НОХД 3955/2013 - Споразумение - 22-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 3955/2013г.

ПРОТОКОЛ

22.07.2013 година                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,            ПЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори юли                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                        Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

                              Съдебни заседатели: ЖАНЕТА ВАКРИЛОВА

                                                               НИКОЛАЙ ЦОНЕВ

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор ВАНЯ  ХРИСТЕВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

НОХ дело № 3955 по описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

ПОДС. Н. лично  и с адв. С., назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

Е.Г.Н. - родена на *** ***., българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, осъждана, ЕГН: **********

Получих препис от обвинителния акт на 16.07.2013 г.

АДВ. С.: Не възразяваме за срока.

ПОДС. Н.: Запозната съм с обвинението, не възразявам че не е изтекъл 7дневния срок.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Отводи няма да правя. Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. С.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив.

ПОДС. Н.: Също.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

          ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

Съдът счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 7 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 3955/13 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор  ВАНЯ ХРИСТЕВА и подсъдимата Е.Г.Н., чрез  защитникът си адв. В.С. *** за следното:

Подсъдимият Е.Г.Н. - родена на *** ***., българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, осъждана, ЕГН: ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал.1 т.1, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б. „А” и б. „Б” от НК за това, че на неустановена дата в края на м.ноември 2012г. в гр.Пловдив при условията на опасен рецидив /извършила е престъплението, след като е била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода от 1 година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е била осъждана два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпление от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК/ е отнела чужди движими вещи – мобилен телефон „Самсунг”, модел „GTS 3650” на стойност 70 лева и карта памет 8 гигабайта на стойност 14 лева, всичко на обща стойност 84 /осемдесет и четири/ лева от владението М.Г.К. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 За така извършеното от подс. Е.Н. престъплението по чл. 196 ал.1 т.1, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б. „А” и б. „Б” от НК НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК  ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода

 На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип

  ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс. Н. да заплати направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева по сметка на ВСС

 

ПРОКУРОР:                                     ПОДСЪДИМА:

/В. Христева/                                                        /Ел. Н./

 

СЛ. ЗАЩИТНИК:                             /адв. С./  

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                          2.

 

                    

Предвид така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, а мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия ще следва да бъде отменена и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3955/13 г. по описа на ПРС, V н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Е.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимата е осъдена да заплати направените по делото разноски на стойност 30.00/тридесет/ лв., следва на същата да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като я  предупреждава, че в противен на този случай, срещу нея ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 10,40   ч.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                          2.

                                        

 

                                                     СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС