НОХД 2811/2013 - Мотиви - 26-07-2013

Мотиви по Наказателно дело 2811/2013г.

 

 

МОТИВИ

по НОХД № 2811/2013 год.

 

         С обвинителен акт РП - Пловдив е внесла материалите по приключилото досъдебно производство /дознание/ № 45/2013 г. на сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Пловдив в Районен съд – Пловдив с обвинителен акт, като с разпореждане на съдията-докладчик делото е било насрочено за разглеждане по реда на плава ХХVІІІ от НПК.

Районна прокуратура Пловдив е повдигнала обвинение спрямо Г. Н. А. за престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в периода от 13.11.2012 г. до 25.11.2012 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство  без съответно свидетелство за управление категория „В” с наказателно постановление № 11011/10.09.2012 г. и наказателно постановление № 10869/28.09.2012 г., издадени от ВРИД Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР- Пловдив, връчени му на 22.10.2012 г. и влезли в сила на 30.10.2012 г. е извършил такова деяние, а именно:

-         на 13.11.2012 г. в гр. Пловдив на ул. ”Ц С” е управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ********, без съответно свидетелство за управление, категория „В”

-         на 25.11.2012 г. в гр. Пловдив, на улица „Л.” е управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ********, без съответно свидетелство за управление, категория „В”.

Представителят на РП - Пловдив в съдебно заседание поддържа подигнатото обвинение, като намира, че след като подсъдимият има статут на неосъждано лице, следва му бъде наложено административно наказание глоба, ориентирано към минималния размер без да бъде лишаван от правоуправление, тъй като е неправоспособен водач. 

Привлеченият към административно наказателна отговорност се признава за виновен по обвинението, дава обяснения в хода на проведеното съдебно производство, като моли съда да го освободи от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание глоба в минимален размер.  

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Привлеченият към административно наказателна отговорност Г.Н.А. е роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********.

          Привлеченият Г.А. бил неправоспособен водач и не притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. С наказателно постановление № 11011/2012 г. от 10.09.2012 г. на началника сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив А. бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Наказателното постановление било връчено лично на А. на 22.10.2012 г. и не било обжалвано в предвидения 7-дневен срок, поради което влязло в законна сила при условията на чл. 64, б. „б” от ЗАНН с изтичане на сроковете за неговото атакуване на 30.10.2012 г.

         С наказателно постановление № 10869/2012 г. от 28.09.2012 г. на началника сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив А. бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Това наказателното постановление му било връчено лично на 22.10.2012 г. и не било обжалвано в предвидения 7-дневен срок, поради което влязло в законна сила с изтичане на срока за обжалване на 30.10.2012 г. на основание чл. 64, б. „б” от ЗАНН. 

         На 13.11.2012 г. А. управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ******** по ул. Ц. С. в гр. Пловдив. Там бил спрян за проверка от автопатрул на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив в състав свидетелите К. П. и П. И.. Свидетелят П. констатирал, че А. управлява моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство категория „В” и му съставил акт за установяване на административно нарушение 13929/13.11.2012 г., който бил подписан от водача на МПС без възражения.

         На 25.11.2012 г. А. управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ******** по ул. ”Л.” в гр. Пловдив. Там бил спрян за проверка от автопатрул на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив в състав свидетелите Д С и К Д. Свидетелят С. констатирал, че А. управлява моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство  категория „В” и му съставил акт за установяване на административно нарушение 14278/25.11.2012 г., който бил подписан от водача без възражения.

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателства: от обясненията на А., дадени в хода на досъдебното производство, от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели К Д П. и Д Л С –полицейски служители, участвали в проверките, както и от приложените и приети като писмени доказателства: АУАН, НП, свидетелство за съдимост, справка за липса на обжалване срещу НП, характеристична справка.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в рамките на досъдебното производство, като последователни, непротиворечиви и подкрепени от писмените доказателства по делото. Самият привлечен към административно наказателна отговорност дава обяснения, които кореспондират с останалите доказателства по делото, като са в смисъл, че действително няма шофьорска книжка, е карал шофьорски курс и  действително е управлявал МПС на посочените по-горе дати, тъй като „така му било по-лесно”.     

При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си подсъдимият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това че в периода от 13.11.2012 г. до 25.11.2012 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство  без съответно свидетелство за управление категория „В” с наказателно постановление № 11011/10.09.2012 г. и наказателно постановление № 10869/28.09.2012 г., издадени от ВРИД Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР- Пловдив, връчени му на 22.10.2012 г. и влезли в сила на 30.10.2012 г. е извършил такова деяние, а именно:

-         на 13.11.2012 г. в гр. Пловдив на ул. ”Ц С” е управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ********, без съответно свидетелство за управление, категория „В”

-         на 25.11.2012 г. в гр. Пловдив, на улица „Л.” е управлявал моторно превозно средство  - л. а. „Фолксваген Пасат” с регистрационен номер ********, без съответно свидетелство за управление, категория „В”.

От обективна страна е осъществил престъпно управление на моторно превозно средство, като в случая са налице обективните признаци на този престъпен състав – деецът е бил наказван с влезли в сила наказателни постановления за управление на МПС без свидетелство за управление, като в тези НП административните  нарушения са били с правна квалификация по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП. Наред с това след влизане в законна сила на тези наказателни постановления, на посочената  по-горе дата, привлеченият към административно наказателна отговорност, е бил установен отново да управлява МПС в нарушение на чл. 177, ал. 1 , т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за което са му били съставени съответните актове за установяване на административно нарушение от 13.11.2012 г. и 25.11.2012 г., като към тези дати не е бил изтекъл срок до една година, считано от влизане в законна сила на постановленията, с които е бил наказан по административен ред за същите нарушения. Деянието е било осъществено при квалифициращото обстоятелство по чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като се касае за “продължавано престъпление” по смисъла на чл. 26 от НК, тъй като привлеченият е извършил няколко деяния през непродължителен период от време, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, реализирани при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко последващо се явява от обективна и субективна страна продължение на първото.         

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че в случая са налице основанията за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът има статут на неосъждан за престъпление, спрямо него до този момент не е прилаган института на чл. 78 а от НК и от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

 С оглед гореизложеното съдът намира, че привлеченият към административно наказателна отговорност следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, в минималния размер, предвиден в закона, което се явява наказание в санкционните рамки от 1 000 лв. до 5 000 лева, действащи към момента на деянието. При индивидуализацията на наказанието съдът взе предвид обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от НК и отчете тези по чл. 47, ал. 1 от НК, като определи размера на така наложената глоба в размер на 1 000 лева, отчитайки, че младата възраст на  подсъдимия и това, че е безработен, при все и работоспособен.

Не са налице материално-правните предпоставки на чл. 78а, ал. 4 от НК във вр. чл. 343 г вр. чл. 37, ал. 1 , т. 7 от НК за лишаване на уличения от право да управлява моторно превозно средство с оглед на това, че към момента на деянието не е бил правоспособен водач и тъй като никой не може да бъде лишен от права, които не притежава.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

         По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК