НОХД 3801/2013 - Разпореждане - 03-07-2013

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

гр.Пловдив,03.07.2013 год.

 

Десислава Порязова- районен съдия при Пловдивския районен съд, като съдия- докладчик ,като се запознах с материалите по НОХД № 3801/2013 год. по описа на ПРС, XXIV н.с, както и с основанията по чл. 249 вр. с чл.248, ал.2, т.З от НПК намирам, че делото подлежи на разглеждане от ПРС, но са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП - Пловдив, поради допуснато съществено процесуално нарушение.

С внесения обвинителен акт С.Т.Т. се предава на съд по обвинения в следните престъпления ,както следва: по чл.131ал.1т.2пр.Ш вр.с чл.130ал.1 от НК и по чл.387 ал.1пр.1 от НК.

При запознаване с материалите по делото настоящият съд констатира следното :при описание на фактическата обстановка в обстоятелствената част на обвинителния акт .представителят на РП -Пловдив досежно обвинението по чл.387 от НК е посочил следното. На стр.З от OA е описано :"С действията си обв.Т. е нарушил чл.72 от ЗМВР и Етичния кодекс за поведението на държавния служител в МВР и т.4,т.13,т.70 ,т.77 и не е изпълнил задълженията си по служба -не е изпълнил разпоредбите на t.9,t.21,t.22,t.23,t.67,t.69 ,т.72 от същия Кодекс."А в диспозитива на самото обвинение е вписано ,че обв.Т. е "превишил властта си".Тоест има разминаване между описаното в обстоятелствената част на OA досежно възприетото от РП -Пловдив изпълнително деяние между описателната и диспозитивна част на OA - като противоречието се корени в това дали обв.Т. всъщност -"не е изпълнил задълженията си" или е" превишил властта си".Това нарушение е съществено и нарушава правото на защита на обвиняемия .

На следващо място, в досъдебното производство -в постановлението за привличане на обвиняем-л.50 от дата 12.12.2012г,така и в обвинителния акт е вписано текстово изпълнително деяние -"превишил властта си", а при изписване на правната квалификация и съответстващите й предложения в текста на разпоредбата на чл.387 ал.1 от НК е посочено ,че обв.Т. е извършил престъпление по чл.387 ал.1пр.1 от НК .Видно от разпоредбата на чл.387ал.1 от НК ,то същата има четири предложения и описаното с думи не отговаря на цифровата правна квалификация.

Посочените по-горе нарушения реално препятстват обвиняемия да разбере в какво точно се обвинява, както и да организира защитата си по така повдигнатото му обвинение. С обвинителния акт се поставя рамката на обвинението, чрез него прокурорът развива в пълнота своята обвинителна теза, поради което и задължение на прокурора е да посочи в обстоятелствената част на OA всички факти, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в него /виж TP № 2/2002г. на ВКС, ОСНК, т.4/. И в този смисъл същите съществени нарушения са сред отстранимите нарушения в досъдебна фаза , което налага съдебното производство да бъде прекратено, а делото върнато на РП- Пловдив за отстраняването им. А .именно чрез посочването на коректната правна квалификация и предложения към нея .съгласно разпоредбата на чл.387 ал.1 от НК ,при привличането на обвиняемия и чрез отстраняване на посочените по-горе пропуски в обвинителния акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 249 вр. с чл.248, ал.2, т.З от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

ПРЕКРАТЯВА,съдебното производство по НОХД № 3801 /2013 год. по описа на ПРС, XXIV н.с.

ВРЪЩА същото на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на горепосочените процесуални нарушения.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на глава XXII от НПК пред ПОС, а именно в 7 дневен срок от връчването на преписи от разпореждането до страните -РП-Пловдив и обв. С.Т. и защитниците му адв. К.Е. и адв. М.Г..

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