НОХД 2640/2013 - Мотиви - 17-09-2013

Мотиви по Наказателно дело 2640/2013г.

                                                       МОТИВИ

          Към присъда  по НОХД  № 2640/2013г.  по описа на ПРС-ХХІІІн.с.

 

Районна прокуратура гр. П. е повдигнала обвинение срещу В Д.Д., ЕГН ********** че:

През периода от м. януари 2012г. до м. март 2013г. включително в             с. Б., обл. П., след като с Решение № 3764/31.10.11 по гр. дело № 15308/11г. по описа на ПРС - ІІ бр.с., в сила от 31.10.11г., е осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си А. В. Д. ЕГН: ********** и Х. В. Д. ЕГН: **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно петнадесет месечни вноски по 200 лв. общо               (по 100 лв. за всяко дете), или всичко на обща стойност 3000 лв. – престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК.

          В съдебното производство не е направено искане за конституиране на допълнителна страна – частен обнвинител.

Съдът служебно е разпоредил предварително изслушване на страните, като в съдебно заседание по искане на защитата е допуснал провеждането на съкратено съдебно следствие по реда на чл. 371 т. 2 от НПК и на основание чл. 372 ал. 4 от НПК е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимия без да събира за доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. 

         Представителят на прокуратурата поддържа повдигнатото срещу  подс. Д. обвинение  с горната правна квалификация на деянието. Изразява становище, че същото е безспорно доказано и пледира подсъдимият да бъде  признат за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден  на съд. Предлага на същия да бъде наложено наказание в размер на 8 месеца “пробация”.

         Подсъдимият В.Д. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства за тях. Изразява съжаление за стореното,  заявява, че обича децата си  и причина да не изпълнява редовно задължението за издръжка е оставането му без работа и трудови доходи. Декларира, че в му предстои в края на месец септември отново ще започне работа и ще направи всичко възможно, за да заплати изцяло дължимите за инкриминирания период суми. Лично и чрез служебния си защитник – адвокат Н.К., моли, отчитайки наличието на многобройни смекчаващи обстоятелства като заплащането на част от дължимата издръжка в размер на 1110 лева, тежкото материално положение на подсъдимия, грижите които лично той и родителите му полагат за децата, при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “В” от НК съдът да определи и наложи на подс. Д.  наказание “глоба”.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, вземайки предвид доводите и съображенията на страните, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА 

Подсъдимият В.Д.Д. е роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно  образование, разведен, осъждан, живущ ***,                    ул. “Св. Св. К и М” № 4, ЕГН: **********.

С влязло в сила на 31.10.2011г. Решение № 3764/2011г., постановено по бр. д. № 15308/11г. по описа на Районен съд - П., бил прекратен сключеният между свид. П. Г и подс. В.Д. граждански брак, като родителските права спрямо  родените по време на брака деца -  А.Д. (на 16 години) и Х.Д. (на 12 години), съдът предоставил на майката – свид. Г, а бащата – подс. Д., бил осъден да изплаща на низходящите си по 100 лева издръжка за всяко едно от децата или общо в размер на 200 лева месечно.

Подсъдимият заплатил три месечни вноски за периода м. октомври 2011г. - м. декември 2011г. включително, след което преустановил плащането на издръжката и това мотивирало свид. Георгиева да потърси  съдействие от прокуратурата. 

За инкриминиран период, а именно от м. януари 2012г. до м. март 2013г. включително (и по-точно до датата на приключване на предварителното разследване -  22 март 2013г.), подс. Д. дължал за издръжката на двете си деца общо петнадесет месечни вноски по 200 лв. или всичко на стойност 3000 лв.

          Разпитан в качеството на обвиняем в хода на разследването подсъдимият Д. се признал за виновен по предявеното му обвинение, като посочил, че неплащането в процесния период е резултат единствено от липсата на постоянна работа и доходи, но ще положи усилия за погасяване на задължението си.

         Още на 22.03.2013г. с помощта на своите родители подс. Д. заплатил за издръжка на двете си дъщери сумата от 400 лева, а впоследствие – до 09.08.2013г., още 710 лева, или общо 1110 лева, за което в съдебно заседание представя съответните писмени доказателства.

         Същевременно в инкриминирания период подсъдимият запазил близкия контакт и добри отношения с децата и бившата  си съпруга. Полагал и ежедневни грижи за по-голямата си дъщеря, учеща в находящото се близо до дома му училище.

