НОХД 3644/2013 - Мотиви - 26-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 3644/2013г.

М О Т И В И

към присъда № 8/14.01.2014г. по НОХД № 3644/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с.

Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу Р.А.Б., ЕГН **********, и Е.К.Й., ЕГН **********, и същите са предадени на съд, както следва:

І. Подс. Р.А.Б. за престъпление по чл.195, ал.2, вр.ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.2, вр.чл.28, ал. 1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, за това, че за времето от 17.07.2008г. до 18.08.2008г. в с.Й. Г., обл.Пловдив, от дома на М. Г. Н. с ЕГН: **********, и М.Г.И. с ЕГН **********,***, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Е.К.Й., с ЕГН **********, като помагач, е отнел чужди движими вещи:

1 (един) бр. златен синджир, 14 карата, 120 гр. на стойност 3 000,00 лв.

7 (седем) бр. златни монети, 24 карата по 100 гр. по 4 284,00 лв. за всяка от тях или 29 988,00 лв.

8 (осем) бр. златни монети, 24 карата по 50 гр. по 2 142,00 лв. за всяка от тях или 17 136,00лв.

4 (четири) бр. английски златни монети, 22 карата по 40 гр. по 1 571,60 лв. за всяка от тях или 6 286,40 лв.

40 (четиридесет) бр. турски и английски златни лири, 21,6 карата по 8 гр. по 308,48 лв. за всяка от тях или 12 339,20 лв.

30 (тридесет) бр. турски златни монети, 24 карата по 36 гр. всяка по 1 542,24 лв. за всяка от тях или 46 267,20 лв.

3 (три) бр. австрийски златни монети, 24 карата по 14 гр. по 599,76 лв. за всяка от тях или 1 799.28 лв.

4 (четири) бр. арабски жълтици, 24 карата по 40 гр. по 1 713,60 лв. за всяка от тях или 6 854,40 лв.

1 (един) бр. златна дамска гривна, 22 карата, 120 гр. на стойност 4 714,80 лв.

1 (един) бр. златна мъжка гривна, 14 карата, 100 гр. на стойност 2 500,00 лв.

2 (два) бр. златни дамски пръстени, 14 карата по 15 гр. по 375,00 лв. за всеки от тях или 750,00 лв.

1 (един) бр. златна зъбна протеза, 24 карата, 10 гр. на стойност 428,40 лв.

2 (два) бр. златни игли, 22 карата по 2 гр. по 78,58 лв. за всяка от тях или 157,16 лв.

6 (шест) бр. златни американски долари, 22 карата по 8 гр. по 314,32 лв. за всеки от тях или 1 885,92 лв.

1 (един) бр. торбичка на стойност 0,50 лв.

500 английски паунда по 2,482490 лв./паунд на стойност общо 1 241, 25 лв.

200 американски долара по 1,255830 лв./долар на стойност общо 251,17лв.

всичко на обща стойност 135 599,68 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/ от владението на М. Г. Н., ЕГН **********, и М.Г.И., ЕГН **********, и двамата от с. Й. Г., обл. Пловдив, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери и деянието е извършено от дееца при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай /извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление/.

         ІІ. Подс. Е.К.Й. за престъпление по чл.195, ал.2, вр.ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, за това, че за времето от 17.07.2008г. до 18.08.2008г. в с.Й. Г., обл.Пловдив, от дома на М. Г. Н., ЕГН **********, и М.Г.И., ЕГН **********,***, като помагач, в съучастие с Р.А.Б. ЕГН **********, като извършител, от с.Й. Г., обл. Пловдив е отнела чужди движими вещи:

1 (един) бр. златен синджир, 14 карата, 120 гр. на стойност 3 000,00 лв.

7 (седем) бр. златни монети, 24 карата по 100 гр. по 4 284,00 лв. за всяка от тях или 29 988,00 лв.

8 (осем) бр. златни монети, 24 карата по 50 гр. по 2 142,00 лв. за всяка от тях или 17 136,00лв.

4 (четири) бр. английски златни монети, 22 карата по 40 гр. по 1 571,60 лв. за всяка от тях или 6 286,40 лв.

40 (четиридесет) бр. турски и английски златни лири, 21,6 карата по 8 гр. по 308,48 лв. за всяка от тях или 12 339,20 лв.

30 (тридесет) бр. турски златни монети, 24 карата по 36 гр. всяка по 1 542,24 лв. за всяка от тях или 46 267,20 лв.

3  (три) бр. австрийски златни монети, 24 карата по 14 гр. по 599,76 лв. за всяка от тях или 1 799.28 лв.

4  (четири) бр. арабски жълтици, 24 карата по 40 гр. по 1 713,60 лв. за всяка от тях или 6 854,40 лв.

1 (един) бр. златна дамска гривна, 22 карата, 120 гр. на стойност 4 714,80 лв.

1 (един) бр. златна мъжка гривна, 14 карата, 100 гр. на стойност 2 500,00 лв.

2 (два) бр. златни дамски пръстени, 14 карата по 15 гр. по 375,00 лв. за всеки от тях или 750,00 лв.

1 (един) бр. златна зъбна протеза, 24 карата, 10 гр. на стойност 428,40 лв.

2 (два) бр. златни игли, 22 карата по 2 гр. по 78,58 лв. за всяка от тях или 157,16 лв.

6 (шест) бр. златни американски долари, 22 карата по 8 гр. по 314,32 лв. за всеки от тях или 1 885,92 лв.

1 (един) бр. торбичка на стойност 0,50 лв.

500 английски паунда по 2,482490 лв./паунд на стойност общо 1 241, 25 лв.

200 американски долара по 1,255830 лв./долар на стойност общо 251,17лв.

