НОХД 2662/2013 - Споразумение - 09-07-2013

П Р О Т О К О Л № 523

П Р О Т О К О Л № 523

 

 09.07.2013 година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На   девети юли                    две хиляди и  тринадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                                                                                                                                            

Секретар: Виолета Терзиева

 Прокурор:  МИРОСЛАВ ХРИСТЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД №2662 по описа за 2013  година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ В.К.М. се явява лично доведен от затвора гр. Пловдив. Явява се и защитникът му АДВ. Л.  служебен защитник от ДП.

Рп гр. Пловдив изпраща представител.

***************************************************************************************************************************

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ПОДС. М. : Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от  прокурора  МИРОСЛАВ ХРИСТЕВ  и   подсъдимия В.К.М. лично и  чрез  служебния си защитник адв. Л.Л. ***  споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№ 2662  /2013 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ   В.К.М. - роден на *** г. в гр. п., живущ ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, осъждан, ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по чл. 206 ал.6 т.1 вр. с ал.1 от НК за това, че на 20.12.2012 г. в гр. Съединение противозаконно е присвоил чужда движима вещ – преносим компютър марка „ L”  със сериен номер *********  на стойност 742. 00 лв, собственост на Т.Н.К. с ЕГН **********, която вещ е владеел, като присвоеното имущество е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд .

За така извършеното престъпление по чл. 206 ал.6 т.1 вр. с ал.1 от НК и при условията на чл. 54  от НК на подсъдимия  В.К.М. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ПЕТ  МЕСЕЦА.

На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т. 2   от ЗИНЗС  така определеното и наложено на подсъдимия В.К.М. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ПЕТ МЕСЕЦА  да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

       На основание чл. 25 ал.1 вр. с чл. 23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ  едно общо най-тежко наказание измежду наложените на подсъдимия В.К.М. /със снета самоличност/  по НОХД № 2662/2013 г. и по НОХД № 1198/2013 г. – и двете по описа на РС- Пловдив,  а именно  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ПЕТ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т. 2   от ЗИНЗС  така определеното и наложено на подсъдимия В.К.М. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ПЕТ МЕСЕЦА  да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 25 ал. 2  от НК  ПРИСПАДА  от така определеното и  наложено  на подсъдимия В.К.М. /със снета самоличност/ едно общо най- тежко  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ПЕТ МЕСЕЦА  изтърпяната част , а именно времето  , през което подсъдимият  е бил задържан по реда НПК с мярка за неотклонение „задържане под стража” считано от   14.03.2013 г. ,  както и  времето по изтърпяване на наложено наказание по НОХД № 1198/2013 г. , считано от  08.04.2013 г. ,  до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението .

На основание чл. 68 ал. 1 от НК  ПРИВЕЖДА  изцяло и отделно от така определеното и наложено на подсъдимия  В.К.М. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ПЕТ МЕСЕЦА наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ТРИ МЕСЕЦА ,  наложено с определение  по НОХД № 4371/2012 г. по описа на РС – Пловдив.

На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т. 2   от ЗИНЗС  така  приведеното  за изтърпяване изцяло от  подсъдимия В.К.М. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ТРИ МЕСЕЦА  да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия В.К.М.   /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет / лева по сметка на ВСС.

 

**********************************************************************************************************************************

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 10:08   часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                                                                                                  СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.