НОХД 3061/2013 - Присъда - 29-07-2013

Присъда по Наказателно дело 3061/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

241

 29.07.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На двадесет и девети юли               две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ТАНЯ КРАЧАНОВА

                                                                2. СНЕЖИНА ЧАПАРОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Кичка Пеева

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 3061 по описа за 2013 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.К., роден на ***г. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2012г. в гр. П. се е заканил на другиго – С.П.М. *** с престъпление против неговата личност – с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.144 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия В.К.К. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.К. да ЗАПЛАТИ на гражданския ищец и частен обвинител С.П.М. сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществените вреди, причинени от престъплението по чл.144 ал.3 вр. ал.1от НК,  ведно със законната лихва, считано от датата на деянието 29.09.2012г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500.00 /петстотин/ лева, КАТО за разликата до пълния предявен размер от 3000.00 /три хиляди/ лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

На основание чл.53 ал.1 б.”А” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – 1 брой газов пистолет „ЗОРАКИ” модел 914 със сериен № ******** и 1 брой пълнител за пистолета – празен, намиращи се на съхранение в Трето РУП гр. П..

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.К.К. да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

Вярно с оригинала!

АМ