НОХД 3501/2013 - Разпореждане - 25-06-2013

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 8887

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 8887

 

гр.Пловдив, 25.06.2013 год.

 

Мария Николова-Ангелова - районен съдия при Пловдивския районен съд, като се запознах с материалите по НОХД 3501/2013 год. по описа на ПРС, XII н.с, както и с основанията по чл.248, ал.2 от НПК намирам, че делото подлежи на разглеждане от ПРС, но са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП - Пловдив, поради допуснати на предварителното производство съществени процесуални нарушения.

Наказателното производство е водено срещу Е.Х.М.
за това, че през периода 27.05.2009 г.-ОЗ.06.2009 г. в гр.П. с цел да
набави за себе си имотна облага от 27.05.2009 г. е възбудил и до 30.06.2009г. е поддържал заблуждение у А. Д. С. ЕГН ********** от гр.П. и Д. Б. Д. ЕГН ********** и с това е причинил имотна вреда в големи размери на стойност 79 200 лв на „К." ЕООД гр.С. с представляващ К. М. Е., правоприемник на „А. А." ООД гр.С. -престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК.

С разпореждане от 16.04.2013 г. съдията-докладчик е върнал делото с указания за отстраняване на констатирани процесуални нарушения.

Към настоящия момент делото е постъпило в съда, като единствено
датата, касаеща края на периода на деянието е извършена корекция, без да
са взети предвид останалите дадени от съда указания, които са съществени
от гледна точка както на правото на защита на обвиняемия, така и с оглед
правилното формулиране на обвинението. Обвинителният акт, изготвен от
държавното обвинение за пореден път пресъздава хронологията на едни
гражданско-правни по своя характер взаимоотношения между юридически лица, чрез техни представители, без да може от това повествование да бъдат изведени по какъвто и да е начин обективните и субективните признаци на деянието, за което е повдигнато обвинение на М.. Отново следва да се посочи, че освен изпращането на емайл по електронна поща до едно от лицата, у когото се твърди да е възбудено и поддържано заблуждение, не са описани каквито и да било други действия както у това лице, така и у представителя на лизинговото дружество, с които обвиняемия
да ги е мотивирал да се явят пред нотариус и там да изповядат сделка в ущърб на друго лице, въз основа на писмени документи, за които дори не се твърди, че са неистински или подправени. Дори напротив, данните, касаещи правоприемството и собствеността на дружествата, както и представляващите ги лица са публично известни, доколкото са оповестени в търговския регистър и достъпни. Ето защо и относно тези обстоятелства не може да се твърди, че е налице заблуда или измама.

Предвид изложеното съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на прокурора, който след анализ на дадените указания от съда да извърши преценка дали са налице основания за внасяне на обвинителен акт в съда или да осъществи други правомощия, предвидени в НПК, след приключване на разследването по делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.249 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.248 ал.2т.ЗотНПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 3501/2013 год. по описа на ПРС, XII н.с

ВРЪЩА същото на Районна прокуратура - Пловдив за изпълнение на горните указания.

Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7 — дневен срок.

 

 

Районен съдия: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.