НОХД 3168/2013 - Мотиви - 06-08-2013

Мотиви по Наказателно дело 3168/2013г.

 

             МОТИВИ към присъда по нохд № 3168/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІІ н.с.

 

                Районна прокуратура гр.Пловдив  е повдигнала обвинение срещу К.Д.Б. *** за това, че през периода от време месец март 2010 г до месец април 2013 г. включително в гр.Пловдив, след като е бил осъждан с решение №289/2008 г. от 29.10.2008 г. на ПРС в сила от 29.10.2008 г. по бр.дело №904/2008 г. на ІІ бр.с., изменено с определение по гр.дело №81/2010 г. на ХІ гр.с. влязло в сила на 23.03.2010 г. да издържа свой низходящ малолетната Е.К.Б. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а  именно 1 месечна вноска в размер на 300 лв и 38 месечни вноски в размер на 80,00 лв, всичко на обща стойност 3340 лв.

           По делото като частен обвинител е конституирана М.В. като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Е.Б.. Като неин повереник се явява адв.Н.Д..

           По искане на защитата на подсъдимия – адв.С. делото протича по реда на глава 27 от НПК с признаване на фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт.

           Прокурорът поддържа обвинението при фактическата обстановка и квалификацията, изложени в обвинителния акт. По отношение на наказанието счита, че на подсъдимия следва да се наложи наказание „Пробация” в размер около минималния при първите две задължителни пробационни мерки.

           Повереникът на частния обвинител счита, че наказанието на подс.Б. не следва да бъде в минимален размер, а дори да бъде към средния размер с оглед продължителното пренебрегване от негова страна на родителските му задължения за издръжка към детето му, което има и здравословен проблем.

          Адв.С. счита, че следва на подзащитния му да се определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.б от НК, а именно „Глоба” с оглед чистото му съдебно минало и финансовата невъзможност да плати дължимото сочена като причина за извършване на деянието.

        Подс.Б. заявява, че искал да плати, но нямал цялата сума, предоставя на съда относно наказанието.

       ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

       Подс.К.Д.Б. е роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работещ, с основно образование, ЕГН **********.

       Свид.М.В. и подс.Б. имали сключен граждански брак, от който се родило дете – Е.К.Б. през 2003 г. С решение №289/29.07.2008 г. по описа на ПРС ІІ бр.с., бракът между тях бил прекратен. Решението влязло в сила на 29.10.2008 г., а съгласно него Б. бил задължен за заплаща на дъщеря си Е.К.Б. издръжка в размер на 300 лв месечно. Впоследствие В. и Б. сключили съдебна спогодба на 16.03.2010 г., съгласно която издръжката била намалена от 300 на 80 лв. Спогодбата била одобрена с определение по гр.д№81/2010 г. на 11 гр.с. на ПРС, което определение влязло в сила на 16.03.2010 г. Задължението си за издръжка Б. следвало да заплаща по местожителството на кредитора, което се намирало в *************************. заплатил част от дължимата издръжка на св.В., като внесените от него с пощенски записи и предадени на ръка пари, погасили задълженията му от м.юли 2008 г. до м.февруари 2010 г. включително. Останали задълженията му в за м. март 2010 г. за сумата от 300 лв, както и тези от април 2010 до м. април 2013 г. – общо 38 месечни вноски от по 80 лв. Всичко в общ размер на 3340 лв дължима към малолетната му дъщеря Е. Б. издръжка.

         Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на производството доказателства, надлежно приобщени чрез прочитането им – справка съдимост, съдебни решения, протокол за предупреждение, удостоверение за раждане и т.н. В тях съдът не откри противоречия, поради които и ги възприема напълно.

        При така изложената фактическа обстановка по безспорен начин се установява от обективна страна извършването на деянието, за което подс.Б. е привлечен към наказателна отговорност, а именно че през периода от време месец март 2010 г до месец април 2013 г. включително в гр.Пловдив, след като е бил осъждан с решение №289/2008 г. от 29.10.2008 г. на ПРС в сила от 29.10.2008 г. по бр.дело №904/2008 г. на ІІ бр.с., изменено с определение по гр.дело №81/2010 г. на ХІ гр.с. влязло в сила на 23.03.2010 г. да издържа свой низходящ малолетната Е.К.Б. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а  именно 1 месечна вноска в размер на 300 лв и 38 месечни вноски в размер на 80,00 лв, всичко на обща стойност 3340 лв.

  От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вината - пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

              ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

              Като взе предвид наказанието, предвидено за извършеното престъпление, както и смекчаващите отговорността обстоятелства –  липсата на изплащане на дължимите суми за значителен период от време, въпреки трудовата ангажираност на подсъдимия, съдът наложи наказание при условията на чл.54 от НК вр. чл.58 а от НК, а именно „Пробация” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА  при следните мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес” и „задължителни периодични срещи с пробационен служител. Този размер на така определеното наказание съответства на продължителния период, през който Б. не е изпълнил родителските си задължения, с което е застрашил здравето и развитието си на малолетната си дъщеря доколкото я е лишил от дължимата от него страна материална издръжка.

            Причини за извършване на престъплението – неизпълнение на родителските задължения, липса на чувство за родителски дълг.

            По горните съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                            Районен съдия:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.