НОХД 3896/2013 - Споразумение - 04-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 3896/2013г.

                                         П Р О Т О К О Л       № 510

 

04.07.2013 година                                                                     Град П.

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ІІ наказателен състав                    

На четвърти юли                                         две хиляди и тринадесета година   

В публично заседание в следния състав:       

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                                                 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Асен Илиев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3896 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Д.Д. се явява лично и с адв.С.Д. с пълномощно от днес.

……………………………………………………………………………………………

Съдът счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОДОБРЯВА постигнатото на 04.07.2013 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор АСЕН ИЛИЕВ от една страна и от друга – подсъдимият К.Д.Д., лично и чрез защитника си адв.С.Д.  за решаване на НОХД 3896/2013 г. по описа на Районен съд гр.П., ІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Д.Д.роден на *** ***, българин, българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 26.06.2013 г. в гр.П., на кръстовището между ул.“Б.“ и ул.“П. Д. П.“, е управлявал моторно превозно средство  – лек автомобил ”Фиат Пунто” с регистрационен № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,21 на хиляда, установено по надлежния ред –  с протокол за химическа експертиза № 568/26.06.2013г.

За така извършеното от подсъдимия К.Д.Д. престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА;    

- на основание чл.42А, ал.2, т.4 от НК ВКЛЮЧВАНЕ в програма за обществено въздействие „Програма за шофиращи в нетрезво състояние”, която да се проведе в рамките на пробационния срок.

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1, т.1, пр.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ на подсъдимия К.Д.Д. времето, през което е бил задържан по реда на чл.63 от ЗМВР на 26.06.2013 г. в продължение на един ден, което се зачита за три дни пробация. 

На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.Д.Д. от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

         На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА времето, през което подсъдимият К.Д.Д. е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 26.06.2013 г. до влизане в законна сила на настоящето определение.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.Д. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.  

 

ЗА РП- П.                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                 /К.Д. /

                /А.Илиев/                                                                          

                                              

ЗАЩИТНИК: /п/                 

     /Адв.С.Д. /

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 3896/2013 г. по описа на Районен съд гр.П., ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

         Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3896/2013 г. по описа на Районен съд гр.П., ІІ н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Д.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

СЪДЪТ уведоми подсъдимия, че съгласно определението за одобрение на споразумението, с което е осъден да плати съдебните разноски, следва да заплати сумите в 7 - дневен срок от днес по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801, БНБ – ЦУ – СОФИЯ, В1С  КОД BNBGBGS, като във вносния документ се посочи номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представи вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1, стая №107, в противен случай, след изтичане на предоставения срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата сума.

        

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 13:40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                                   СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

ВИ