всичко на обща стойност 135 599,68 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/ от владението на М. Г. Н. ЕГН ********** и М.Г.И. ЕГН ********** и двамата от с. Й. Г., обл. Пловдив, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, и деянието е извършено от дееца при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай /извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление/.

По искане на подсъдимите и техните защитници, съдът е допуснал предварително изслушване на страните по реда на чл. 370 и чл. 371 т.2 от НПК.

         В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението  със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализирането на наказателната отговорност на подсъдимите се предложи да им бъде наложено наказание, определено при условията на чл. 55 ал.1 от НК, съгласно разпоредбата на чл. 58а, вр.чл. 373 ал.2 от НПК, приложими с оглед нормата на чл.2 от НК, като се предложи налагането на наказания “лишаване от свобода” за всеки един от подсъдимите, чиито размери да се определят близо до максимума на специалния минимум, поради наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства. Пледира наказанията да се изтърпят ефективно при първоначален строг режим, да им се възложат направените по делото разноски, а веществените доказателства – да бъдат върнати на правоимащите лица.

         В съдебно заседание по молба на пострадалата М.Г.И. и на наследниците на пострадалия М. Г. Н. - Н.М.К., Д.М.Н., Г.М.Н., С.М.В., Д.М.И., М.М.Н., Е.М.Н., както и Н.Й.Н. и М.Й.Н. – последните двама като наследници на Й. М.Н., същите са конституирани в качеството на частни обвинители в настоящото производство, а предявеният от тях граждански иск е оставен без разглеждане.

         Адв.Б. – повереник на посочените по-горе частни обвинители, моли съда да определи на подсъдимите наказания “лишаване от свобода” при условията на чл.55 от НК, като, детайлно очертавайки наличието на утежняващи вината обстоятелства, предлага размерите на наказанията да се определят в максимални такива, съобразени със специалния минимум в особената част на НК. Претендира се присъждането на направените от пострадалите разноски, а именно адвокатски хонорар. На свой ред от страна на частните обвинители в съдебно заседание единствено се явяват М.И. и Г.Н., които се солидаризират с исканията на процесуалния си представител.

         Адв.У. - защитник на подс.Б., моли съда да наложи на подзащитния му наказание „лишаване от свобода” в размер около една година при условията на чл.55 от НК с приложението на чл.2 от НК, предвид инкриминирания период от 2008г. и съобразно редукцията на чл.63, ал.2, т.2 от НК, поради непълнолетието на подс.Б. към момента на реализацията на престъплението. Досежно веществените доказателства се пледира тяхното връщане, а по отношение на разноските – възлагането им в тежест на подсъдимите.

Адв.Ж. – защитник на подс.Й., моли съда да наложи на подзащитната й наказание “лишаване от свобода” при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК в размер около една година, изтъквайки наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, както и взема становище досежно веществените доказателства и разноските в насока първите да бъдат върнати, а вторите – възложени на подсъдимите.

Подсъдимите Р.Б. и Е.Й. в съдебно заседание, признават вината си и се разкайват за случилото се. Декларират желание делото да приключи чрез провеждане на предварително излушване, както и че не оспорват фактическата обстановка, такава каквато е посочена в Обвинителния акт и се съгласяват да не се събират доказателства по посоченото в него. Молят съда да им наложи минимално наказание, като се присъединяват към поисканото от защитата им.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намери за установено следното:

    ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Р.А.Б. е роден на ***г***, б., български гражданин, с начално образование /завършен 6-ти клас/, неженен, безработен, осъждан, живущ *** /понастоящем в Затвора Пловдив/ ЕГН **********.

Подсъдимата Е.К.Й. е родена на ***г***, б., българска гражданка, с начално образование /завършен трети клас/, неомъжена, осъждана, неработеща, живуща ***, ЕГН **********.

Подс. Р.А.Б. е осъждан неколкократно, като от значение за квалификацията на деянието по настоящото производство, определящо го като извършено в условията на повторност по смисъла на чл.28, ал.1 от НК, са следните осъждания:

С присъда № 163/07.06.2007 г. постановена по НОХД №500/07,ПРС, VI н.с. в сила от 25.06.2007г. за извършено на 05.01.2007г. престъпление по чл.195, ал.1, т.З вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.З вр. с чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК на подс.Б. е било наложено наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

С определение № 86/23.05.2008г. по НОХД № 614/08 г. по описа на ПРС, X н.с, в сила от 23.05.2008г. за извършено в периода от 18.01.2008г. до 25.01.2008г. престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.З вр. с чл.26, ал.1 и вр. с чл.28, ал.1 от НК на подс. Б. било наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от една година. На основание чл.69, ал.1 вр. с чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание било отложено с изпитателен срок от една година и шест месеца.

Подс. Е.К.Й. е осъждана неколкократно, като от значение за квалификацията на деянието по настоящото производство, определящо го като извършено в условията на повторност по смисъла на чл.28, ал.1 от НК, са следните осъждания:

С присъда от 13.09.2002 г. на Софийски районен съд в сила от 15.10.2002г. по НОХД № 5534/2001г. за деяние извършено на 01.05.2002г. по чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.З от НК на подс. Е.Й. било наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от четири месеца. На осн. чл.69, ал.1 вр. с чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание било отложено за срок от три години.

