НОХД 3267/2013 - Споразумение - 23-07-2013

                          № 564

 

23.07.2013г                                                                                                   гр.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                       ХІХ  наказателен състав

На двадесет и трети юли                                         две хиляди и тринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                                  

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ТАТЯНА КРАЧАНОВА

                                                                                                       2. ТОДОР ХРИСТЕВ

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 3267 по описа за 2013г.

            На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Ф. се явява лично, и с адв. Г., който представя пълномощно по делото.

В залата се явява и определения от АК Пловдив за служебен защитник на подсъдимия Ф. адв. Н.Г..

ПОДСЪДИМИЯТ Ф.: Желая да ме защитава адв. Г., когото съм упълномощил.

С оглед изявлението на подсъдимия, че желае да бъде представляван от упълномощения от него защитник, съдът

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАЛАТА адв. Н.Г..

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

         Съдът след съвещание, намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ

         К.Ф.Ф. - роден на ***г в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН **********

         -Получих препис от обв. акт.

         Съдът разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения към състава на съда. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за прекратяване на наказателното производство, което моля да одобрите в представения пред съда вид.

         АДВ. Г.: Нямам отводи и възражения към състава на съда. Моля да одобрите така представеното споразумение в пълния му вид.   

         Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Ф.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът след съвещание прие, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 23.07.2013г не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА подписаното по реда на гл. 29 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 3267/13г по описа на ПРС, ХІХ н.с. както следва:

К.Ф.Ф. - роден на ***г в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН ********** Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК за това, че на 27.03.2013г в с. Б., обл. П. в немаловажен случай е държал акцизни стоки – тютюневи изделия  - цигари, а именно: 140 бр кутии цигари, марка „ДОН” с по 20 къса цигари по 3,50лв за брой на стойност 490лв, 9бр кутии цигари, марка „ДИВА” с по 20 къса цигари по 3,50лв за брой на стойност 31.50лв и4бр кутии цигари, марка „СЛИМС РАКЕЛ” с по 20 къса цигари по 3,50лв за брой на стойност 14лв, като общата стойност на цигарите е 535,50лв, без български акцизионен бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25 от Закона за тютюна и тютюневите изделия”; чл. 25 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване, чрез разкъсване”; чл. 100 ал. 1 от Закон за акцизите и данъчните складове – „... тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол”.

   За така извършеното престъпление на подсъдимия К.Ф.Ф. МУ СЕ НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1  от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия К.Ф.Ф. наказание „лишаване от свобода” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява споразумението.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА.

На основание чл. 234 ал. 3 от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 140бр кутии цигари, марка „ДОН” с по 20 къса цигари, 9бр кутии цигари, марка „ДИВА” с по 20 къса цигари и 4бр кутии цигари, марка „СЛИМС РАКЕЛ” с по 20 къса цигари да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат по надлежния ред, след влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр сигнално газов пистолет, BLOW, модел „COMPACT 2002”, кал. 9Х22мм, сер. № 6-29373 с пълнител, пневматична пушка „ GAMO”, модел  SHADOW 640”, кал 5,5мм, сер. № 04-1с-192810-05 на основание чл. 112 ал. 1 от НПК  да се отнемат в полза на Държавата, тъй като не е установено на кого принадлежат, ако в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са потърсени.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия К.Ф.Ф. със снета самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 40лв.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                                ЗАЩИТНИК:

гр.Пловдив,                                                       (адв. Г.)

прокурор Александър Михайлов

 

                                                                  ПОДСЪДИМ:

                                                                  (К. Ф.)...................

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                      2.

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното по реда на гл.29 от НПК споразумение наказателното производство по делото ще се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение ще се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК съдът      

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3267/13г, по описа на ПРС, ХІХ н.с.

         ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия К.Ф.Ф. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието приключи в 10,05часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.         

 

 

                                                                             2.

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.