НОХД 1529/2013 - Присъда - 26-03-2015

Присъда по Наказателно дело 1529/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 123                     26.03.2015г.                           Град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 Пловдивски Районен съд                                   ХVІІІ наказателен състав

 

На  двадесет и шести март                                  2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ХРИСТО ДОБРЕВ

                                                                           2. ЙОРДАНКА БОЙКИНСКА

 

 

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Йорданка Тилова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД    1529 по описа за 2013 година

 

 П Р И С Ъ Д И:

         

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.А., роден на *** ***, ****, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, **** на „А.“***, с адрес ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода 28.11.2006 година – 06.10.2008 година, в гр.Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лицеуправител и представляващ „А.”***, в кръга на неговата длъжност, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Ю.А.Г. и З.А.П., както следва:

-от 28.11.2006 година е възбудил и до 28.05.2008 година е поддържал заблуждение у Ю.А.Г. и с това и е причинил имотна вреда в общ размер на 27 515 евро с левова равностойност  към курса на БНБ за периода – 53 654.25 лева, както следва: на 28.11.2006 година – 6 180 евро в левова равностойност 12 051 лева; на 07.12.2006 година – 6 235 евро в левова равностойност  12 158.25 лева; на 28.05.2007 година – 5 000 евро в левова равностойност 9 750 лева; на 27.09.2007 година – 5 100 евро в левова равностойност 9 945 лева и на 28.05.2008 година – 5 000 евро в левова равностойност 9 750 лева

-от 01.12.2006 година е възбудил и до 06.10.2008 година е поддържал заблуждение у З.А.П. и с това му е причинил имотна вреда в общ размер на 42 320 лева, както следва: на 01.12.2006 година – 2 045 евро в левова равностойност 3 987.75 лева; 7 295 евро в левова равностойност 14  225.25 лева и на 20.09.2007 година 5 000 евро в левова равностойност 9 750 лева и на 06.10.2008 година 14 357 лева, или общо  в размер на 95 974.25 лева, като причинената вреда е в големи размери, поради което и на основание чл.210 ал.1 т.3 и т.5, вр.чл.209 ал.1, вр.чл.26 ал.1 във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл. 61 т.3 вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС така определеното на подс.С.Н.А. наказание от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.А., със снета по делото самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2009 година, в гр.Пловдив, като **** търговско дружество – „А.“***, в 15-дневен срок от спиране на плащанията по парични задължения по изпълнително дело №481/2009 година по описа на *** В. А., станали му известни с връчена ПДИ на 25.09.2009 година, не е поискал от съдаПловдивски Окръжен съд да открие производство по несъстоятелност, поради което и на основание чл.227б ал.2, вр. ал.1 във връзка с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл. 61 т.3 вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС така определеното на подс.С.Н.А. наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип.

          На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.Н.А. едно общо, най-тежко наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл. 61 т.3 вр. чл.59 ал.1 от ЗИНЗС така определеното на подс.С.Н.А. общо, най-тежко наказание от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „ОБЩ” режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип.

          На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.А., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 95 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

         

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

 

                                                                                            2. /п/

 

 

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          СЕКРЕТАР: ТМ