Със споразумение от 25.10.2004г. на Районен съд Плевен, в сила от 25.10.2004г. за деяние извършено на 12.06.2003г. по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.З вр. с чл.54 от НК на подс. Е. Й. било наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от четири месеца. На осн. чл.69, ал.2 от НК съда е освободил частично от изтърпяване на наказанието по НОХД 5534/2001г. на Софийски районен съд в размер на три месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като остатъкът от един месец ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следвало да се изтърпи отделно от наказанието наложено на подс. Е Й. по настоящето дело. С определение № 7953/13.12.2004г. по НОХД № 2755/2003г. на Плевенски районен съд освобождава изцяло и на основание чл.69, ал.2 от НК осъдената от изтърпяване на наказанието по НОХД № 9182/2001 г. на Софийски районен съд, с което е била осъдена на три месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, условно за две години изпитателен срок. Определението е влязло в сила на 20.12.2004г.

Подс. Р.А.Б. живеел в с.Й. Г., обл.Пловдив. Той не учел е не работел, като извършвал кражби на различни вещи, които впоследствие продавал, за да си набави парични средства. Подс.Б. се познавал с подс.Е.Й. ,като поддържал с нея приятелски отношения и често пребивавал в дома й в с.Й. Г., ул.”И р”№**. Подс.Й. също не била трудово ангажирана като извършвала противозаконни деяния с цел да си набави парични средства.

През м.май 2008г. подс. Б. заедно с негов приятел, /неустановен в хода на разследването/, минали покрай дома на св.М.Н. /починал/ и св.М.И. и двамата от с.Й. Г., обл.Пловдив, находящ се на ул.”Д” № **. Като ги видял св.М.Н. ги помолил да му помогнат да внесе един гардероб в дома си. При това посещение в дома на пострадалите подс.Б. забелязал, че в една от стаите на къщата се намирал голям метален сейф с две врати. Той установил, че сейфът е заключен и предположил, че в него стопаните съхраняват свои ценни вещи. Действително в този сейф св.М.Н. и съпругата му - св.М.И. държали своите ценности - накити и монети, както и известна сума пари в различни валути.

Св.М.Н. и М.И. притежавали и друга къща в с.Й. Г.. През м.юли 2008г., поради инзвънредно топлото време, те се преместили да живеят в нея, като преди да напуснат жилището на ул."Д"№ **, в което се намирала металната каса, заключили добре вратите на къщата, но оставили един от прозорците на стаята, в която се намирал сейфа отворен, с цел да се проветрява. Св.М.Н. и св.М.И. не оставяли без надзор своя имот находящ се на ул.”Д” № **, като го посещавали често през деня, но не оставали да нощуват в него.

След като бил видял металната каса в дома на св.М.Н. подс.Б. споделил това с подс.Й., която го насърчила в неговото решение да намери начин и да проникне в къщата с цел да отнеме противозаконно вещите, които се намирали в касата, като му обещала помощта си впоследствие при пласирането им.

На 17.07.2008 г починала снахата на св.М.Н. и тогава той отворил сейфа в къщата на ул.”Д” № ** , като не установил от там да липсват някакви вещи.По-късно на същата дата подс.Б. за пръв път проникнал през незатворения прозорец в дома на пострадалите, находящ се на ул.,Д" № ** в с. Й. Г.. Влизайки там подс.Б. се отправил към стаята, в която се намирал металния сейф и започнал да търси ключ за него. След като не го намерил там, той решил да претърси и другите помещения. По това време в къщата нямало други хора, а пострадалите нощували в другия си имот.

След като подс.Б. не намерил ключ в другите стаи, той отново се върнал в стаята, в която се намирал сейфа. Тогава на масата той видял черна чантичка. Когато я отворил в нея намерил часовници и един ключ. Подс.Б. пъхнал ключа в ключалката на сейфа, завъртял го и вратата на сейфа се отключила. Когато отворил сейфа подс.Б. видял, че в него имало много златни накити и монети, както и пари. От сейфа подс.Б. взел една чанта, в която се намирали пендари и дамски пръстени.

След като откраднал тези вещи подс.Б. отключил долната вратичка на сейфа с ключ намиращ се на нея и вътре в това отделение на сейфа в найлоново пликче намерил други три ключа. Подс.Б. взел един от тях, сребрист на цвят и пробвал дали ще отключва и заключва външната врата на сейфа. Когато установил, че ключът отключвал и заключвал вратата на сейфа, той го откраднал с намерение да го ползва и друг път за отваряне на сейфа.

След като напуснал дома на пострадалите, подс.Б. отишъл в дома на приятелката си - подс.Е.Й., намиращ се в с.Й. Г., ул."Ч." №**. Там той споделил с подс.Е.Й. за извършеното и й предоставил пръстените, които бил откраднал от дома на пострадалите - св.М.Н. и св.М.И.. Подс.Б. показал на подс.Е.Й. ключа за сейфа и двамата решили той да продължи да влиза в дома на пострадалите и от там да краде още златни накити.След като откраднел още вещи подс.Е.Й. отново обещала, че ще му помогне да пласира откраднатото, което впоследствие и направила. Ключът за сейфа подс.Б. скрил в имота обитаван от подс.Е.Й..

На следващият ден двамата подс.Р.Б. и подс.Е.Й. ***, където продали златните пендари, а пръстените подс.Й. оставила за себе си.

Вещите продали за сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/. С парите от продажбата двамата купили теракот за дома на подс.Е.Й.. Подс.Б. купил и мобилен телефон „Сони Ериксон" за сумата от 100 лв., който подарил на подс.Е.Й..

Два-три дни след първото влизане подс.Б., насърчаван от подс.Е.Й., отново проникнал в дома на пострадалите през отворен прозорец. Влязъл в стаята, където се намирал сейфа. С помощта на ключа, които преди това бил откраднал, отключил сейфа и от него откраднал златно синджирче с нанизани на него пендари. След това той заключил сейфа и напуснал дома на пострадалите, като отишъл отново в дома на подс.Е.Й..

