НОХД 6768/2012 - Мотиви - 15-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 6768/2012г.

МОТИВИ към Присъда №268/17.09.2013г. по НОХД  №6768/2012г. по описа на ПРС - ХVІІІ н.с.

 

С внесения в съда обвинителен акт Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.Н.С., ЕГН:********** за това, че на 29.06.2012г. в гр. Пловдив на ул. „***” №*** в казино „***”, при условията на продължавано престъпление, е унищожил противозаконно чужди движими вещи - стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв.м, на стойност 51,35 лева; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв.м, на стойност 90,03 лева; 2 бр. 19-инчови монитори тъч скрийн, на обща стойност 1760 лева; стъкло за кабинет на игрален автомат, на стойност 332,50 лева; 2 бр. стъкла за игрален автомат, на обща стойност 137 лева; сувенирна купа, на стойност 15 лева; 20 бр. чаши за вино, на обща стойност 56 лева; бутилка червено вино, на стойност 7 лева; 2 бр. еднолитрови бутилки водка „Финландия”, на обща стойност 48 лева и 2 бр. еднолитрови бутилки уиски Джеймсън”, на обща стойност 70 лева - всичко на обща стойност 2566,88 лева /две хиляди петстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/, собственост на „***” ЕООД гр. Пловдив, и е повредил противозаконно чужда движима вещ – ПОС - терминал на „***”, собственост на „***” АД гр. София, като стойността на причинената вреда е 187,76 лева - всички вреди на обща стойност 2754,64 лева /две хиляди седемстотин петдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ - престъпление по чл.216, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В хода на съдебното производство с оглед разпоредбата на чл.287, ал.1 от НПК е допуснато изменение на обвинението повдигнато срещу подсъдимия А.Н.С., като е прието същото да се счита в следния смисъл: „На 29.06.2012 г. в гр. Пловдив, на ул. „***” №***, в казино „***”, при условията на продължавано престъпление, е унищожил противозаконно чужди движими вещи - стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв. м. на стойност 51,35 лева, собственост на А.З.С., Г.И.С. и М.Д.Ч.; 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн на обща стойност 1 760 лева, стъкло за кабинет на игрален автомат на стойност 332,50 лева, 2 броя стъкла за игрален автомат на обща стойност 137 лева, всичко на обща стойност 2 229,50 лева, собственост на „***”  АД – гр. София; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м.  на стойност 90,03 лева, сувенирна купа на стойност 15 лева, 20 броя чаши за вино на обща стойност 56 лева, бутилка червено вино на стойност 7 лева, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Финландия” на обща стойност 48 лева и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Джеймсън” на обща стойност 70 лева, всичко на обща стойност 286,03 лева, собственост на „***” ЕООД гр. Пловдив, и е повредил противозаконно чужда движима вещ – ПОС - терминал на „***”, собственост на „***” АД гр. София, като стойността на причинената вреда е 187,76 лева – всички вреди на обща стойност 2 754,64 лева” – престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изцяло измененото обвинение спрямо подсъдимия със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализиране на наказателната отговорност предлага да му бъде наложено наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. Пледира на осн. чл.189, ал.3 от НПК да му бъдат възложени направените по делото разноски. Не взема отношение относно приложеното по делото веществено доказателство.

Подсъдимият А.С. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, дава обяснения. В хода на съдебните прения поддържа казаното от защитника си и моли да му бъде наложено наказание лишаване от свобода, което да е под една година. В дадената му последна дума моли за справедлива присъда.

Защитникът му – адв. К. иска налагане на наказание лишаване от свобода под една година, без да конкретизира точен размер. Не взема отношение за режима.

Нито подсъдимият, нито защитникът му вземат становище относно направените по делото разноски и приложеното веществено доказателство.

Съдът, въз основа за събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият А.Н.С. е роден на *** ***,  българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работещ, ЕГН:**********.

