НОХД 3871/2013 - Споразумение - 03-07-2013

Споразумение по Наказателно дело 3871/2013г.

П Р О Т О К О Л №506

 

 

03.07.2013 година                                             град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХХV наказателен състав

На трети юли                            две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

 

 

Секретар: БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: ГИНКА ЛАЗАРОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3871 по описа за 2013 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

       

ПОДСЪДИМИЯТ В.Р.К. се явява лично  и с адв. З. – служебен защитник от досъдебното производство.

 

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ.З.: Да се даде ход на делото. Постигнахме споразумение , което представяме и моля да одобрите.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

        СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

            В.Р.К. - роден на ***г. *****, ***, ЕГН: **********.

ПОДС. К.: Получих препис от ОА на РП – Пловдив своевременно и съм запознат с него.

Моля да одобрите споразумението, като осъзнавам, че наказанието ми е твърде снизходително, но имам четири деца, за които полагам грижи и освен това страдам от онкозаболяване, от което се лекувам понастоящем и за което заявявам, че ще представя медицински документи своевременно.

        На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

        На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

        Отводи не постъпиха.

 

        Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

       

      ПОДС.К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че съм го подписал доброволно.

        Съдът счита, че представеното споразумение е законосъобразно от формална страна и по същество – действително е видно, че наказанието е снизходително в контекста на свидетелството за съдимост на подсъдимия, но с оглед на семейните му и здравословни проблеми, представеното споразумение следва да се одобри.

Ето защо и на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА постигнатото споразумение от 03.07.2013г. между РП – гр. Пловдив чрез прокурора Г.Л. от една страна и от друга - подсъдимият К. – лично и чрез защитника му адв.З. за решаване на наказателното производство по НОХД № 3871/13г. по описа на ПРС - ХХV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ В.Р.К. - роден на ***г. ******, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК за това, че на 12.06.2013 година на кръстовището на път І-8 с път ІІ-86, обл.П., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №9318/2012г. от 10.09.2012г. на ВРИД Началника на сектор „ПП” при ОДМВР гр.П., връчено лично на 10.12.2012г., влязло в законна сила на 18.12.2012г. затова, че е управлявал МПС без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил „Ф. г.“ с рег.№ **** без съответно свидетелство за управление.

За така извършеното от подсъдимия престъпление се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следната съвкупност от пробационни мерки:

На основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 вр. ал.3, т.1 от НК – „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”***,  с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК при изпълнението на наказанието „Пробация” ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият К. е бил задържан за 24 часа.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРОР:/П/                                   ПОДСЪДИМ:/П/

           /Г. ЛАЗАРОВА/                                        /В.К./

 

                                                                                                              

ЗАЩИТНИК:/П/                                                                                                                                                  

/адв. З./

                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

       

     С оглед на така одобреното споразумение и на основание чл.24, ал. 3 от НПК съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3871/13г. по описа на ПРС – ХХV н.с.

        ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подс.В.Р.К..

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 13:55 часа.

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

СЕКРЕТАР:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:Б.К.