На следващият ден двамата отново отишли заедно в гр.Пловдив, където в златарски магазин продали откраднатите вещи. В този магазин били записани данните от личната карта на подс.Е. Й.. С парите от продадените, крадени вещи двамата закупили обзавеждане за дома на подс.Е.Й. - спалня за сумата от 1800лв. Подс.Б. дал на подс.Е.Й. и сумата от 500лв., а за себе си оставил около 200 лв.

Четири дни по-късно подс.Б., подтикнат от подс.Е.Й., отново проникнал в дома на пострадалите, след като се уверил, че в къщата няма никой. С откраднатия ключ, който държал при подс.Е.Й. той отворил сейфа. От него откраднал пакетче с 30 бр. малки пендари. След като извършил кражбата той напуснал дома на пострадалите и отново отишъл в дома на подс.Е.Й.. Там той оставил откраднатото от него на подс.Е.Й. .

На следващият ден подс.Е.Й. и майка й – С. Й. /по отношение на последната са отделени материали в друго ДП/, отишли в гр.Пловдив, където продали всички откраднати от подс.Б. вещи. След като се върнали от гр.Пловдив, подс.Е.Й. споделила с подс.Б., че за всички откраднати и продадени вещи получила сумата от 3000 лв. От тези пари тя му дала сумата от 100 лв., а останалите задържала за себе си като му казала, че с тях ще купува бойлер.

Четири дни след този случай подс.Б., под въздействието отново на подс.Е.Й., влязъл пак в дома на пострадалите. Отключил сейфа и от него откраднал златна гривна с бели на цвят камъчета и 7-8 броя пендари навързани на въже. Откраднатото отново занесъл при подс.Е.Й., в дома й. Там, в двора на къщата, скрил ключа за сейфа, както правел и в предишните случаи.

На следващата сутрин подс.Б. и подс.Е.Й. ***. На главната улица се срещнали с непознат за тях турски гражданин и на него продали откраднатата гривна за сумата от 1000 лв. Откраднатите пендари продали в златарски магазин за сумата от 2000 лв. След като продали откраднатите вещи подс.Е.Й. поискала от подс.Б. с получените пари да й купи златни накити. Той се съгласил. Двамата отишли в кв. „С." - гр.Пловдив, от където подс.Б. купил за подс.Е.Й. златна огърлица, впоследствие се върнали в златарския магазин, в който продали първото откраднато злато и оттам подс.Б. купил на подс.Е.Й. един брой синджирче, гривна и няколко пръстена от злато. От останалите 2000 лв. подс.Б. дал на подс.Е.Й. 1000 лв., които тя му поискала, под предлог че дължи пари, а другите 1000 лв. задържал за себе си. Отивайки към автогарата, от където щели да се прибират, подс.Б. купил на подс.Е.Й. дрехи на стойност около 100-200 лв. Подс.Б. дал на подс.Е.Й. и сумата от 600 лв., които тя поискала от него.

Пет дни по-късно подс.Б. подпомогнат отново от подс.Е.Й. влязъл в дома на пострадалите. С откраднатия ключ отключил сейфа и от него взел 4 /четири/ броя големи пендари. Заключил сейфа и напуснал къщата, след което отново отишъл при подс.Е.Й.. На нея той показал откраднатите вещи. Тя взела два от пендарите за себе си, а другите два останали у подс.Б..

На следващият ден подс.Б. *** и продал пендарите за сумата от 1700 лв. С получените пари той отишъл и си купил скутер за сумата от 400 лв. Като няколко дни след това той се развалил и подс.Б. го продал на непознат мъж за сумата от 100 лв. След като свършили парите подс.Б. и подс.Е.Й. ***, където продали и другите два пендара за сумата от 1500 лв. За сумата от 100 лв. купили мобилен телефон „Сони Ериксон" за С. Й.. Последната след няколко дни продала мобилния телефон и парите взела за себе си. С останалите пари от продадените вещи подс.Б. черпил негови познати, като не им споделил от къде има парите и отново дал сумата от 600 лева на подс.Е.Й..

Известно време след това подс.Б., подтикнат от подс.Е.Й., отново проникнал в дома на пострадалите. Отключил сейфа и от него откраднал още пендари, други златни накити и монети, както и намиращите се там пари в размер от 500 /петстотин/ паунда и 200 /двеста/ щатски долара.

След като напуснал дома на пострадалите подс.Б. изхвърлил ключа за сейфа в стопанска сграда намираща се в къщата на лице по прякор „Й.", находяща се в с.Й. Г.. В тази къща дълго време никой не живеел. По-късно при извършения оглед на същата къща изхвърления от подс.Б. ключ за сейфа на пострадалите бил намерен.

На следващият ден сутринта подс.Б. заедно с негови приятели отишли да се разходят в гр.Пловдив. Те отишли на картинг пистата, а той останал на автогара Юг. Докато бил там, по телефона му се обадила подс.Й. и след като се срещнали там, двамата отишли да продадат откраднатите от подс.Б. златни накити. За тях те получили сумата от 1800 лв. След като продали вещите двамата подсъдими се върнали към централна ж.п. гара - Пловдив, където от подлеза с парите получени от продажбата на крадените вещи подс.Б. купил на подс.Е.Й. мобилен телефон за сумата от 400 лв. От друг магазин купил за подс.Е.Й. дрехи на стойност за около 100-150 лв. На подс.Е.Й., подс.Б. дал и парична сума в размер на 500 /петстотин/ лв. От получените в резултат на продажбата на откраднатите вещи пари подс.Б. предоставял парични суми и вещи и на други свои приятели и познати, които обаче не знаели какъв е техният произход. Отнетите парични суми в чужда валута подс.Б. обменил в обменно бюро за левовата им равностойност, като получил сумата от 1200 лева, които похарчил за подс.Е.Й..