Казино „***”, стопанисвано от „***” ЕООД, се намирало в гр. Пловдив на ул. „***” №***. На 28.06.2012г. свид. Н.Р. - крупие в казиното, била нощна смяна на работа от 19:30ч. до 07.30ч. на 29.06.2012г., заедно с колегата й - свид. Б.Г.. Около 05:00ч. на 29.06.2012г. в казиното пристигнал подс. А.С., заедно с майка си - свид. С.Д.. Служителите на казиното познавали лицата като редовни клиенти. С оглед на обстоятелството, че подс. С. и друг път е създавал проблеми в казиното, същият имал наложена забрана да играе на игралните апарати, която обаче не се спазвала. Поради тази причина той бил допуснат в казиното, като започнал да играе на игралните автомати. Служителите в казиното не се противопоставили, независимо от обстоятелството, че подсъдимият бил във видимо нетрезво състояние, тъй като решили, че щом майка му е с него той няма да създава проблеми. По време на залагането на игралните автомати подсъдимият стигнал до печалба 1300 лева, но продължил да играе, в резултат на което загубил спечелената сума. Това обстоятелство изключително много го ядосало, в резултат на което започнал да хвърля столове по игралните автомати и в посока бара, при което счупил различни вещи – 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн, стъкло за кабинет на игрален автомат, 2 броя стъкла за игрален автомат, собственост на „***”  АД – гр. София; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м., сувенирна купа, 20 броя чаши за вино, бутилка червено вино, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Финландия” и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Джеймсън”, собственост на „***” ЕООД гр. Пловдив. По така описания начин подсъдимият унищожил горепосочените вещи. Подс. С. повредил и намиращия се в казиното ПОС - терминала на „***”, собственост на „***”, който стоял на бара, като го хванал и го захвърлил. Свид. С.Д.  постоянно вървяла след подсъдимия, като се опитвала да го успокой и възпре, но той не й обръщал внимание. Междувременно в казиното дошли и свидетелите С.П. и М.А. – служители във „***” ЕООД – гр. Пловдив, които трябвало да сменят свидетелите Б.Г. и Н.Р.. Свидетелят Б.Г. веднага сигнализирал, чрез натискане на паник - бутона, охранителната фирма „***” COT, а свидетелят С.П. повикал полицейски служители. Притеснени от действията на подсъдимия, свидетелките А. и Р. се скрили в намиращата се на горния етаж съблекалня. След няколко минути подс. С. тръгнал да напуска казиното, като ударил с крак входната врата и счупил стъклото й /8 мм – 1,58 кв.м/. По този начин го унищожил. В резултат на тази му постъпка пострадал кракът му. Вън бил задържан от пристигналите на място служители на „***” COT, между които свидетелят Г.Г.. На място пристигнали и полицейски служители при IV РУ „Полиция” гр. Пловдив.

Впоследствие бил изготвен оглед на местопроизшествие, за което действие по разследване надлежно бил съставен Протокол за оглед на местопроизшествие от 29.06.2012г. и изготвен фотоалбум.

В хода на досъдебното производство свид. Р.А. - управител на казино „***” към инкриминираната дата, предоставила на разследващите органи един брой компактдиск марка „Verbatim”, приобщен с Протокол за доброволно предаване.

На така приобщеното по делото веществено доказателство бил извършен оглед, за което бил съставен Протокол за оглед на веществено доказателство от 02.07.2012г.   

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена стоково - оценъчна експертиза, от чието заключение става ясна стойността на унищожените и повредените вещи към момента на извършването на деянието, а именно общо 2754,64 лв.

В хода на досъдебното производство била назначена комплексна съдебно  - психиатрична и психологична експертиза на подсъдимия А.С., от заключението на която се установява, че същият не се води на диспансерно наблюдение в ЦПЗ – Пловдив и не страда от психично заболяване. Няма данни да е търсил помощ в ЦПЗ – гр. Пловдив, във връзка с някакъв вид зависимост. До момента на изготвяне на експертното заключение не е клинично установено С. да страда от някакъв вид зависимост, вкл. към хазарт, алкохол и т.н. в смисъла на психично заболяване. На 29.06.2012г. около 07.50 часа в казино „***” на ул. „***” №*** в гр. Пловдив подсъдимият не е бил под влияние на физиологичен или патологичен афект. Могъл е да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си към момента на извършване на деянието на 29.06.2012г. около 07.50 часа в казино „***” на ул. „***” №*** в гр. Пловдив.

В хода на съдебното производство беше назначена и изготвена допълнителна комплексна съдебно – психиатрична и психологична експертиза, в заключението на която се сочи, че подсъдимият С. не страда от минало или актуално психично заболяване. Посочената от него загуба на пари, както и семейното му положение, съчетано с наличието на семейни проблеми, предхождащи 29.06.2012г., не са фактор за агресивно поведение от негова страна, което да е в резултат на качествено нарушени психични функции, представляващи разстройство на съзнанието. 

