НОХД 2807/2013 - Споразумение - 20-09-2013

П Р О Т О К О Л №679

П Р О Т О К О Л №679

 

 

20.09.2013 година 

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХІV наказателен състав

 

 

На двадесети  септември                                      две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                                  

Секретар Даниела Дойчева

Прокурор  ЖИВКО ПЕНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 2807 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

            ПОДСЪДИМИЯТ:

Н.Д. – се явява лично.

 

В залата се явява и служебния защитник адв. И.З., осъществила защитата на подсъдимия на досъдебното производство.

 

ПОДС. Д.: Искам служебния защитник от досъдебното производство да ме представлява и в това производство.

АДВ. З.: Запозната съм с материалите по делото. Ще поема защитата на подс. Д..

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. И.З. за служебен защитник на подс. Н.Д..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Н.И.Д. - роден на *** год. в гр. П., живущ в с.гр., българин, български гражданин, със средно специално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН: **********.

- Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

            ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания..Представям споразумение с подсъдимия и неговия защитник, което моля да одобрите.

            АДВ. З.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдебния състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

            Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

            ПОДС.Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

            Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ЖИВКО ПЕНЕВ, подсъдимия Н.И.Д. и неговия  защитник адв. И.З. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №2807/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.И.Д. - роден на *** год. в гр. П., живущ в с.гр., българин, български гражданин, със средно специално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б ал.2 вр с ал.1 от НК, за това, че на 07.01.2013г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство –  лек автомобил марка „Рено 19” с рег.№*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда а именно 2,31 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза за определяне концентрация за алкохол в кръвта под № 22/08.01.2013 г., след като е осъден с влязла в сила на 09.10.2009 г присъда – протоколно определение с № 865/09.10.2009 г. по НОХД №5340/2009г. по описа на РС гр.Пловдив за деяние по чл.343б ал.1 от НК – за това, че е управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред.

За така извършеното престъпление и на основание чл.343б ал.2 вр. с ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.Б вр. чл.57 ал.2 от НК НАЛАГА на подс. Н.И.Д.  наказание ПРОБАЦИЯ и ГЛОБА в размер на 100лв.

На основание чл.42 А ал.4 вр. ал.3, т.1 вр. ал.2 т.1, т.2, т.4 и т.6 вр. ал.1 от НК така наложеното наказание ПРОБАЦИЯ да се изтърпи:

-                     чрез задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

-                     чрез задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;

-                     чрез включване в програми за обществено въздействие, а именно в „Програмата за шофиращи в нетрезво състояние – 14 занятия в рамките на два месеца”;

-                     безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно, за две поредни години.

На основание чл.42 Б от НК така наложената на подс. Н.И.Д. на основание чл.42 А ал.4 вр. с ал.3 т.1 вр. ал.2 т.1 вр. ал.1 от НК пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящия му адрес ***” за срок от ДВЕ ГОДИНИ да се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност от два пъти седмично за посочения период от време. 

На основание чл.343 Г вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА подс. Н.И.Д. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето през което свидетелството му за правоуправление е било отнето по административен ред, считано от 07.01.2013г. до влизане на настоящото определение в законна сила.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. Н.И.Д. наказание ПРОБАЦИЯ времето през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа на 07.01.2013г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.И.Д. да заплати сумата от 75лв. по сметка на ВСС за направени разноски по делото.

 

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                                     

ПРОКУРОР: .................................  

/ЖИВКО ПЕНЕВ/                                                              ПОДС. Д.:                     

 

 

 

                                               ЗАЩИТНИК:                      

                                                                       /АДВ. З./

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                           

                                           

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №2807/13 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подс. Н.И.Д.  мярка за неотклонение ”ПОДПИСКА„ следва да бъде отменена, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производство по НОХД№2807/13г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Н.И.Д. мярка за неотклонение „ ПОДПИСКА„.

СЪДЪТ уведомява подсъдимия, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплати направените по делото разноски в размер на 75лева, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            Протокола се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри в 14,25 часа.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          

                                                                       СЕКРЕТАР:

 

 

 

                                    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                    СЕКРЕТАР: Д.Д.