Така подс.Б., насърчаван от подс.Е.Й. отнел през инкриминирания период от време чужди вещи - златни накити, монети и пари както следва: 1 (един) бр. златен синджир, 14 карата, 120 гр.; 7(седем) бр. златни монети, 24 карата по 100 гр.; 8 (осем) бр. златни монети, 24 карата по 50 гр.; 4 (четири) бр. английски златни монети, 22 карата по 40 гр.; 40 (четиридесет) бр. турски и английски златни лири, 21,6 карата по 8 гр.; 30 (тридесет) бр. турски златни монети, 24 карата по 36 гр.; 3 (три) бр. австрийски златни монети, 24 карата по 14 гр.; 4 (четири) бр. арабски жълтици, 24 карата по 40 гр.; 1 (един) бр. златна дамска гривна, 22 карата, 120 гр.; 1(един) бр. златна мъжка гривна, 14 карата, 100 гр.; 2 (два) бр. златни дамски пръстени, 14 карата по 15 гр.; 1 (един) бр. златна зъбна протеза, 24 карата, 10 гр.; 2 (два) бр. златни игли, 22 карата по 2 гр.; 6 (шест) бр. златни американски долари, 22 карата по 8 гр.; 1 (един) бр. торбичка на стойност 0,50 лв.; 500 английски паунда; 200 американски долара.

На 18.08.2008г. св.М.И. отворила сейфа, за да вземе от него пари, с които трябвало да платят текущи разходи. Отваряйки сейфа с ключа си, св.И. установила, че от него липсвали описаните по-горе златни накити, монети и парична сума в размер на 500 /петстотин/ паунда и 200 /двеста/ щатски долара. За случая св.И. веднага уведомила съпруга си - св.М.Н. и полицейските служители от РУП Стамболийски.

На 18.08.2008г. подс.Б. забелязал, че внука на пострадалия св. М. Н. бил в дома на подс.Е.Й.. По-късно той разбрал, че го търсят и в тази връзка тръгнал към гарата в гр.Стамболийски с цел да се укрие, но бил задържан от полицаи от РУ П Стамболийски.

Сумата от 1770 лв. останала от продажбата на откраднати вещи подс.Б. предал с протокол за доброволно предаване от 19.08.2008г. Със същия протокол подс.Б. предал и: 1бр./един/ моб.телефон марка „Сони-Ериксон" с 1MEI359061001855799; 1бр./един/ зарядно устройство за моб.телефон „Сони - Ериксон". За предадената парична сума подс.Б. заявил, че това били парите, който му останали от  продаденото последно злато, което откраднал от пострадалия -св.М.Н.. За мобилния телефон подс.Б. заявил, че го купил от заложна къща в гр.Пловдив за сумата от 100лв с пари от откраднатото и продадено злато.

С протоколи за доброволно предаване от 19.08.2008г. С. Й. предала следните вещи: 1 /един/ брой мобилен телефон марка „Нокия", модел „1208"; 1 /един/ брой зарядно устройство за мобилен телефон „ Нокия". Предаденият с протокола мобилен телефон бил даден на С. Й. от подс.Б..

С протокол за доброволно предаване от 19.08.2008г. подс.Е.Й. предала следните вещи: 1/един/ бр. гривна от жълт и бял метал с дължина 20 см. и щампа на закопчалката 585. За нея подс.Е.Й. заявила, че й била дадена от подс.Б., като той закупил същата с парите от откраднатите и продадени златни накити.

С протокол от 19.08.2008г. подс.Е.Й. предала следните вещи: 1 /един/ бр. мобилен телефон марка „Samsung" модел „SJH- Е 250", с IMEI354732021214648; 1 /един/ бр. зарядно устройство за мобилен телефов „Samsung" черно на цвят. Телефонът бил купен на подс.Е.Й. от подс.Б. за сумата от 400 лв.

С протокол от 19.08.2008г. подс.Е.Й. предала двадесет и пет вещи подробно описани в самия протокол. За предадените вещи подс.Е.Й. заявила, че вещите подс № 1, № 3 и № 6 са й били подарени от подс.Б., който ги купил с пари от откраднатите и продадени вещи. Останалите пръстени били нейни и на майка й. Нейна също така била и обецата с черна плочка и сърце - № 7. Тънкото синджирче под № 10 също било тяхно.За останалите вещи описани по-горе подс.Е.Й. твърди, че намерила в дома си в леглото, където предишната вечер спал подс.Б..

С протокол за доброволно предаване от 19.08.2008г. били предадени и приобщени към дознанието 2 /два/ бр. монети - едната с тегло 44,00 гр., а другата с тегло 13,23 гр.

По делото била назначена стоково - оценъчна експертиза. Вещото лице дало заключение, че стойността на инкриминираните вещи отнети от подс.Б. и подс.Е.Й. възлизат на 135. 599, 68 лв. / сто тридесет и пет хиляди, петстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/

По делото била назначена и ювелирна съдебно-оценъчна експертиза. В заключението си вещото лице посочило, че вещите под № 8, № 10, № 12 и № 13, описани в протокола за доброволно предаване не били златни, а двете монети с тегло 44,00 гр. и 13,23 гр. са златни и са съответно 22 карата и 22,65 карата.

По делото била назначена и археологическа експертиза. Вещите лица са посочили, че част от отнетите вещи представлявали съвременни фалшификати, а част от тях представлявали паметници на културата. В тази връзка са били отделени материали, изпратени по компетентост на Окръжна прокуратура - гр. Пловдив с оглед разследване на евентуално деяние по чл.278а, ал.1 от НК, ведно с пет броя монети съгласно посоченото в експертизата. ОП Пловдив прекратила наказателното производство поради липса на пестъпление, като веществените доказателства били върнати на св.М.И. срещу съответната разписка от 20.12.2010г.

