НОХД 1932/2013 - Присъда - 16-01-2014

   П Р И С Ъ Д А

 

№ 17                       16.01.2014г.               град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на шестнадесети януари  две хиляди и четиринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА 

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Димитрия Дърмонска

като разгледа докладваното от съдията

НОХД № 1932 по описа за 2013 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.Т. - роден на ***год. в гр. ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер по болест, разведен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от м. декември 2010г. до м. януари 2013г. включително в гр. Пловдив, след като е бил осъден с влязло в сила на 29.12.2010г. решение № ***/18.11.2010г. по гр.д. № ***/2010г. на ПРС, ХVгр.с., да издържа свой низходящ – дъщеря си К.П.Т., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно: в размер на общо 26 месечни вноски, всяка от които по 120лв., като общият размер на неизплатените вноски за издръжка възлиза на 3120лв., поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

 

        Присъдата подлежи на обжалване  и протест в 15- дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