НОХД 1009/2013 - Присъда - 06-11-2013

Присъда по Наказателно дело 1009/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 356                        06.11.2013 г.              гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД    ХІІ наказателен състав

на  шести ноември                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ВЪЛЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: РАДКА ШЕНТОВА

НЕЛИ БОНЕВА

 

Секретар: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 1009  по описа за 2013 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.Р.Р. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, организатор охрана в „А.****” ООД, живущ ***, ЕГН **********  ЗА НЕВИНОВЕН в това   на   16.06.2000 г.  в гр. П. като лице от офицерския състав на МВР - Н.Г. „П.П.С.” на с. „К.П.” при С.”П.” към РДВР - П.” към РДВР – П. да  не е изпълнил задълженията си по служба – да не е документирал по надлежния ред проведена оперативна беседа с Й.К.Д. и да е превишил властта си, като да е освободил лице, установено като извършител на престъпление по чуждо досъдебно производство – дознание № 768/2000 г. по описа на РУП – А. - Й.К.Д.,  и от това да са настъпили тежки последици, изразяващи се в невъзможност досъдебното производство по дознание № 768/2000 г. по описа на РУП – А. да бъде приключено в срок и спиране на същото поради неустановяване на извършителя, поради което и на  основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА  изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по  чл. 387, ал. 2, пр. І,  вр. ал. 1,  вр. чл. 2,  ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.Р.Р.  /със снета самоличност/   ЗА НЕВИНОВЕН  в това на 31.07.2008 г. в гр. П. като орган на власт - Началник на *** РУ при ОД на МВР – П., да е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата, относно наказателно преследване –да  не е уведомил Районна прокуратура - П. за налични данни за извършено от негов служител -М.И.М., престъпление, с цел да избави М.И.М. от наказание, което му се следва по закон ,  поради което и  на основание  чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА  изцяло по повдигнатото му обвинение   за престъпление по чл. 288 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.Р.Р.  /със снета самоличност/   ЗА НЕВИНОВЕН  в това,  че в периода месец август 2009 г. – месец октомври 2009 г.  в гр. П., като държавен служител в системата на МВР - Началник на *** РУ при ОД на МВР – П., при условията на продължавано престъпление  не е изпълнил задълженията си по служба, както следва:

- на 24.08.2009 г.  в гр. П.  да е нарушил изискванията на чл. 63 ал.5 от ЗМВР и т. 4, т. 13, т. 29, т. 64, т. 73 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, като да  не е допуснал адв. З.Т., в качеството й на адвокат /защитник/, до задържано лице в арестното помещение на *** РУП при ОД на МВР – П. – В.Г.В.

- в периода м. август – м. октомври 2009г. в гр. П. в нарушение на задълженията си по т. 36, т. 42 и т. 64 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и чл. 35 от Инструкция Із-1171/02.08.2006 г. за организацията на работа в структурните звена на МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер, след като от разследващи полицаи при *** РУП при ОД на МВР – П. му е било докладвано за възпрепятстване на събирането на доказателства по досъдебно производство № 88/2009 г. по описа на *** РУП при ОД на МВР – П., както и за нередности при водене на проверките, съставянето на докладни записки и разследването по досъдебни производства № 486/2009 г., 523/2009 г., 635/2009 г. и 79/2009 г., всички по описа на *** РУП при ОД на МВР – П., да  не е предприел каквито и да било действия по отстраняването им и реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо виновните служители;

- през м. септември 2009г. да не е образувал дисциплинарно производство и да не е наложил дисциплинарно наказание за извършено от служителя И.З.Д. тежко дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 227, ал.1, т.7 от ЗМВР,

-  на 07.09.2009 г. в нарушение на чл. 7, т.1, т. 2 и т. 3 от Инструкция рег. № Із-1015/04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР да е омаловажил извършеното от В.Т.В. дисциплинарно нарушение, като наместо следващото му се наказание „порицание” му е наложил наказание „мъмрене” за срок от 2 месеца, както и да е злоупотребил  със служебното си положение, като през м. август – м. септември 2009 г. в гр. П. да е възпрепятствал срочното приключване на досъдебните производства № 486/20009 г., № 523/2009 г., № 635/2009 г. и № 79/2009 г.  – всички по описа на *** РУП при ОД на МВР – П., задържайки го при себе си и непредставяйки го обратно на разследващите полицаи, като и да е злоупотребил с властта си, като в периода 07.09.2009 г. – 14.09.2009 г.  в нарушение на чл. 3 и чл. 7, т. 1 от Инструкция рег. № Із-1015/04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, да е наложил дисциплинарни наказания на  П.Т.В., Н.З.Г., С.Х.А., Д.Ц.Н., Е.И.К., Н.Д.Р., Т.Б.Б. и Д.С.С. за деяния, които не съставляват дисциплинарни нарушения, и от това да са настъпили тежки последици, изразили се в уронване престижа на МВР, изключително затрудняване обезпечаването с доказателства по водените в *** РУП при ОД на МВР - П. досъдебни производства и тяхното срочно приключване, както и в неправомерно прилагане, респ. неприлагане на дисциплинарна репресия спрямо служители в управлението, поради което и на основание чл. 304 от НПК  ГО ОПРАВДАВА изцяло по първоначално повдигнатото  му обвинение за престъпление чл.387 ал.2  вр. ал.1 вр. с чл.26  ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА  подсъдимия   И.З.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН  в това  през месец  септември 2009 г.  в гр. П. да  е спомогнал на лице, извършило престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК - Г.П.Б. - да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване, чрез създаване на затруднения по установяване автора на деянието и като последица от това - привличането му към наказателна отговорност по досъдебно производство № 88/2009 г. по описа на *** РУП при ОД на МВР – П., без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, като деецът да е полицейски орган на длъжност  разузнавач ** степен в група ** на Сектор „К.П.” към *** РУ на МВР – П.,  поради което и  на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА изцяло по повдигнатото му обвинение   за престъпление по  чл. 294  ал. 4,  пр. 4,  вр. ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА  подсъдимия  К.А.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, Н. на П.У. в *** РУП при ОД на МВР – гр. П., живущ ***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това в периода 15.08.2009 г. – м. септември 2009 г. в гр. П.  като държавен служител в структурата на МВР – началник на полицейски участък и оперативен работник /КП/ към полицейски участък „Т.К.” към *** РУП при ОД на МВР – П., при условията на продължавано престъпление, да  не е изпълнил задълженията си по служба, като в нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 7, т. 1, 4 и 5, чл. 8, ал. 1, чл. 14 и чл. 35 от Инструкция Із 1171/02.08.2006 г. за организацията на работа в структурните звена на МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер:

- на 15.08.2009 г. да не е приел, да не е завел, да не е регистрирал и докладвал по надлежния ред и да  не е упражнил контрол по работата със заявителски материал, досежно съобщение от И.С.С. и С.И.С., съдържащо данни за извършено престъпление от общ характер и

- в периода 21.08.2009 г. – м. септември 2009 г. след като при изпълнение на служебните му задължения, непосредствено му е станало известно за заявителски материал с подател П.П., да не е сторил необходимото за надлежната регистрация на същия и да не е упражнил контрол по работата с него, и от това да  са произлезли вредни последици, изразили се в уронване престижа на МВР и затрудняване разкриването на престъпленията, за които съответните сигнали са били подадени,  поради което и  на основание  чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по  чл. 387 ал.1 вр. чл. 26  ал.1 от НК.

На основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените в наказателното производство разноски в размер на  35 /тридесет и пет / лева  ОСТАВАТ за сметка на Държавата.

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1................................

 

                                                                               2....................

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.