         За да постанови присъдата си Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

            Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от обясненията на подсъдимия Р.Б., дадени в досъдебното производсто, включително и пред съдия, и самопризнанията им, направени в съдебно заседание,  от свидетелските показания на свидетелите М. Г. Н., М.Г.И., К. И. К., В. В. Г., Д. И. С., К. В. А., дадени в досъдебното производство, които подкрепят направените самопризнания от подсъдимите и са събрани по реда, предвиден в НПК, както и от писмените доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – протоколи за оглед на местопроизшествие, ведно с фотоалбуми, протоколи за разпознаване на лица и предмети, ведно с фотоалбуми, протокол за оглед на веществени доказателства, протокол за претърсване и изземване, заключения на СОЕ, на ювелирна съдебно-оценъчна експертиза и на археологическа експертиза, протоколи за доброволно предаване, протоколи за очна ставка, договор, приходен касов ордер, удостоверение за наследници, удостоверения за раждане, справки за съдимост и характеристични справки на подсъдимите, а също и от приобщените веществени доказателства.

От наличните по делото доказателствени материали, които безсъмнено подкрепят направените в съдебно заседание самопризнания от подсъдимите, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

    Това е така, тъй като свидетелите по делото, посочени по-горе, логично и непротиворечиво изясняват всички факти и обстоятелства, станали им известни и подлежащи на доказване в настоящото производство – инкриминирания период, фактът на отнемане на вещите, вида и характера им, като показанията им, кредитирани изцяло от съда, се подкрепят и от приложените по делото писмени и веществени доказателства.

Съдът възприе и кредитира в присъдата си и заключенията на вещите лица, като изготвени обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същите не се оспориха от страните.

В тази насока и при постановяване на присъдата си, съдът се ползва от самопризнанията на подсъдимите, които в контекста на гореобсъденото изцяло се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства.

         ОТ ПРАВНА СТРАНА

При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка  Съдът зае  становище, че с деянието си подсъдимият Р.А.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195, ал. 2, вр. с ал.1, т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 2 т. 2, вр. с чл. 28, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, за това, че за времето от 17.07.2008г. до 18.08.2008г. в с.Й. Г., обл.Пловдив, от дома на М. Г. Н. с ЕГН: **********, и М.Г.И. с ЕГН **********,***, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Е.К.Й., с ЕГН **********, като помагач, е отнел чужди движими вещи:

1 (един) бр. златен синджир, 14 карата, 120 гр. на стойност 3 000,00 лв.

7 (седем) бр. златни монети, 24 карата по 100 гр. по 4 284,00 лв. за всяка от тях или 29 988,00 лв.

8 (осем) бр. златни монети, 24 карата по 50 гр. по 2 142,00 лв. за всяка от тях или 17 136,00лв.

4 (четири) бр. английски златни монети, 22 карата по 40 гр. по 1 571,60 лв. за всяка от тях или 6 286,40 лв.

40 (четиридесет) бр. турски и английски златни лири, 21,6 карата по 8 гр. по 308,48 лв. за всяка от тях или 12 339,20 лв.

30 (тридесет) бр. турски златни монети, 24 карата по 36 гр. всяка по 1 542,24 лв. за всяка от тях или 46 267,20 лв.

3 (три) бр. австрийски златни монети, 24 карата по 14 гр. по 599,76 лв. за всяка от тях или 1 799.28 лв.

4 (четири) бр. арабски жълтици, 24 карата по 40 гр. по 1 713,60 лв. за всяка от тях или 6 854,40 лв.

1 (един) бр. златна дамска гривна, 22 карата, 120 гр. на стойност 4 714,80 лв.

1 (един) бр. златна мъжка гривна, 14 карата, 100 гр. на стойност 2 500,00 лв.

2 (два) бр. златни дамски пръстени, 14 карата по 15 гр. по 375,00 лв. за всеки от тях или 750,00 лв.

1 (един) бр. златна зъбна протеза, 24 карата, 10 гр. на стойност 428,40 лв.

2 (два) бр. златни игли, 22 карата по 2 гр. по 78,58 лв. за всяка от тях или 157,16 лв.

6 (шест) бр. златни американски долари, 22 карата по 8 гр. по 314,32 лв. за всеки от тях или 1 885,92 лв.

1 (един) бр. торбичка на стойност 0,50 лв.

500 английски паунда по 2,482490 лв./паунд на стойност общо 1 241, 25 лв.

200 американски долара по 1,255830 лв./долар на стойност общо 251,17лв.

всичко на обща стойност 135 599,68 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/ от владението на М. Г. Н., ЕГН **********, и М.Г.И., ЕГН **********, и двамата от с. Й. Г., обл. Пловдив, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери и деянието е извършено от дееца при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай /извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление/.

При горната фактическа установеност Съдът също така зае становище и, че с деянието си подс.Е.К.Й. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.2, вр.ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК, за това, че за времето от 17.07.2008г. до 18.08.2008г. в с.Й. Г., обл.Пловдив, от дома на М. Г. Н., ЕГН **********, и М.Г.И., ЕГН **********,***, като помагач, в съучастие с Р.А.Б. ЕГН **********, като извършител, от с.Й. Г., обл. Пловдив е отнела чужди движими вещи:

1 (един) бр. златен синджир, 14 карата, 120 гр. на стойност 3 000,00 лв.

7 (седем) бр. златни монети, 24 карата по 100 гр. по 4 284,00 лв. за всяка от тях или 29 988,00 лв.

8 (осем) бр. златни монети, 24 карата по 50 гр. по 2 142,00 лв. за всяка от тях или 17 136,00лв.

