НОХД 3607/2013 - Споразумение - 23-09-2013

Споразумение по Наказателно дело 3607/2013г.

П Р О Т О К О Л

№ 677

 

23.09.2013 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х  наказателен състав

На двадесет и трети септември            2013 година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ХРИСТО ГЕНОВ

                                                                  ВАЛЕНТИН ЗЛАТАНОВ

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД 3607  по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 14:30ч. се явиха:

 

         ПОДСЪДИМАТА М.Д.К.- р. призована се явява лично, както и със защитника си адв.Ж. назначена на досъдебното производство.

         Соченият, като ПОСТРАДАЛ В.К.П.- р.пр., налице.

         СВИДЕТЕЛИТЕ:

         Д.И.С. – налице.

         С.С.Б.- налице.

         А.Г.П.-налице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.К. *** изпраща представител.

         По делото по искане на съда са постъпили и заведени по надлежния ред веществените доказателства по делото.

         От подсъдимата е постъпила молба отговор към обвинителния акт с изразяване по същество на делото.

         СВИД.П.: Известни са ми правата. Няма да се възползвам от тях, няма да се конституирам, като страна в процеса.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Ж.: Да се даде ход на делото.

     Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

     Сне се самоличността на подсъдимата:

         М.Д.К. – родена на ***г***, б., б.гр., неомъжена, неосъждана, със средно - специално образование, не работеща, не учаща, ЕГН – **********.

         -Получих препис от обвинителни акт преди повече от 7 дни.

АДВ.Ж.: Моля да ми се предостави възможност да обсъдим споразумение и в този смисъл да не се снема самоличността на свидетелите за процесуална икономия.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимата по чл.55 от НПК, както и характера на производството за решаване на делото със споразумение.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимата, което моля да одобрите.

         АДВ.Ж.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.    

         Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за одобряване на споразумение счита, че от задължение за присъствие в СЗ следва да се освободят явилите се свидетели и вещото лице, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

         Освобождава от задължение за присъствие в СЗ явилите се свидетели и вещото лице.

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.К.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА от една страна и подс. М.Д.К. и АДВ.Ж. от друга страна споразумение за решаване на НОХД 3607/2013 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА  М.Д.К. - родена на *** ***., българка, българска гражданка, средно образование, безработна, неомъжена, неосъждан, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК в това, че на 12.04.2013 год. в гр. Пловдив е отнела чужди движими вещи – 1 /един/ брой преносим компютър марка „НР”, модел П.с със сериен номер С. на стойност 400 /четиристотин/ лева, 1 /един/ брой зарядно устройство за преносим компютър на стойност 50 /петдесет/ лева, 1 /един/ брой чанта за преносим компютър на стойност 20 /двадесет/ лева, всичко на обща стойност 470 /четиристотин и седемдесет/ лева, от владението на В.К.П. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. М.Д.К. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 194 ал. 1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”Б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ изразяваща се в „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***”, както и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от по ОСЕМ МЕСЕЦА за всяка от двете задължителни пробационни мерки и периодичност на регистрацията от два пъти седмично.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „пробация” времето, през което подс. М.Д.К. е била задържана за 24 часа по реда на ЗМВР и за 72  часа с постановление на РП Пловдив, считано от 16.04.2013г. до 19.04.2013г.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. секретен патрон от входна врата, 1 бр. секретен ключ, 1 бр. секретен ключ от бял метал с черна пластмасова дръжка с надпис на нея М. – на съхранение в Архива на ПРС, ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

         ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Д.К. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 30лв.

 

 

За РП-Пловдив  ...........................                      ........................................      

/Д.ДЪРМОНСКА/                                             /Подс.М.К./

 

........................................

/ Адв.Ж./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………………

 

                                                               2……………………

                           

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по 3607/2013г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подс. М.Д.К. мярка за неотклонение “Парична гаранция в размер на 200 лв.” бъде отменена, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 3607/2013г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взета спрямо М.Д.К. мярка за неотклонение “Парична гаранция в размер на 200 лв.”.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подс. М.Д.К. е осъдена да заплати направените по делото разноски на стойност 30.00/тридесет/ лв., следва на същия да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същата да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу нея ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от нея към Държавата.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15:00 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/П/

 

                                                               2/П/

 

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.