В хода на съдебното производство беше назначена и изготвена съдебно – видеотехническа експертиза на приобщеното по делото веществено доказателство – един брой компактдиск марка „Verbatim”, със заключение, че представеният оптичен диск съдържа общо 8 бр. видео файлове, с общ размер 49,7 МВ и времетраене от 2,22 мин. до 3,01 мин. Същите са цифрови презапаси от оригиналния файл, на записан върху твърдия диск на видео охранителната система видео запис. Не са установени следи от манипулация/намеса  при записаната информация.  

Описаната фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото в хода на съдебното следствие гласни доказателства – изцяло от показанията на свидетелите Б.Г., Н.Р., Г.Г., М.А., Б.С., С.П. и А.С., отчасти от показанията на свидетелите Р.А., С.Д. и Д.С., както и отчасти от обясненията на подсъдимия А.С..

Показанията на свидетелите Б.Г., Н.Р., Г.Г., М.А., Б.С., С.П. и А.С. са обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото и експертните заключения. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства - свидетелски показания на цитираните лица, не се наблюдава. Всеки от разпитаните свидетели описва застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото, в зависимост от това на каква част от протеклите събития е станал непосредствен очевидец.

Съдът не възприема показанията на свидетелката Р.А. единствено в частта, в която сочи, че подсъдимият С. не е бил допускан в казиното преди инцидента, тъй като е имал наложена забрана да го посещава. Казаното от нея е в директно противоречие със заявеното от останалите служители на казиното, от чиито показания става ясно, че действително подсъдимият е имал наложена забрана да посещава казиното, но е ходил там, дори и в присъствието на неговия управител – свид. Р.А.. В останалата част показанията на свид. Р.А. се ценят от съдебния състав, тъй като са в синхрон с останалата, събрана по делото доказателствена съвкупност, кредитирана от съда. 

Не се дава вяра на казаното от свид. С.Д., в частта, в която посочва, че подсъдимият е отишъл сам в казиното, а тя е отишла впоследствие, че служителите в казиното са сервирали на А.С. алкохол и тя е водила спор с тях в тази връзка, както и че в резултат на действията на сина й са били счупени само и единствено един игрален автомат, една купа, със сфери от томбола и едно стъкло на бара, на което е имало една бутилка уиски „Тийчърс”, като други повредени или унищожени вещи е нямало. Свидетелят Д.С. – брат на подсъдимия, също сочи, че освен едно счупено стъкло на бара не е видял други повреди, включително и по игралните автомати. Показанията на тези двама свидетели в посочената част съдът не цени, тъй като не само са дадени от заинтересувани от изхода на делото лица /роднини на подс. А.С./, но са изолирани и в директно противоречие както с показанията на останалите свидетели - очевидци, така и с приложените по делото писмени доказателства – Протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с приложен към него фотоалбум  и Протокол за оглед на веществено доказателство, и приобщеното в досъдебното производство веществено доказателство - един брой компактдиск марка „Verbatim”.