4 (четири) бр. английски златни монети, 22 карата по 40 гр. по 1 571,60 лв. за всяка от тях или 6 286,40 лв.

40 (четиридесет) бр. турски и английски златни лири, 21,6 карата по 8 гр. по 308,48 лв. за всяка от тях или 12 339,20 лв.

30 (тридесет) бр. турски златни монети, 24 карата по 36 гр. всяка по 1 542,24 лв. за всяка от тях или 46 267,20 лв.

5  (три) бр. австрийски златни монети, 24 карата по 14 гр. по 599,76 лв. за всяка от тях или 1 799.28 лв.

6  (четири) бр. арабски жълтици, 24 карата по 40 гр. по 1 713,60 лв. за всяка от тях или 6 854,40 лв.

1 (един) бр. златна дамска гривна, 22 карата, 120 гр. на стойност 4 714,80 лв.

1 (един) бр. златна мъжка гривна, 14 карата, 100 гр. на стойност 2 500,00 лв.

2 (два) бр. златни дамски пръстени, 14 карата по 15 гр. по 375,00 лв. за всеки от тях или 750,00 лв.

1 (един) бр. златна зъбна протеза, 24 карата, 10 гр. на стойност 428,40 лв.

2 (два) бр. златни игли, 22 карата по 2 гр. по 78,58 лв. за всяка от тях или 157,16 лв.

6 (шест) бр. златни американски долари, 22 карата по 8 гр. по 314,32 лв. за всеки от тях или 1 885,92 лв.

1 (един) бр. торбичка на стойност 0,50 лв.

500 английски паунда по 2,482490 лв./паунд на стойност общо 1 241, 25 лв.

200 американски долара по 1,255830 лв./долар на стойност общо 251,17лв.

всичко на обща стойност 135 599,68 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/ от владението на М. Г. Н. ЕГН ********** и М.Г.И. ЕГН ********** и двамата от с. Й. Г., обл. Пловдив, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, и деянието е извършено от дееца при условията на продължавано престъпление и при условията на повторност, в немаловажен случай /извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление/.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА всеки от подсъдимите е изпълнил обективните съставомерни признаци на престъпното посегателство, като подс.Б. е отнел, а подс.Й. е спомогнала, за да бъдат отнети, чужди движими вещи през инкриминирания период в с.Й. Г., обл.Пловдив, установени по вид и стойност от доказателствата по делото. Това е било сторено без съгласието на владелците им, като подсъдимият Б. е прекъснал с действията си упражняваното М. Г. Н. и М.Г.И. фактическо господство върху отнетото имущество и е установил свое владение върху него, а подс.Е.Й. не само насърчавала, но и подпомагала престъпната му деятелност, като активно спомагала отнетите вещи да бъдат продадени, а с парите от продажбите заедно с подс.Б. правели покупки предимно за нея, близките й и дома й. Преценяйки тежестта на това деяние и съпоставяйки го с обикновените случаи на това престъпление, съдът намира, че случая не е маловажен. Освен изложеното, налице е и квалифициращия признак „повторност” и за двамата подсъдими като деянието представлява немаловажен случай, предвид естеството и механизма на извършването му, както и с оглед завишената степен на обществена опасност на подсъдимите, като същото е било извършено от тях, след като са били осъдени с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. Квалифакицията „повторност” при подс.Б. се определя от осъжданията му по НОХД №500/07,ПРС, VI н.с. престъпление по чл.195, ал.1, т.З вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и по НОХД № 614/08 г. по описа на ПРС, X н.с, за престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.З вр. с чл.26, ал.1 и вр. с чл.28, ал.1 от НК. По отношение на подс.Е.Й. приложението на чл.28, ал.1 от НК се обосновава от предходните й осъждания за други кражби, а именно: по НОХД № 5534/2001г. на СРС и по НОХД №2755/03г на Районен съд Плевен. Същевременно подс.Б. е осъществил престъплението „кражба” като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

Деянията са осъществени в условията на продължавано престъпление, като в един непродължителен период от време – в рамките на един месец, при една и съща обстановка, прониквайки в дома на пострадалите и използвайки ключ за достъп до инкриминираните вещи, макар в обвинението да не е включено и това по-тежко квалифициращо обстоятелство, и при еднородност на вината, подс.Б. е отнел, а подс.Й. е спомогнала да бъдат отнети, вещи от владението на пострадалите лица.

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА деянието е извършено от подсъдимите при форма на вина пряк умисъл, като са съзнавали  общественоопасния му характер, предвиждали са настъпването на общественоопасните му последици и са желаели настъпването им. Този извод на съда се подкрепя от обсъдените свидетелски показания и обясненията на подс.Б., както и направените от подсъдимите самопризнания. Подсъдимите са съзнавали, че инкриминираните вещи са чужди и, че пострадалите не са съгласни да се лишат от фактическата си власт над тях, както и за това подсъдимите да установят такава и да ги своят. Последните са съзнавали противоправността на деянието си, като умисълът им се обективира от действията им, описани по-горе, очертан и от кредитираните показания на свидетелите и приобщените писмени и веществени доказателства.

