НОХД 2340/2013 - Споразумение - 04-06-2013

П Р О Т О К О Л № 424

П Р О Т О К О Л № 424

 

04.06.2013г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На четвърти юни                                                      година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Таня Крачанова

Снежина Чапарова

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 2340 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 15:15 часа се явиха: 

        

         Заседанието се открива в 15:30 часа поради приключване на НЧНД № 2611/2013г. в 15:27 часа.

 

ПОДСЪДИМАТА О.Р.М. – редовно призована, явява се лично и със защитника си адв. Н.М., също редовно призована, с пълномощно по делото.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия.

О.Р.М. - родена на *** ***, българка, български гражданин, с начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. М.: Нямам възражения и отводи. С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид. Представям и моля да приемете като писмено доказателство по делото медицински документи Епикризи от „К о ц Пловдив” ЕООД и от Неврологично отделение Пловдив, касаещи заболяване на моята подзащитна именно онкологично заболяване на моята подзащитна и дискова херния.

         ПРОКУРОР: Да се приемат. 

 

         Съдът, след съвещание, намира на първо място, че така представените писмени доказателства от страна на защитата са относими към предмета на делото и следва да бъдат приобщени. На следващо място следва да се докладва споразумението с прочитането му.

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРОЧИТА И ПРИЕМА представените от защитата писмени доказателства – 2бр. Епикризи.

         ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението от прокурора.

 

         ПОДС. М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът, след съвещание, намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид.

Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА от една страна и от друга страна подсъдимата О.Р.М., лично и чрез упълномощения й  защитник адв. М. споразумение за решаване на НОХД № 2340/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМАТА О.Р.М. - родена на *** ***, българка, български гражданин, с начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК затова, че на 07.11.2012 год. в гр.Пловдив е държала тютюневи изделия- 5 бр. кутии цигари марка „Merilyn slims” /Мерилин Слимс/ - 100мм с единична цена 4.30лв. на обща стойност 21.50лв;4 бр. кутии цигари „Ome superslims” / Оме супер слимс/ - 100мм с единична цена 4.50лв. на обща стойност 18.00лв;20 бр. кутии цигари „CORSAIR BLUE” / Корсер син/ - 80мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 150.00лв;10 бр. кутии цигари „Victory Exclusive” / Виктори Ексклузив/ - 80мм с единична цена 5.00лв. на обща стойност 50.00лв;10 бр. кутии цигари „DON PREMIUM” /Дон премиум/ - 80мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 75.00лв;10 бр. кутии цигари „Diva LUXURIOUS SLIMS” / Дива луксуриъс слимс/ - 100мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 75.00лв;10 бр. кутии цигари „Gracia DELUXE SLIMS” / Грация де лукс/ - 100мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 75.00лв;10 бр. кутии цигари „Lucky Woman SUPER SLIMS” / Лъки уоман супер слимс/ - 100мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 75.00лв;6 бр кутии цигари „Eva Slims” / Ева слимс/ - 100мм с единична цена 4.30лв. на обща стойност 25.80лв;5 бр. кутии цигари „MM Special slims” / ММ цпециал/ - 100мм с единична цена 7.50лв. на обща стойност 37.50лв; или всичко на обща стойност 602.80 лв.,  без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон- чл.28, ал.1, вр.чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/обн. ДВ бр.101/30.11.1993г, изм. и доп., бр.50 от 03.07.2012 год. /:Чл.28/изм.- ДВ, бр.110 от 1996г., изм. бр.50 от 03.07.2012 год.//1/ “Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговските обекти и складове само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25/изм.- ДВ, бр.19, от 1994г, бр.110 от 1996г, изм.ДВ бр.33 от 2000г., изм. бр.50 от 03.07.2012 год.//1/ Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, в немаловажен случай.

За така извършеното престъпление по чл. 234 ал.1 от НК на подсъдимата О.Р.М. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл. 234, ал. 3 от НК, веществените доказателства - 5 бр. кутии цигари марка „Merilyn slims” /Мерилин Слимс/ - 100мм;4 бр. кутии цигари „Ome superslims” / Оме супер слимс/ - 100мм; 20 бр. кутии цигари „CORSAIR BLUE” / Корсер син/ - 80мм; 10 бр. кутии цигари „Victory Exclusive” / Виктори Ексклузив/ - 80мм;10 бр. кутии цигари „DON PREMIUM” /Дон премиум/ - 80мм;10 бр. кутии цигари „Diva LUXURIOUS SLIMS” / Дива луксуриъс слимс/ - 100мм;10 бр. кутии цигари „Gracia DELUXE SLIMS” / Грация де лукс/ - 100мм; 10 бр. кутии цигари „Lucky Woman SUPER SLIMS” / Лъки уоман супер слимс/ - 100мм;6 бр кутии цигари „Eva Slims” / Ева слимс/ - 100мм;5 бр. кутии цигари „MM Special slims” / ММ цпециал/ - 100мм., на съхранение при домакина на 06 РУП гр.Пловдив, явяващи се предмет на престъплението, като същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ след приключване на наказателното производство по предвидения в закона ред.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимата О.Р.М. да заплати по сметка на ВСС, направените по делото разноски в размер на 30лв.


РП-ПЛОВДИВ                                                   ПОДСЪДИМА:

ПРОКУРОР:                                                      О.М.

СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

                                                                           ЗАЩИТНИК:

                                                                           АДВ. М.                       

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                                                  2/

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 2340/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2340/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия О.Р.М., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15:45 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                                                                     2/

                                                                 СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК