НОХД 2940/2013 - Присъда - 12-02-2014

Присъда по Наказателно дело 2940/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

                         12.02.2014г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 Пловдивски Районен съд                                   VІІІ наказателен състав

 

На дванадесети февруари                                    2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ТАСЕВ

                            

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Светослава Пенчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД    4567 по описа за 2013 година

 

 

 П Р И С Ъ Д И:

 

         

          ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.П., роден на *** ***,  българин, български гражданин, с висше образование, разведен, не , живее в гр.П. ,ул.”П. Г. К.” № * ет.* ап.*, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2011г. в гр.П., на кръстовище между бул.”Н. В.”*** при управление на моторно превозно средство-мотоциклет, маркаКавасаки Нинджа", без рег.номер, с рама № ***** е нарушил правилата за движение- чл. 25 , ал. 1 от ЗДвП, съгласно който:" Чл. 25. (1] Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за. навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма, да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение" и чл. 37, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който: Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства" като по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди по л.а. БМВ”с  рег. № *****, собственост на „Е. *“ ЕООД гр.С. в размер на 6247 лв., поради което и на основание чл.343 ал.1 б.“Авр. чл.342 ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.2,  б.”В” от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 100 лева.

На основание чл.343г ал.1 във връзка с чл.343б ал.1 във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК от НК ЛИШАВА подсъдимия Т.Д.П. ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считан от до датата на влизане на Присъдата в законна сила.

          ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец „Е. *“ ЕООД гр.С. сумата от  6 247лв., представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението по чл.343 ал.1 б.“Авр. чл.342 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от 15.07.2012г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1 500 лева направени разноски за упълномощаване на повереник.

          На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  Т.Д.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 249,88 лева, представляваща 4% ДТ върху уваженият граждански иск, както и  направените по делото разноски за експертизи и вещи лица в размер на 5 866,47 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.