ПО НАКАЗАНИЕТО

При индивидуализиране на наказанието за извършеното от страна на подсъдимите престъпление „кражба”, Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства направените от същите самопризнания, изразеното съжаление за стореното, младата им възраст, лично за подс.Б. – активното съдействие за установяване на обективната истина, а за под.Е.Й. и факта, че същата е майка на две невръстни деца, а именно под една и под три години, предвид приложените по делото удостоверения за раждане.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете досежно двамата подсъдими изключително високата стойност на отнетото имущество – касае се не просто за големи размери, дори не и за особено големи размери, а за такива надвишаващи многократно приетите в съдебната практика стойности на понятията “големи” и “особено големи” размери. Към отегчаващите вината обстоятелства се отчитат лошите характеристични данни и на двамата подсъдими с оглед обремененото им съдебно минало извън осъжданията, обуславящи квалификацията на настоящото деяние в условията на повторност, както и обстоятелството, че процесното деяние е реализирано и в хипотезата на по-тежко наказуем състав, а именно и по т.4, предл.2 на чл.195, ал.1 от НК – чрез използване на техническо средство /ключ/, което, както по-горе се посочи, не е намерило формално отражение върху обема на обвинението, но не може да бъде игнорирано при преценката за тежестта на деянието, а оттам и при определяне на наказанието.

Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице относителен баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Същевременно в настоящия казус производството е проведено и е приключило по съкратената процедура – предварително изслушване по реда на чл.370 и чл.371, т.2 от НПК, поради което и Съдът е длъжен да се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, изискваща задължителното приложение на чл.58а от НК при определяне на наказанието. На свой ред нормата на чл.58а от НК е нова от 2009г., а деянието е извършено през 2008г., което, от една страна, налага да се прецени коя е приложимата правна норма, която да се явява и по-благоприятна за дееца. Всъщност, тъй като диференцираната процедура, по която се разглежда в случая делото, е била нормативно уредена едва от 2009г. и до този момент не е било необходимо във връзка с нея да се предвиждат по-особени правила за определяне на наказанията, поради което при определяне на наказанията на двамата подсъдими Съдът се ръководи от правилата на последващите нормативни уредби, подлагайки на преценка в коя от хипотезите наказанията освен законосъобразни биха били и по-благоприятни за дейците. Имайки предвид посочения по-горе баланс на смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, то следва за подс.Е.Й. при самостоятелното приложение на чл.58а от НК и с оглед правната квалификация на деянието да се определи наказание лишаване от свобода около средния размер, предвиден в параметрите от три до петнадесет години, който да бъде редуциран с една трета, при което да й се наложи наказание от около пет години “лишаване от свобода”, а за под.Б., съобразявайки редукцията на чл.63, ал.2, т.2 от НК /същият е навършил 16 години към инкриминирания период/, според която лишаването от свобода за повече от десет години се заменя с лишаване от свобода от две до осем години, при което за него би се наложило наказание от не по-малко от две години и шест месеца. Очевидно в случая по-благоприятно и за двамата подсъдими се явява приложението на първоначалната редакция на чл.58а от НК /ред.2009г./, съгласно която е задължително приложението на чл.55 от НК, тъй като в тази хипотеза дори и без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, то наказанието се определя под най-ниския предел, респективно се заменя. Поради тези съображения Съдът определи на двамата подсъдими наказания “лишаване от свобода” при условията на чл.58а, вр.чл.55, ал.1, т.1, вр.чл.2 от НК, а именно: на подс.Р.Б. – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, а на подс.Е.Й. – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Така наложените наказания не са определени в максималния размер на специалния мимимум, който за подс.Б. е две години, а за подс.Й. – три години, като основен аргумент за определяне на по-ниските размери се открива в значително дългия период от време, изминал от датата на инкриминираното деяние до санкционирането му, а именно повече от пет години. 

При обсъждане на въпроса за изпълнението на така наложените наказания Съдът, отчитайки приложените справки за съдимост на двамата подсъдими, от които е видно, че същите са осъждани с влезли в сила съдебни актове на лишаване от свобода, поради което и с оглед поправянето и превъзпитанието им, в какъвто смисъл са визираните в чл.36 от НК цели на наказанието, е необходимо така наложените им наказания “лишаване от свобода” да бъдат реално изтърпяни. Същевременно, макар наложените с настоящата присъда наказания на двамата подсъдими да са за срок под 5 години, то по отношение на тях наказанието “лишаване от свобода” не се налага за първи път, поради което и следва да се изтърпят от същите в затвор или затворническо общежитие от закрит тип и в тази връзка и на основание чл.61, т.2, вр.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се постанови първоначален СТРОГ режим на изтърпяването им.

         Според преценката на Съда именно тези наказания като вид и размер се явяват съответни на степента на обществена опасност на деянието и дейците, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което и  са справедливи. Същевременно съдът прецени, че наложеното на подс.Е.Й. наказание от две години лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в достатъчна степен съдържа в себе си поправително-превъзпитателния ефект на наказанието, поради което и не е оправдано налагането му и на факултативно предвиденото наказание – конфискация.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на личната собственост и  установените правила и норми за нейното опазване, ниската правна култура на дейците, занижения родителски контрол и самоконтрол, ниския социален опит, предвид непълнолетието на подсъдимия Б., стремеж към лично облагодетелстване по неправомерен начин и неспазването на установения в държавата правен ред.

По делото са били приобщени множество веществени доказателства, съхранявани в РУП Стамболийски, за които Съдът е постановил връщането им на правоимащите лица, а именно пострадалата М.Г.И. и наследниците на М. Г. Н..

         С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на подсъдимите Б. и Й. Съдът  възложи солидарно направените по делото разноски в размер на 205 лв, както и ги осъди да заплатят на частните обвинители М.Г.И., Н.М.К., Д.М.Н., Г.М.Н., С.М.В., Д.М.И., М.М.Н., Е.М.Н., Н.Й.Н. и М.Й.Н. сумата от 100 лв, представляваща направените от същите разноски по водене на делото, а именно адвокатско възнаграждение на повереника им, съобразявайки приложеното по делото адвокатско пълномощно и договор за правна помощ, сочещи направени разходи от страна на частните обвинители в размер на присъдената сума, които подлежат на възстановяване в пълен размер.

 

По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.

                                 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК