НОХД 1198/2013 - Споразумение - 25-03-2013

П Р О Т О К О Л   № 216

25.03.2013 година                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ХХІ наказателен състав

На двадесет и пети март                              Година 2013

В открито съдебно заседание в състав:

                                      Председател: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МЕТЬО МАТЕВ

                                                                           ДОРА ДОНЧЕВА

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията НОХД № 763 описа за 2013 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

В.К.М. – редовно призован, се явява. За него се явява адв. А.И..

ПОДС. М.: Съгласен съм да ме защитава адв. И. в настоящото производство.

АДВ. И.: Запознат съм с делото и мога да поема защитата на подс. В.М..

Съдът, след съвещание, счита, че са налице основанията на чл. 26, ал. 2 от ЗПП за назначаване на служебен защитник, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. А.И. за служебен защитник на подсъдимия В.М..

М.М. – редовно призован, се явява. За него се явява адв. С.А. – служебен защитник от досъдебното производство.

ПОДС. М.: Владея писмено и говоримо български език. Съгласен съм да ме защитава адв. А. в настоящото производство.

АДВ. А.: Запознат съм с делото и мога да поема защитата на подс. М.М..

Съдът, след съвещание, счита, че са налице основанията на чл. 26, ал. 2 от ЗПП за назначаване на служебен защитник, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. С.А. за служебен защитник на подсъдимия М.М..

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след съвещание, счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия

Васил Кирчев М. - роден на *** год. в гр. П., ***, живущ *** ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Нямам възражения по него.

М.М. - роден на *** год. в гр. Р., Г., ***, живущ ****, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни. Нямам възражения по него.

На подсъдимите се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимите и защитниците му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 55, ал. 1 и ал. 3 от НК – 4 месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и за двамата подсъдими предвид количеството наркотично вещество, като за подс. М. да се изтърпи при строг режим, а изтърпяването на наказанието на подс. М. да се отложи на основание чл. 66, ал. 1 от НК с 3 години изпитателен срок, като следва да им се възложат и направените в наказателното производство разноски.

         АДВ. И.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора.

       ПОДС. М.: Съгласен съм с казаното от адв. И..

       АДВ. А.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. П. постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора.

       ПОДС. М.: Съгласен съм с казаното от адв. А..

          Съдът, след съвещание

          О П Р Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

          ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Разбрах, че каквото човек си направи сам, никой друг не може да му го направи.

          ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. Повече, надявам се, че няма да се видим.

          Съдът, след съвещание, счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

          ОПРЕДЕЛИ

          ОДОБРЯВА постигнатото от 25.03.2013 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – П., представлявана от прокурор СВЕТЛОЗАР ЧЕРАДЖИЙСКИ, от една страна и от друга – подсъдимия В.К.М., лично и със служебния си защитник адв. А.И. *** и подс. М.М., лично и със служебния си защитник А.И. ***, за решаване на  НОХД № 1198/2013 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият В.М.К. - роден на *** год. в гр. П., ***, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК за това, че на 10.10.2012 г. гр. С., обл. П., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество -марихуана с нето тегло 1,39 гр. /едно цяло и тридесет и девет/, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 1,2 тегловни % на стойност 8,34 лева /съобразно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ, бр.15 от 06.02.1998г. в сила от 06.02.1998г. изм. бр.14 от 18.02.2000г. в сила от 18.02.2000г./.

За така извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК на подсъдимия В.К.М. му се НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ МЕСЕЦА, което на основание чл. 60, ал. 1, и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. , и ал. 2 от НК времето, през което подс. В.К.М. е бил задържан с мярка по ЗМВР и по чл. 64, ал. 2 от НПК, считано от 10.10.2012 г. до 18.10.2012 г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

Подсъдимият М.М. - роден на *** год. в гр. Р., Г., ****, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК за това, че на 10.10.2012 г. гр. С., обл. П., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - марихуана с нето тегло 38,11 гр. /тридесет и осем цяло и единадесет/, от които 0,67 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 1,1 тегловни % и 37.44 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 0,6 тегловни %, всичко на обща стойност 228,66 лева /съобразно Постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ, бр.15 от 06.02.1998г. в сила от 06.02.1998г. изм. бр.14 от 18.02.2000г. в сила от 18.02.2000г./.

За така извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК на подсъдимия М.М. му се НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подс. М.М. наказание от 4 /четири/ месеца с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. , и ал. 2 от НК времето, през което подс. М.М. е бил задържан с мярка по ЗМВР и по чл. 64, ал. 2 от НПК, считано от 10.10.2012 г. до 14.10.2012 г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. В.К.М. и подс. М.М. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 159,20 лева за експертизи, по 79,60 лева за всеки един от тях.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: наркотичното вещество - марихуана с активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 0,6 тегловни %с общо тегло 29,71 гр. /остатък след изследването от извършена с протокол № 831/12.11.2012г.химическа  експертиза/, изпратено на съхранение в ЦМУ Отдел „МРР-НОП“ - гр.С. /писмо л. 67 от делото/ СЕ ОТНЕМАТ на основание чл. 354, ал. 6 от НК в полза на Държавата и да се унищожи по съответния ред.

ЗА РП - П.                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                      ......................

СВ. ЧЕРАДЖИЙСКИ                                              /В. М./    

ЗАЩИТНИК:                                                                 АДВ. И.

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                                              /М. М./

 

                                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                                                              АДВ. А.

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1...........................

 

 

2...........................

    

 

       С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 1198/2013 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия В.К.М. и подсъдимия М.М. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

          Ето защо

          СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1198/2013 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.К.М. и подсъдимия М.М. мярка за неотклонение „Подписка”.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

          Протоколът се изготви в С.З.

          Заседанието се закри в 11,00 часа.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

                                                                                             

СЕКРЕТАР:..............................    


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.