НОХД 647/2011 - Присъда - 25-01-2013

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 31                     25.01.2013 г.               гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            ХІІ наказателен състав

на двадесет и пети януари                               Година – 2013 г.

в публично заседание в следния състав:

                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ВРАНЧЕВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ПЛАМЕН РОДОПСКИ

                                                                   2. АННА ГАЙДАДЖИЕВА

                  

Секретар  ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор ЧАВДАР ГРОШЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД№647  по описа за 2011 година

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.П.Д. - роден на *** год. в гр. У., ***, живущ ***, р., р. гражданство, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че пред януари 2008г., в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице – *** на фирма „Т.” ООД гр. Пловдив БУЛСТАТ ***** е присвоил чужди парисумата от 300 лв., собственост на фирма „Т.” ООД гр. Пловдив БУЛСТАТ 115818292, връчени в това му качество да ги пази и управлява, поради което и на основание чл. 201 вр. с чл. 93 т. 1 б. „б” вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това в периода 13.11.2007 год. – 09.02.2008 год. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – *** на фирма „Т.” ООД гр. Пловдив БУЛСТАТ 115818292 да е присвоил чужди парисумата от 532.96 лв., вещистоки на стойност 1 512.58 лв. и амбалаж на стойност 857.40 лв., всичко на обща стойност 2 902.94 лв., собственост на фирма „Т.” ООД гр. Пловдив БУЛСТАТ ****, връчени в това му качество да ги пази и управлява, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА досежно квалификацията на престъплението по чл. 201 от НК, като извършено във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, както и досежно разликата от 2902,94лв.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Е.П.Д. наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. Е.П.Д. да заплати по сметка на ВСС сумата от 195лв. представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.