НОХД 2775/2013 - Споразумение - 17-07-2013

П Р О Т О К О Л № 547

 

П Р О Т О К О Л № 547

ПРЕПИС –ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 17.07.2013 година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На   седемнадесети юли                            две хиляди и  тринадесета    година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     СВЕТЛА СТАНЧЕВА

2.     ИЛИЯ КАЛАЙДЖИЕВ

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 2775  по описа за 2013  година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.П.Б. се явява  лично и с адв. И.Д. *** изпраща представител.

***********************************************************       .

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ПОДС. Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от  ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА  и   подсъдимия Х.П.Б.  лично и  чрез  служебния си защитник АДВ. Д. ***  настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№  2775   /2013 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

 

ПОДСЪДИМИЯТ   Х.П.Б. - роден на *** ***, обл*****************, българин, български гражданин, с основно образование,  работещ, пенсионер по болест, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по чл. 198 ал.1 от  НК    за това, че на  11.03.2013 г. в с. Т., обл. Пловдив, е отнел чужди движими вещи – паричната сума от 80 лв., от владението на Д.К.В. *** намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила.

 

За така извършеното престъпление по чл. 198  ал.1 от НК   и при условията на чл. 55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимия  Х.П.Б. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на   ДЕСЕТ   МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т.2  от ЗИНЗС  така определеното и наложено на подсъдимия Х.П.Б. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА   да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  от така определеното  и наложено  на подсъдимия  Х.П.Б. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА  времето , през което подсъдимият   е бил задържан   по реда на ЗМВР и НПК, а именно  от  11.03.2013 г. до 14.03.2013 г. включително , като един  ден задържане  се зачита за един ден лишаване от свобода .

 

Вещественото доказателство -1 бр. марлен тампон,  приложен на  лист №  5 от досъдебното производство ,   да се УНИЩОЖИ  като вещ без стойност , след влизане  в сила на  определението на съда за одобряване на споразумението.

Веществените доказателства  - 2 броя фискални бонове, приложени на лист №  64 от досъдебното производство , ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия Х.П.Б. , след влизане  в сила на  определението на съда за одобряване на споразумението.

 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   подсъдимия Х.П.Б.   /със снета самоличност/ да заплати   направените по делото разноски в размер на 110  /сто и десет / лева по сметка на ВСС.

 

*********************************************************

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в  10:03  часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                               1..............            2...................                

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ! В.Т.