НОХД 1222/2013 - Мотиви - 10-03-2014

Мотиви по Наказателно дело 1222/2013г.

 

 

МОТИВИ ПО НОХД № 1222/2013г. ПО ОПИСА НА ПРС-XIX Н.С.

 

 

 

Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу С.Г.К. ЕГН********** и същият е предаден на съд за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК за това , че за времето от месец януари 2012 г. до месец януари 2013 г. /включително/ в гр.П., след като е бил осъден с влязло в сила Решение по гражданско дело № 16280/2011 г. на Пловдивски Районен съд, ІV брачен състав, да издържа свой низходящ – малолетното си дете Г. С. К. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 13 /тринадесет/ месечни вноски от по 80 лева или общо 1040 лева - престъпление по чл. 183 ал.1 от НК

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа повдигнатото обвинение със същата правна квалификация. По отношение реализацията на наказателната отговорност се предложи подсъдимият  да бъде признат за виновен в извършване на вмененото му престъпление и предвид факта, че същият е заплатил дължимите месечни вноски за инкриминирания период, да се възползва от привилегията на чл.183 ал.3 от НК и да не му се налага наказание.

             Подсъдимият К. редовно призован, се явява лично.  Същият  помоли лично съдът да го признае за невинен. Подсъдимият обясни, че внася в сметка на детето си дължимите месечни издръжки и бившата му съпруга е получила сумата от 1040лв.

               Съдът, след като прецени събраните и приложени по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и обсъди доводите и съображенията на страните , намери за безспорно установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

         ПОДСЪДИМИЯТ  С.Г.К. е роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********

          Подсъдимият К. и свидетелката Е.Ш. живеели на семейни начала до 2010г. От съвместното им съжителство имали едно дете, а именно Г. К., роден на ***г.

         С решение на Районен съд гр. Пловдив по гр.дело № 16280/09.11.2011г. подс.К. бил осъден да издържа своя низходящ, а именно малолетното си дете Г. К., на което следвало да изпраща издръжка в размер на 80 лева чрез неговата майка и законен представител Ш.. Решението влязло в сила на 10.12.2011г. От влизане на решението в сила подсъдимият не предал лично на св.Ш. каквито и да е суми от дължимата издръжка. Отделно от това обаче сключил договор за съвместен срочен депозит в Първа инвестиционна банка на името на Г. С. К.. Самият договор бил сключен на 01.03.2012г., т.е. три месеца след влизане на съдебното решение в сила и оттогава до настоящия момент привел една месечна вноска от 80 лв.  Освен тази парична престация по дължимата от него издръжка обвиняемият съзнателно не внесъл нито предал на св.Ш. каквито и да е парични суми, т.е. до настоящият момент не е изпълнил задължението си от 13 месечни вноски от по 80 лева всяка, или общо 1040 лв.

До приключване на съдебното следствие пред първа инстанция, подсъдимият изплати инкриминираната сума, като св. Ш. потвърди, че подсъдимият е открил сметка на името на детето им, от която тя може да се удовлетвори. Свидетелката Ш. лично заяви, че няма претенции към подсъдимия.

Няма установени да са настъпили други вредни последици за пострадалите от осъщественото престъпление.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от следните събрани по делото и кредитирани от съда доказателствени материали-  от показанията на св. Ш., както и от надлежно приобщените към доказателствения материал писмени доказателства.

    Между наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени  по реда и със средствата , предвидени в НПК, не съществуват противоречия относно фактите, досежно предмета на доказване. От тях се установява по безсъмнен и безспорен начин осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, времето, мястото, механизмът и  начина на извършване, както и авторството на деянието.

         Възприетото от Съда се основа на самопризнанията на подсъдимия и показанията на св. Ш., както и на инкорпорираните писмени доказателства.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

            При така възприетата фактическа обстановка съдът е на мнение, че със своите действия подсъдимият К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183 ал.1, вр.ал.3 от НК, а именно че същият  за времето от месец януари 2012 г. до месец януари 2013 г. /включително/ в гр.П., след като е бил осъден с влязло в сила Решение по гражданско дело № 16280/2011 г. на Пловдивски Районен съд, ІV брачен състав, да издържа свой низходящ – малолетното си дете Г. С. К. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 13 /тринадесет/ месечни вноски от по 80 лева или общо 1040 лева, като преди постановяване на присъдата пред първа инстанция е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалите.

От обективна страна същият е изпълнил обективните съставомерни признаци на това деяние, като през инкриминирания период в гр. Пловдив не е заплатил дължимата от него издръжка на детето си в размер на 3000лв., чийто размер е  определен с влязъл в сила съдебен акт.

                 От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като деецът е съзнавал неговия общественоопасен характер , предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и искал  настъпването на противоправния резултат. Той е бил наясно досежно  определения размер на издръжката, която е следвало да заплаща на детето  си, спрямо което му е било вменено това задължение, съгласно Решение на ПРС. Следователно неизпълнението на това алиментно задължение е съзнателно.

              С оглед на обстоятелството, че подсъдимият преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълни задължението си и от деянието не са настъпили други вредни последици за пострадалите, както и че друг път разпоредбата на чл. 183 ал.3 от НК не е прилагана по отношение на подс. К., на основание чл. 183 ал.3 от НК, съдът го призна за виновен, но  НЕ го наказа.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на установения в страната правов ред, както и пренебрегването на родителския дълг към дееца.

                 По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.