НОХД 3004/2013 - Споразумение - 03-07-2013

П Р О Т О К О Л № 505

 

П Р О Т О К О Л № 505

 

03.07.2013г.                                                                           град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На ТРЕТИ ЮЛИ                                              2013 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

                                  Съдебни заседатели: ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ

                                                                                    РАДКА ШЕНТОВА

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     3004   по описа за    2013   година.

На поименното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

Производството е по реда на глава 27 от НПК, като съдът служебно е разпоредил предварително изслушване на страните без призоваване на свидетелите и вещите  лица.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.Р.М. – се явява лично и с  назначеният му от досъдебното производство служебен защитник адвокат Р.Д..*** – редовно призована, изпраща представител.

 

ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, след съвещание намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Сне се самоличността на подсъдимия:

 

А.Р.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

 

 

         ПОДС. М.: Препис от обвинителния акт и от разпореждането на съда са ми връчени преди повече от 7 дни.

        

Разясниха се на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

АДВ.Д.: Нямам искания за отводи и възражения. Представям и моля приемете като писмено доказателство по делото вносна бележка от 03.07.2013г. за внесени по сметка щети на ПРС сума в размер на 52 лева, представляваща обезщетение за причинени от престъплението неимуществени вреди.

 

ПРОКУРОР:Нямам отводи и нови искания. Да се приеме представената вносна бележка. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

 

         АДВ. Д.: Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с представителя на прокуратурата.

 

         ПОДС.М.: Нямам искания за отводи и възражения. Нямам нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение.

        

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и други искания съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРОЧИТА И ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство – вносна бележка от 03.07.2013г. за възстановяване на причинените от престъплението имуществени вреди чрез внасяне на сумата от 52 лева по сметка щети на ПРС.

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

         ПОДС.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Отказвам се доброволно от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

        

         СЪДЪТ намира, че споразумението с искане, за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията  на 381 ал.5 и ал.6 от  НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения вид.

         Ето защо на основание чл. 384 ал.1 вр. чл. 382 ал. 7 от НПК.

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА споразумение от 03.07.2013г. по НОХД № 3004/2013г. по  описа на ПРС, ХХІІІ н.с. между Районна прокуратура, гр. Пловдив, представлявана от прокурор ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА, от една страна и подсъдимия А.Р.М., представляван от адвокат Р.Д. от друга страна,  за следното:

         ПОДСЪДИМИЯТ А.Р.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК за това, че на 10.02.2013 год. в гр. Пловдив при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за извършени умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ: 1 бр. сателитен приемник марка „С” на стойност 52 лв. от владението на С.С. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

 

За така извършеното от подсъдимия А.Р.М.  престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” и б. „б” от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание  ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

 На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия А.Р.М.   наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в ЗАТВОР ИЛИ ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП.

 

ПРИСПАДА на основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК от така наложеното на подсъдимия А.Р.М. наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК за срок от 72 часа, считано от 03.03.2013г., както с МНО „Задържане под стража” по настоящото дело, считано от 06.03.2013г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият А.Р.М. , със снета самоличност, следва в 7-мо дневен срок от влизане в сила на настоящото определение да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски за експертизи общо в размер на 65 /шестдесет и пет/ лева.

 

                                          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:       

                           

ЗА РП ПЛОВДИВ                                    ПОДСЪДИМ:....................

Прокурор: ........................                                              /А.М./    

                 / Д.Д/

                                                                  ЗАЩИТНИК: .....................

/адв.Р.Д. /

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.

2.                                  

 

С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производството да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.Р.М.  мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” да бъде отменена.  

Ето защо и

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД №3004/2013г. по описа на ПРС ХХІІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.Р.М.  мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

         Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 14:10ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.

2.                            

                                                             

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

Вярно секретар Н.Т.