й. обаче решил, че е разкрит за това се изправил, извикал на подс.И. да бяга и на свой ред побягнал в посока ул.”П.”. Другият подсъдим също се измъкнал от магазина като в бързината дясната му обувка се изхлузила и останала вътре. Въпреки това също побягнал, а свид.Ю. така и не успял да задържи някой от двамата дейци. Впоследствие двамата подсъдими разделили помежду си отнетите 235лв.

         Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от самопризнанието на подсъдимите направено в съдебно заседание, от показанията на разпитаните свидетели в хода на досъдебното производство Б.Н.Ч., А. М. Ю., М. Й. А. и Е. И. Д., както и от събраните по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално-следствени действия, а така също и чифт мъжки обувки – ВД по делото, но находящи се в VІ РУП на МВР Пловдив. Съдът кредитира самопризнанията на подсъдимите И. и Й. относно авторството на деянието, а и показанията на разпитаните свидетели като логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалия събран по делото доказателствен материал.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си подсъдимият М.И. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК от НК за това, че на 06.04.2013 год. в гр. Пловдив като извършител в съучастие с А.С.Й., ЕГН ********** – като помагач, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна след като е придобил фактическата власт върху посочената сума, той е лишил от същата пострадалото лице – свид.Ч... В последствие същата разделил с другия подсъдим, което недвусмислено сочи присвоителното намерение на дееца. Налице е и квалификацията разрушаване преграда , здраво направена за защита на имот, тъй като макар и с ръце, все пак е бил откъртен лист ламарина и направен отвор , за да може лице с не едро телосложение да проникне във вътрешността на магазина. Единствената особеност е, че в настоящия казус подс.Й. е бил не съизвършител, тъй като не е участвал в самото отнемане на вещите, а е бил помагач, който е помогнал за проникването в обекта, както и е наблюдавал за идваща опасност.

         От субективна страна престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият И. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Това е видно от начина на извършване на престъплението, както и последващите му действия по укриване и разходване на предмета от престъплението.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия М.И. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието по чл.36 от НК, настоящата инстанция намира, че в случая то следва да бъде определено на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при условията на чл.54 от НК. Като смекчаващо вината обстоятелство се отчита чистото съдебно минало, признанието на вината и изразеното съжаление. Последното обаче до голяма степен е формално такова. От друга страна не са налице отегчаващи вината обстоятелства.  Размера на причинените вреди също е относително не висок. С оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК при условията на чл.58а, АЛ.1 от НК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да бъде намалено с 1/3 и той да изтърпи наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На следващо място следва да се посочи, че не са налице нито изключително, нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК в настоящия случай.

Съгласно правилата на  чл.66, ал.1 от НК това наказание следва да се отложи с изпитателен срок от три години, тъй като са налице предвидените в тази правна норма предпоставки. Подс.И. е не осъждан, наложеното му наказание е под три години, а с оглед иначе не лошата му характеристика, то би постигнало поправителен ефект върху него и по този начин.

Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост.

Подбуди - користни.

При гореустановените фактически положения подс. А.С.Й. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК като на 06.04.2013 год. в гр. П. като помагач в съучастие с М.А.И., ЕГН ********** - извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи – сумата от 235 лв. от владението на Б.Н.Ч. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна след като е помогнал на подс.И. да проникне във вътрешността на магазина въздействайки върху ламаринените листове, а това е осигурявал охрана на действията на същия, той е подпомогнал извършването на кражбата, при наличието ан предварителна договорка за това с И.. Ето защо в последствие си разделили и парите, от които бил лишен дотогавашния им държател – свид.Ч.. Особеното е, че не е бил съизвършител, тъй като не е участвал в самото отнемане на парите, нито е спомогнал за установяване на владението върху тях, тъй като само подс.И. е проникнал в магазина, а в последствие с цялата сума в себе си се отдалечил от местопрестъплението. Ето защо подс.Й. следва да бъде признат за невинен и оправдан по това обвинение да е действал като съизвършител с подсъдимия М.А.И., на основание чл.304 от НПК , във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

От субективна страна престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият Й. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Това е видно от начина на извършване на престъплението, както и последващите му действия по укриване и разходване на предмета от престъплението.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия А.Й. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието по чл.36 от НК, настоящата инстанция намира, че в случая то следва да бъде определено на осем месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при условията на чл.54 от НК.

Като смекчаващо вината обстоятелство се отчита чистото съдебно минало, признанието на вината и изразеното съжаление. Последното обаче до голяма степен е формално такова. От друга страна не са налице отегчаващи вината обстоятелства.  Размера на причинените вреди също е относително не висок. С оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК при условията на чл.58а, АЛ.1 от НК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да бъде намалено с 1/3 и той да изтърпи наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На следващо място следва да се посочи, че не са налице нито изключително, нито многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК в настоящия случай.

Съгласно правилата на  чл.66, ал.1 от НК това наказание следва да се отложи с изпитателен срок от три години, тъй като са налице предвидените в тази правна норма предпоставки. Подс.И. е не осъждан, наложеното му наказание е под три години, а с оглед иначе не лошата му характеристика, то би постигнало поправителен ефект върху него и по този начин.

Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост.

Подбуди - користни.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛТСВА - 1 бр. спортна черна кожена обувка – лява, 1 бр. мъжка спортна черна обувка – дясна – на съхранение при домакина на VІ РУП гр. Пловдив следва да се ВЪРНАТ на подсъдимия М.А.И..

         По делото не са направени разноски, които да се възложат в тежест на подсъдимите към момента.

         По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.