НОХД 7849/2012 - Споразумение - 02-07-2013

 

 

П Р О Т О К О Л  


                                                                       № 502

02.07.2013г                                                                                            ГР.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                   ХІХ наказателен състав

На втори юли                                            две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА РОГЛЕКОВА

                                               

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

прокурор ГИНКА ЛАЗАРОВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 7849 по описа за 2012г.

            На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.М. се явява лично и с адв. П., с пълномощно по делото от по-рано.

         По делото са приложени 1бр диск и 1бр плоча от настилка от подсъдимия М..

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Моля да не приемате така представените 1бр диск и 1бр плоча от настилка

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото. Предоставям на съда по приемането на веществените доказателства.

         Съдът намира, че не следва да бъдат приети като веществени доказателства приложените 1бр диск и част от плоча от настилка. Твърденият запис, който се съдържа в приложения диск не е събран по реда, предвиден в НПК, а частта от плоча от настилка може да бъде взета от произволно избран обект. Заедно с това съдът намира, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното СЗ, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на подсъдимият М. за приемане като веществени доказателства по делото на 1бр диск и част от плоча от настилка.

         ПРОКУРОР: Представям и моля да одобрите сключено между РП Пловдив и подсъдимия споразумение за решаване на делото.     

         АДВ. П.: Моля да одобрите представеното ви споразумение в пълния му вид.

         С оглед представеното споразумение съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 02.07.2013г не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА подписаното по реда на гл. 29 от НПК споразумение за решаване на НОХД 7849/12г по описа на ПРС, ХІХ н.с. както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ С.К.М. - роден на ***г. в гр.П., българин, български гражданин, разведен, неосъждан /реабилитиран/, живее в гр.***********, със средно образование, безработен, ЕГН ********** Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъплението по чл.131 ал.2 т.3 вр. с чл.130 ал.1 от НК за това, че на 09.11.2012г. в гр.П. на бул.”Х.Б.” №*** е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания, кръвонасядания и разкъсно-контузна рана на лява подбедрица, довели до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 НК на полицейски орган - главен полицай Е.М.А., к. В „**********” гр.П. при и по повод изпълнение на службата му на територията на Четвърто РУ”Полиция” при ОДМВР-П..

За така извършеното престъпление на подсъдимия С.К.М. МУ СЕ НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 от НК наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” на подсъдимия С.К.М. за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.К.М. със снета по делото самоличност е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 270 ал.1 пр.1 от НК за това, че на 09.11.2012г. в гр.П., на бул.”Х.Б.” №***, противозаконно е пречил на орган на властта – главен полицай Е.М.А., к. на *******” гр.П., полицай М.Н.Г., ст. п. в ******* при ********, главен полицай Л.Ф.Л., ст.п. в „******” на сектор „о.п.” към Четвърто РУ”Полиция” – П. при ОД на МВР – П., категория Д, главен полицай А.П.Д., к. на *******” към Четвърто РУ”Полиция” – П. при ОД на МВР – П., категория Д и инспектор П.Р.Д., п. и. VІ степен в група „*******” на сектор „***********” към Четвърто РУ”Полиция” при ОД на МВР гр. П., категория Г-ІІІ степен – да изпълнят задълженията си по служба, свързана с опазване на обществения ред на територията на Четвърто РУ”Полиция” при ОДМВР гр.П..

 

   За така извършеното престъпление на подсъдимия С.К.М. МУ СЕ НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС,***. за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично; 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.К.М. едно общо най-тежко наказание, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода” на подсъдимия С.К.М. за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда, с което се одобрява споразумението.

 

На основание чл. 59 ал.2 вр с ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното на подсъдимия С.К.М. едно общо най-тежко наказаниелишаване от свободавремето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 09.11.2012г, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимият С.К.М. със снета самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 90лв.

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                                ЗАЩИТНИК:

гр.Пловдив,                                                       (адв. П.)

прокурор Гинка Лазарова

 

                                                                  ПОДСЪДИМ:

                                                                  (Ст. М.)...................

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Предвид на това, че съдът одобри сключеното по реда на гл.29 от НПК споразумение наказателното производство по делото ще се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение ще се отмени.

         Ето защо и на основание чл. 384 вр. с чл. 24 ал.3 от НПК съдът 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 7849/12г, по описа на ПРС, ХІХ н.с.

         ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия С.К.М. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието приключи в 15,10часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  

 

                                                          СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.