НОХД 8598/2012 - Споразумение - 22-01-2013

П Р О Т О К О Л № 52

 

П Р О Т О К О Л № 52

ПРЕПИС –ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 22.01.2013 година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На   двадесет и втори януари                две хиляди и  тринадесета    година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА

2.     МАРИЯ ЙОРДАНОВА

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  АННА ВИКОВА 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 8598  по описа за 2012  година.

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.В.М.  се явява лично доведен от З. гр. П. и със служебния си защитник Адв. Б.С..

***********************************************************

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ПОДС. М. : Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от  прокурора АННА ВИКОВА  и   подсъдимия М.В.М. лично и  чрез   служебния си защитник АДВ. Б.С. ***  споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№ 8598  /2012 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното

ПОДСЪДИМИЯТ М.В.М. - роден на *** ***, живущ *** , б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по  чл. 196 ал.1 т.1 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с чл. 29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК  за това , че на   28.07.2012 г. в гр.Пловдив при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими , както следва: 8 броя кутии с цигари марка „Дон премиум” – на стойност 60 лв. /при цена от 7,50 лв. за 1 кутия/ и 32 бр. кутии с цигари марка „Капитал Слимс” – на стойност 240 лв. /при цена от 7,50 лв. за 1 кутия/ - или всичко на обща стойност – 300 лв. от владението на В.К.Н. *** без неговото съгласие  и с намерение противозаконно да ги присвои.

  За така извършеното престъпление по  чл. 196 ал.1 т.1 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с чл. 29 ал.1 б.”А” и б.”Б” от НК и при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК на подсъдимия М.В.М. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ЕДНА ГОДИНА И ТРИ   МЕСЕЦА.

На основание чл. 57 ал.1 вр. с чл. 60 ал.1 вр. с чл. 61 т.2   от ЗИНЗС   така определеното и наложено на подсъдимия М.В.М. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА и ТРИ  МЕСЕЦА   да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ  режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА  от така определеното и наложено на подсъдимия М.В.М. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА  времето , през което подсъдимият  е бил задържан  по реда на ЗМВР  и НПК , а именно  от  16.08.2012 г.  до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита  за един ден лишаване от свобода.

Вещественото доказателство  - един брой  СД диск, приложен на  лист №  52 от досъдебното производство ,  ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  подсъдимия М.В.М.    /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 65  /шестдесет и пет/ лева по сметка на ВСС.

***************************************************************

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в   09:50   часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                               1..............            2...................                

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.