          Тази фактическа обстановка, съответна на изложената в обстоятелствената част на обвинителния акт и призната изцяло от подсъдимия, съдът прие за категорично установена от дадените в досъдебното производство обяснения на подс. В Д. /л. 9,            л. 14 дозн./;  депозираните по дознанието показания на свидетелите П.Х.  Г  /л. 15 дозн./, Х. В. Д.               /л. 16 дозн./, А. В. Д. /л. 17 дозн./, А. Р Д. /л.18 дозн./ и Д В Д. /л. 19 дозн/;     приобщените, чрез прочитането им на основание чл. 283 от НПК, писмени доказателствени средства, приложени с досъдебното производство, в т.ч. препис от решение № 3764/31.10.2011г. по гр. дело № 15308/2011г. по описа на ПРС - ІІ бр.с. /л. 6-7 дозн./, копие от трудова книжка и рамково споразумение /л. 24-25 дозн./, справка за съдимост /л. 11-12 дозн./, Справка в АИС “БДС”/л. 29 дозн./, характеристична справка за  подсъдимия Д. /л. 13 дозн./, както и от представените от защитата в съдебно заседание заверени копия на вносни бележки, платежни нареждания и разписки /л. 28-31 нохд/ .

        Настоящият съдебен състав кредитира изцяло обясненията, дадени от подс. Д. в качеството му на обвиняем в досъдебното производство, както и показанията на разпитаните по делото свидетели, намирайки ги за добросъвестни, логични, последователни, непротиворечиви, допълващи се помежду си и в синхрон с писмените доказателствени средства, явяващи се източник на обективна и достоверна информация. 

          Поради това, при постановяване на присъдата, съдът ползва самопризнанието на подсъдимия, като подкрепено от събрания в досъдебното производство еднопосочен доказателствен материал, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

   ОТ ПРАВНА СТРАНА

         Предвид така установените по делото и безспорни между страните фактически положения, съдът зае становището, че с процесното си поведение подсъдимият В Д.Д. е осъществил обективните и субективни признаци от състава на вменото му във вина престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК.

         Категорично изяснено от обективна страна е,  че след като  с влязлото в сила на 31.10.2011г. Решение  № 3764/2011 г. по гр. д. № 15308/11г. по описа  на ПРС - ІІ бр.с. е бил осъден да заплаща на дъщерите  си  А. В. Д., ЕГН: **********, и Х.В.Д., ЕГН: **********, чрез тяхната майка и законен представител – свид. П.Х. Г, месечна издръжка в размер на 100 лева за А.Д. и в размер на 100 лева за Х.Д., или общо 200 лева за двете деца, за времето от                 м. януари 2012г. до м. март 2013г. подсъдимият Д. противоправно е бездействал, като  не е изплатил 13 месечни вноски по 200 лв. за издръжката на низходящите си или общо 2600 лева.

         От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият Д. е знаел, че е осъден с горното решение на гражданския съд да изпълнява задължението си за изплащане на месечна издръжка на двете си деца в определения със същото решение размер, но предвиждайки неизбежното неплащане на дължимата издръжка  в размер на повече от две месечни вноски, в инкриминирания период той съзнателно е бездействал, макар да е разбирал е, че неизплащайки месечната издръжка, лишава децата си от средства, необходими за отглеждането и  задоволяването на потребностите им. Това се установява по несъмнен начин от самопризнанието на подсъдимия, подкрепено от  съвкупния доказателствен материал по делото.

Ето защо, съдът призна подсъдимия В.Д.Д., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от м. януари 2012г. до м. март 2013г. включително в с. Б. обл. П., след като с Решение № 3764/31.10.11 по гр. дело № 15308/11г. по описа на ПРС ІІ бр.с., в сила от 31.10.11г., е осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си А.В.Д. ЕГН: ********** и Х.В.Д. ЕГН: **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски,                   а именно тринадесет месечни вноски по 200 лв. общо ( по 100 лв. за всяко дете), или всичко на обща стойност 2600 лв. – престъпление по чл. 183 ал.1 от НК, като го признава за НЕВИНЕН  относно разликата над тринадесет до петнадесет месечни вноски по 200 /двеста/ лева, т.е. общо за разликата от 2600 лева до 3000 лева, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДА по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

ПО НАКАЗАНИЕТО.

При индивидуализацията на наказанието, съдът съобрази горната правна квалификация на престъплението и взе предвид като смекчаващи обстоятелства направеното от подс. Д. признание на вината, изразеното от него искрено съжаление за стореното, оказаното пълно съдействие на разследването, затрудненото му материално положение, поради оставането без работа, полаганите в рамките на възможностите му и тези на неговите родители грижи за децата, запазените в инкриминирания период добри отношения с тях, както и последвалото до постановяване на присъдата частично изпълнение на задължението за процесния период. Отегчаващи обстоятелства съдът не констатира.

         Отчетените смекчаващи отговорността обстоятелства, според настоящия съдебен състав не само са многобройни, но и  налагат извода, че дори най-лекото наказание, предвидено за така извършеното престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК, а именно “пробация”, в случая се явява несъразмерно тежко, поради което, при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “в” от НК определи и наложи на подсъдимия Д. наказание ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.

         Мотивиран от изложеното, настоящият съдебен състав намери, че именно така определеното  като вид и размер наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия, адекватно и достатъчно за постигане на целите по чл. 36 от НК.

         Тъй като по делото не са направени разноски, съдът не възложи заплащането на такива в тежест на подсъдимия Д..  

         

         По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно секретар Н.Т.