Обясненията на подсъдимия не се ценят от съда в частта им, в която заявява, че първоначално е отишъл сам в казиното, а майка му е дошла след това, че работещите в казиното са му сервирали алкохол и че няма спомен за случилото се, поради голямото количество алкохол, което е изпил. В тази част обясненията му представляват израз на възприетата от него защитна позиция, тъй като са изолирани и не са в синхрон с останалата доказателствена съвкупност, особено със събраните гласни доказателства, които в кредитираната от съда им част не се конфронтират помежду си. Действително обясненията на подсъдимия имат двояка природа, като освен защитна позиция са и доказателствено средство. Но за да може да се изграждат изводите от фактическа страна върху неговите обясненията, същите следва да кореспондират с останалите събрани по делото доказателства, което в случая не е така. Израз на възприетата защитна позиция е заявеното от подсъдимия за посочените по - горе факти, тъй като противоречат на казаното от незаинтересовани от изхода на делото лица /служителите в казиното/. Заявената от него позиция, че няма спомен за случилото се опровергава от заключението на назначената в хода на досъдебното производство комплексна съдебно  - психиатрична и психологична експертиза на подсъдимия А.С., от което категорично става ясно, че той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като не е бил под влияние на физиологичен или патологичен афект.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин и от приложените по делото  писмени доказателства, надлежно приобщени чрез прочитането им по реда на чл.283 от НПК – протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с приложен към него фотоалбум /л.4 – 14 от дос.пр./, справка от Търговския регистър за „***” ЕООД /л.24 от дос.пр./, копие на проформа фактура №*** от 05.07.2012г. /л.29 от дос.пр./, фактура №*** от 09.07.2012г., ведно с приложен фискален бон /л.33 от дос.пр./, копие на фактура  №*** от 25.07.2012г. /л.34 от дос.пр./, протокол за доброволно предаване /л.36 от дос.пр./, протокол за оглед на веществено доказателства /л.38 - 40 от дос.пр./, медицински документи /л.49 – 53 от дос.пр./, характеристична справка /л.62 от дос.пр./, заверено копие на Анекс към договор за наем на игрални съоръжения №***/18.04.2012г. /л.90 - 91 от съд.пр./, 2 броя протоколи за извършено сервизно обслужване, и двата от 03.07.2012г. /л.92 – 93/, справка от Държавна комисия по хазарта с изх. №159 от 13.02.2013г. /л.125 от съд.пр./, справка от „***” АД с Вх.№***/18.02.2013г., ведно с приложени към нея 2 броя справки за собственост на игрални автомати, отдадени под наем на „***” ЕООД /л.128 – 131/, справка от ТД-НАП Пловдив с изх. № 11-01-146/25.02.2013г. /л.160 от съд.пр./, молба от П. З. Б. от 27.03.2013г., ведно с приложени към същата заверено копие на Договор за наем от 01.05.2006г., сключен между Г. Н. У., А.З.С. и Г.И.С. от една страна и „***” ЕООД от друга страна и заверено копие на пълномощно от Управителя на „***” за П.З.Б. /л.166 – 168 от съд.пр./, получените от „***” АД нотариално заверени копия на: Договор за наем на игрални съоръжения № *** от 16.09.2009г., сключен между „***” АД и „***” ЕООД, Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 10.09.2010г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 05.11.2010г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 12.03.2010г., Договор за наем на игрални автомати № *** от 06.06.2001 г., сключен между „***” АД и „***” ООД, Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 21.11.2011 г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 08.07.2011 г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 21.09.2011 г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 18.04.2012 г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 19.11.2008 г., Анекс № 1 към договор за наем на игрални автомати № ***/06.06.2001 г. от 19.04.2004 г., Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 12.03.2010 г. и Анекс към договор за наем на игрални съоръжения № *** от 10.01.2012 г. /л.171 – 198 от съд.пр./, справка за съдимост на подсъдимия, ведно с приложени копия на бюлетини за съдимост и протоколни определения /л. 208 – 224/, удостоверение за наследници /л.245 от съд.пр./, справка от „***” АД във факсово копие и заверено копие на пълномощно от Г.И.С..

При постановяване на присъдата си съдът взема предвид и заключенията на назначените в хода на досъдебното производство стоково – оценъчна експертиза и комплексна съдебно – психиатрична и психологична експертиза, както и  заключенията на назначените в хода на съдебното производство допълнителна комплексна съдебно – психиатрична и психологична експертиза на подсъдимия и съдебно – видеотехническа експертиза, надлежно приобщени към доказателствената съвкупност, които според преценката на съда са извършени компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответстват на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият А.Н.С., ЕГН:********** е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, тъй като на 29.06.2012г. в гр. Пловдив, на ул. „***” №***, в казино „***”, при условията на продължавано престъпление, е унищожил противозаконно чужди движими вещи - стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв. м. на стойност 51,35 лева, собственост на А.З.С., Г.И.С. и М.Д.Ч.; 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн на обща стойност 1 760 лева, стъкло за кабинет на игрален автомат на стойност 332,50 лева, 2 броя стъкла за игрален автомат на обща стойност 137 лева, всичко на обща стойност 2 229,50 лева, собственост на „***”  АД – гр. София; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м.  на стойност 90,03 лева, сувенирна купа на стойност 15 лева, 20 броя чаши за вино на обща стойност 56 лева, бутилка червено вино на стойност 7 лева, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Финландия” на обща стойност 48 лева и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Джеймсън” на обща стойност 70 лева, всичко на обща стойност 286,03 лева, собственост на „***” ЕООД гр. Пловдив, и е повредил противозаконно чужда движима вещ - ПОС-терминал на „***”, собственост на „***” АД гр. София, като стойността на причинената вреда е 187,76 лева – всички вреди на обща стойност 2 754,64 лева.

