НОХД 2358/2013 - Присъда - 20-08-2013

Присъда по Наказателно дело 2358/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

                                   20.08.2013г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 Пловдивски Районен съд                                   VІІІ наказателен състав

 

На ДВАДЕСЕТИ АВГУСТ                                  2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:           В. ТАСЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ТАКВОР ГАРАБЕДЯН

                                            2. МАРИЯ АНГЕЛОВА

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Мая Кирчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД    2358 по описа за 2013 година

 

 

 П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Л.П.А., роден на *** г. в гр.В., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2012 г. в гр.П. в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отлагано по чл.66 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – неустановено, е отнел чужди движими вещи: - 2 бр. мъжки златни пръстени, на стойност 390 лв. /триста и деветдесет лева/, дамски златен пръстен на стойност 357,50 лв. /триста петдесет и седем лева и петдесет стотинки/, дамски златен синджир с подкова, сърце и кръстче на стойност 65 лв. /шестдесет и пет лева/, мобилен телефон „Нокиа 1616” с ИМЕЙ № ******** на стойност 60 лв. /шестдесет лева/, бензинова запалка марка „Зипо” на стойност 35 лв. /тридесет и пет лева/, мъжки кожен портфейл на стойност 20 лв. /двадесет лева/, джобен автоматичен нож на стойност 30 лв. /тридесет лева/ и сумата от 80 лв. /осемдесет лева/, всичко на обща стойност 1 037,50 лв. /хиляда и тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ от владението на Н.Н.Я. и на В.Ф.Я. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 вр.с чл.195 ал.1 т.3 и т.4 вр.с чл.194 ал.1 вр.с чл.29 ал.1 б”а” и б”б” във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА НА ДЕВЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58А от НК НАМАЛЯВА с една трета така наложеното наказание или същото да се счита за ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ ГОДИНИ.

На основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Л.П.А. наказание от ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подс.Л.П.А. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 09.12.2012 г. до датата на влизане на Присъдата в законна сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, а именно 1 бр. мобилен телефон „Нокиа 1616” с ИМЕЙ № ********* / на съхранение при домакина на І РУ "Полиция" гр.Пловдив / ДА СЕ ВЪРНЕ на пострадалия В.Ф.Я., ЕГН **********,  след датата на влизане на Присъдата в законна сила.

          На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Л.П.А., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 388 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

 

                                                                                            2. /п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.