НОХД 8693/2012 - Споразумение - 17-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 8693/2012г.

П Р О Т О К О Л

№ 99

17.02.2014 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На седемнадесети февруари      две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: БОРИС ЦОНЕВ

                                                                                 ДИМИТЪР СТАНКОВ

 

Секретар Гергана Спасова

Прокурор: Добринка Калчева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 8693 описа за 2012 година

На поименното повикване в 14,20 часа се явиха:

Подсъдимият И.В.Н. се явява лично и с адв. Р.А.П., упълномощена от по-рано и адв. К.Г.М., с пълномощно от днес.

Свидетелят О.А.Х. не се явява.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото. Представям 1 брой квитанция, касов ордер и приемо – предавателен протокол, от които е видно, че щетите по делото са напълно възстановени.

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото. Да се приемат тези писмени доказателства.

         ПРОКУРОР: Да се приемат писмените доказателства.

         Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, както и за прочитане и приемане на представените писмени доказателства, поради което

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ПРОЧИТА и ПРИЕМА представените писмени доказателства - 1 брой квитанция, касов ордер и приемо – предавателен протокол, от които е видно, че щетите по делото са напълно възстановени.

         ПРОКУРОР: Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите.

         АДВ. П.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

         АДВ. М.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение.

Съдът

         О ПР Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 17.02.2014 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 8693/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с., между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ДОБРИНКА КАЛЧЕВА и подс. И.В.Н., представляван адв. П. и от адв. К.Г.М., за следното:

Подс. И.В.Н. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление  по чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, за това, че през периода 03.12.2009г. до 09.02.2012г. в град П. при условията на продължавано престъпление  в качеството на длъжностно лице – Председател на *** град П. е присвоил чужди пари в общ размер на 11 271 лева собственост на Сдружение *** гр.П. /правоприемник на *** гр.П./ и чужди вещи :

-         мобилен телефон марка „Nokia” /„Нокиа”/ модел „6233 СВМ” ведно със СИМ-карта на „Глобул” на обща стойност 100 лева собственост на Сдружение *** гр.П. /правоприемник на *** гр.П./

-         преносим компютър марка „Toshiba satellite” /„Тошиба сателит”/ модел „L 30-113” на стойност 750 лева, собственост на Сдружение *** гр.П. /правоприемник на *** гр.П./

-         чанта за лаптоп марка „Dikota/„Дикота”/ на стойност 30 лева собственост на Сдружение *** гр.П. /правоприемник на *** гр.П./

-          преносим компютър марка „Lenovo/„Леново”/ модел „Think Pad X200 – 7458 CTO” на стойност 450 лева, собственост на *** /правоприемник на ***/

всичко на обща стойност 12 601 /дванадесет хиляди шестстотин и един/ лева, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява.

За така извършеното престъпление  по чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. И.В.Н. при условията на чл.55 ал.1, т.2, б. Б от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следната съвкупност от пробационни мерки на основание чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 вр. ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. И.В.Н., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 205 /двеста и пет/ лева.

ПОДС. Н.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                      ПОДПИС:

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

РП ПЛОВДИВ                      ПОДС. Н.:

 

ПРОКУРОР:                                         

 

ДОБРИНКА КАЛЧЕВА                          ЗАЩИТНИК:

        

                                                                            /АДВ. П./:

 

ЗАЩИТНИК:

 

/АДВ. М./

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

        

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимите  мярка за неотклонение  да се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

         Съдът       

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 8693/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

         ОТМЕНЯВА взетата спрямо подс. И.В.Н. мярка за неотклонениеПОДПИСКА.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подс. И. В. Н. е осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 205 /двеста и пет/ лв., следва на същият да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                           

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.