От обективна страна деянието е осъществено от подс. С. чрез действие, а именно чрез умишлено и нарочно удряне със столове на игралните автомати, стъкления рафт, сувенирната купа, бутилките с алкохол и чашите, чрез хвърляне на ПОС - терминала и чрез удар с крак на стъклото на входната врата, като е налице престъпен резултат – повреда на движима вещ, чужда собственост – „ПОС - терминал” и унищожаване на чужди движими вещи - стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв. м., 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн, стъкло за кабинет на игрален автомат, 2 броя стъкла за игрален автомат, стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м., сувенирна купа, 20 броя чаши за вино, бутилка червено вино, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Финландия” и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Джеймсън”. От непосредственото физическо въздействие върху чуждата движима вещ - ПОС – терминала, същата е била повредена, тъй като е съществувала възможност вещта да бъде поправена и използвана. От непосредственото физическо въздействие върху чуждите движими вещи /стъкло на входна врата 8 мм - 1,58 кв. м., собственост на А.З.С., Г.И.С. и М.Д.Ч.; 2 бр. 19-инчови монитори в тъч скрийн, стъкло за кабинет на игрален автомат, 2 броя стъкла за игрален автомат, собственост на „***”  АД – гр. София; стъклен рафт на плот 4 мм - 13,850 кв. м. , сувенирна купа, 20 броя чаши за вино, бутилка червено вино, 2 броя еднолитрови бутилки водка „Финландия” и 2 броя еднолитрови бутилки уиски „Джеймсън, собственост на „***” ЕООД гр. Пловдив/, те са били унищожени, тъй като са станали напълно и окончателно негодни за бъдещо използване по първоначалното им предназначение. Предметите на престъплението са чужди движими вещи /собственост на А.З.С., Г.И.С. и М.Д.Ч., на „***”  АД – гр. София и на „***” ЕООД гр. Пловдив/. Общата стойността на причинените вреди е 2 754,64 лева, видно от заключението на надлежно приобщената стоково – оценъчна експертиза. Извършеното от подсъдимия посегателство върху чуждата собственост е по своя характер противозаконно. Засегнати са обществените отношения, свързани с охрана на частната собственост.

Касае се за няколко извършени от подсъдимия деяния през инкриминираната дата, които осъществяват по отделно един и същи състав на едно и също престъпление и са извършени през не продължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото. Посоченото определя и  приложение на разпоредбата на чл.26, ал.1 от НК, определяща цялостната престъпна дейност на подсъдимия като осъществена при условията на продължавано престъпление.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като подсъдимият С. е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е желаел настъпването им. Пряко е целял забранените от закона последици на деянието.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на подсъдимия, слабите му волеви задръжки и незачитане на установения в страната правен ред.

При индивидуализиране наказанието на подсъдимия  съдът отчете съобразно разпоредбата на чл.54 от НК като смекчаващи отговорността обстоятелства признаването на вината, критичното му отношение към стореното, трудовата му ангажираност и семейното му положение. Като отегчаващи отговорността обстоятелства прецени предходните му осъждания и по – високата степен на обществена опасност на извършеното, доколкото се касае за продължавано престъпление със сравнително висока стойност на причинените вреди. Като анализира така индивидуализиращите отговорността обстоятелства настоящият съдебен състав счета, че следва на подсъдимия да се наложи наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. По делото няма многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства или пък изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, за да може да намери приложение разпоредбата на чл.55 от НК. Така наложеното наказание съответства както на обществената опасност на извършеното, така и на личността на подсъдимия и според преценката на съда би постигнало своето поправящо и превъзпитателно въздействие спрямо него, а така също би се отразило възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото.

На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  следва да бъде определен първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия А.Н.С. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.23, ал.1, вр. с чл.25, ал.1 от НК следва така наложеното на подсъдимия А.Н.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода да бъде кумулирано с наложеното му по НОХД №***/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Бургас едно общо най - тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като следва да му се определи едно общо най - тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. Налице са основанията на посочените разпоредби, тъй като престъпленията по тези две дела са извършени преди да има влязла в сила присъда или определение за одобряване на споразумение по което и да е от тях.

На основание чл.24 от НК следва да се увеличи така определеното едно общо най – тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като наказанието което следва да се изтърпи от подсъдимия да се счита в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА лишаване от свобода. Приложението на тази разпоредба се налага както предвид високата степен на обществена опасност на извършените по посочените две дела престъпленията, така и предвид личната висока степен на обществена опасност на С..

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС следва да се определи първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия А.Н.С. едно общо най – тежко и увеличено наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне от така наложеното едно общо най – тежко и увеличено наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА отчасти изтърпяното наказание по НОХД №***/11г. по описа на Окръжен съд гр. Бургас, считано от 25.02.2013г. до влизане в сила на настоящата присъда.

Предвид признаване на подсъдимия за виновен, следва на осн. чл.189, ал.3 от НПК да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски, които възлизат в общ размер на 633 лева.

Вещественото доказателство – един брой компактдиск марка „Verbatim” следва да остане приложен по делото. 

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