НОХД 3764/2013 - Споразумение - 26-08-2013

Споразумение по Наказателно дело 3764/2013г.

 

ПРОТОКОЛ №617

 

26.08.2013 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХІ наказателен състав

На двадесет и шести август             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ДИАНА БИКОВА        

                                                                    2. ПЕНКА АВРАМОВА 

 

СЕКРЕТАР: ВИКТОРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3764 описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 10,03 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

Е.М.А.редовно призован, не се явява. За него се явява упълномощеният му защитник адв. Г.Д., с пълномощно по делото.

По гласни сведения на защитника на подс. А. адв. Д. същият ще закъснее, тъй като в момента пътува.

ПОСТРАДАЛИЯТ:

В.А.С. – редовно призован, се явява лично.

Съдът обявява пет минутна почивка до явяването на подс. Е.М.А..

Съдебното заседание продължи в същия съдебен състав, като в залата се явява и подс. Е.М.А..

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         Е.М.А. - роден на ***г***, турчин, български гражданин, неженен, неосьждан, с средно - специално образование,  студент във втори курс МУ Пловдив, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

         ПОДС. А.: Получил съм препис от обвинителния акт своевременно, не правя възражение в този смисъл.

Сне се самоличността на явилия се свидетел:

В.А.С. – на 27 години, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********, без родство с подс. А..

         На свидетеля се разясни наказателната отговорност по реда на чл. 290 от НК.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК

Свидетеля се изведе от залата.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи към състава. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, като моля същото да бъде одобрено от съда като непротиворечащо на събраните доказателства, на морала и добрите нрави. Същото отговаря на събраните по делото доказателства, като параметрите на наказанието са 6 месеца „лишаване от свобода”, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено изпълнението с изпитателен срок от 3 години, като не следва да му се налага глоба. Моля да му бъдат възложени и направените по делото разноски.

         АДВ. Д.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора.

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 26.08.2013 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА, от една страна и от друга – подсъдимият Е.М.А., лично и с упълномощения си защитник адв. Г.Д. от АК - Пловдив за решаване на  НОХД № 3764/2013 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият Е.М.А. роден на ***г***, турчин, български гражданин, неженен, неосьждан, с средно - специално образование,  студент във втори курс МУ Пловдив, безработен, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 209, ал.1 от НК изразило се в това, че на 30.04.2012 г. в с.Куртово Конаре, обл.Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил у В.А.С. *** заблуждение и с това му е причинил имотна вреда в размер на 2 000 лева /две хиляди лева/.

 За така извършеното от подсъдимия Е.М.А. престъпление по чл.209 ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното на подс. Е.М.А. наказание от 6 /ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Е.М.А. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 40,00 лева за експертизи.

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                        ПОДСЪДИМ: .............................

ПРОКУРОР: .................................                       Е. А.

 

                                                        ЗАЩИТНИК: ..............................

                                                                  адв. Г. Д.

                                                       

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                  2.

 

                                         СЕКРЕТАР:

 

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 3764/2013 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимата Е.М.А. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3764/2013 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.М.А. мярка за неотклонение „Подписка”

УВЕДОМИ подс. А., че в 7 - дневен срок от днес следва да заплати доброволно направените в наказателното производство разноски в размер на 40.00 лева по сметка на ВСС – София, като при не заплащане ще бъдат събрани по принудителен ред с издаването на изпълнителен лист.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 10,30 часа.

 

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

 

                                                   СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.