НОХД 2777/2013 - Мотиви - 05-08-2013

Мотиви по Наказателно дело 2777/2013г.

Мотиви към присъда по НОХД № 2777/ 2013г. по описа на ПРС, V н.с.

 

            Районна прокуратура Пловдив е повдигнала обвинение срещу Н.Г.Г. и същият е предаден на съд за извършено престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК за това, че в периода от месец януари 2012 г. до месец април 2013 г., в град Пловдив, след като е бил осъден с влязло в сила решение № 209/2006 г. по гр.дело № 353/2006 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, изменено с решение № 255/24.01.2012 г. по гр.дело № 14655/2011 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, да издържа свои низходящидецата си А.Н.Г. с ЕГН-********** и К.Н.Г. с ЕГН-**********, съзнателно не е изпълнил задълженията си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 32 месечни вноски както следва:

16 месечни вноски, от които една месечна вноска по 50 лв. за м.януари 2012 г. и 15 месечни вноски по 120 лв., общо в размер на 1 800 лв., за периода от м.февруари 2012 г. до м.април 2013 г., всички в общ размер на 1 850 лв. за А.Н.Г. с ЕГН ********** и

16 месечни вноски, от които една месечна вноска по 50 лв. за м.януари 2012 г. и 15 месечни вноски по 80 лева, общо в размер на 1 200 лв. за периода от м.февруари 2012 г. до м.април 2013 г., всички в общ размер на 1 250 лв. за К.Н.Г. с ЕГН **********,

общо 32 месечни вноски с общ размер 3 100 лв.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата дава мнение подсъдимия да бъде признат за виновен и му се наложи наказание пробация със мерки по чл.42а т.1 и 2 от НК за две години. Това становище по същество се подкрепя от повереника адв.Г. на частния обвинител К.Н.Г..

Подсъдимият не се явява в с.з., редовно призован, като производството протече задочно. Същия се представлява от адв.В.К. – сл.защитник, която пледира за минимално наказание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият Н.Г.Г. е роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

            С Решение № 209/2006 г. по гр.дело № 353/2006 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, в сила от 01/06/2006год. по описа на Районен съд гр.Пловдив бил прекратен брака между свид.Е.П. и подс.Н.Г.,а родителските права относно родените от брака деца А.Н.Г. с ЕГН-********** и К.Н.Г. с ЕГН-**********, да бъдат упражнявани от майката - свид.Е.П.. За подс.Г. бил определен режим на лични отношения с децата. Г. бил осъден да заплаща в тяхна полза, чрез законният им представител – Е.П. ежемесечна издръжка в размер от по 50 лв. за всяко от децата.

Впоследствие, с Решение № 255/24.01.2012 г. по гр.дело № 14655/2011 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив размера на присъдената издръжка бил увеличен от 50 на 120 лв. месечно за детето А.Г. и от 50 на 80 лв. месечно на детето К.Г.. Решението е в сила от 08/02/2012 год. Въпреки постановените съдебни актове, влезли в законна сила съответно през м.юни 2006 г. и февруари  2012г., считано от м.януари 2012 г. Н.Г. преустановил заплащането на дължимата издръжка, като не изпълнил задължението си спрямо двете си деца до месец април 2013 г. включително. Той не се вижда с децата, не им прави подаръци, както и не им купува други необходими вещи, заявил на майката, че пари няма да получи. Същият съжителства на семейно начала с жена, няма други деца, бил ангажиран със сезонна работа.

 

            Гореописаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свидетеля Е.П., дадени в хода на съдебното дирене, както и от приложените по делото писмени доказателства, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материалсправка от ТД – НАП гр.Пловдив, справка от ДирекцияБюро по трудагр.Асеновград, заверени копия от решения на Районен съд гр.Пловдив, характеристична справка, справка съдимост.

            При така установената безспорна фактическа обстановка съдът е на становище от правна страна, че с деянието си подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК.

От обективна страна, в периода от месец януари 2012 г. до месец април 2013 г., в град Пловдив, след като е бил осъден с влязло в сила решение № 209/2006 г. по гр.дело № 353/2006 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, изменено с решение № 255/24.01.2012 г. по гр.дело № 14655/2011 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, да издържа свои низходящидецата си А.Н.Г. с ЕГН-********** и К.Н.Г. с ЕГН-**********, съзнателно не е изпълнил задълженията си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 32 месечни вноски както следва:

16 месечни вноски, от които една месечна вноска по 50 лв. за м.януари 2012 г. и 15 месечни вноски по 120 лв., общо в размер на 1 800 лв., за периода от м.февруари 2012 г. до м.април 2013 г., всички в общ размер на 1 850 лв. за А.Н.Г. с ЕГН ********** и 16 месечни вноски, от които една месечна вноска по 50 лв. за м.януари 2012 г. и 15 месечни вноски по 80 лева, общо в размер на 1 200 лв. за периода от м.февруари 2012 г. до м.април 2013 г., всички в общ размер на 1 250 лв. за К.Н.Г. с ЕГН **********, ОБЩО 32 месечни вноски с общ размер 3 100 лв.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл като подсъдимият е съзнавал неговия общественоопасен характер. Предвиждал е и е желаел настъпването на общественоопасните последици на деянието, като се касае за млад човек в работоспособна възраст, способен да реализира трудова дейност, не страда от заболяване.

С оглед изложеното съдът намира, че подс. Г. е извършил виновно престъпление по чл.183 ал.1 от НК, тъй като не е изпълнил задължението си за даване на месечна издръжка на свои низходящ, след като за това е бил осъден с влезнало в сила съдебно решение. Предвиденото от законодателя наказание за това престъпление е пробация или лишаване от свобода до една година.

При индивидуализация на наказанието и определяне на неговия размер съдът намира, че целите на наказанието, визирани в  разпоредбата на чл.36 от НК ще бъдат изпълнени, като на подсъдимия бъде наложено наказание  след съобразяване с обстоятелствата по чл.54 и чл.57 ал.1 от НК – ПРОБАЦИЯ. Същото  следва да е в предвидени от законодателя параметри и продължителност на следните пробационни меркина основание чл. 42а, ал. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал.3 т.1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в с.***  за срок от две години и шест месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ТРИ  пъти седмично, на основание чл. 42а ал.1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал.3 т.1 вр. чл. 42 б, ал. 2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от две години и шест месеца, на основание  чл. 42а, ал. 1, вр. ал. 2, т. 6 вр. ал. 3 т. 3 от НК същият следва да положи БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО от по 250 часа годишно в рамките на две поредни години. Г. следва да бъде включен и в програма за обществено въздействие, която да се проведе в рамките на две години и шест месеца „Формиране на умения за активно поведение на трудовия пазар”, която именно ще му помогне да се реализира на трудовия пазар и е подходяща за него, тя съответна на престъплението, което е извършено от подсъдимия, давайки му възможност и желание да заплаща издръжка.

За да определи горното наказание пробация като продължителност и комплекс на отделните пробационни мерки,  съдът отчете, от една страна, че това е по-лекото от двете алтернативни наказания, предвидени в чл.183 ал.1 от НК – пробация и лишаване от свобода, а от друга – взе предвид високия размер на дължимите издръжки и за двете деца и продължителния период на неизплащането им, манифестирания отказ за това, както и съдебното минало на дееца, като предходните наказания явно не са оказали превъзпиращ ефект за дееца. По този начин счита, че това наказание е справедливо и че именно то ще способствува най-много за реализиране целите на чл.36 от НК – поправяне и превъзпитание на извършителя.

            Няма данни за направени по делото разноски.

 

            По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ТС