НОХД 2955/2011 - Присъда - 04-03-2013

Присъда по Наказателно дело 2955/2011г.

                                                     ПРИСЪДА

 

№ 81                    04.03.2013 година                       град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  ЧЕТВЪРТИ МАРТ                                                    2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Мария Брайкова

                                                                Трайко Иванов

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  2955 по описа за 2011 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.З.Х., родена на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, б., българска гражданка, омъжена, със средно образование, неосъждана, пенсионер, с ЕГН: ********** за ВИНОВНА за това, че през периода от 19.03.2008г. до 15.11.2010г. в гр.П. при условията на продължавано престъпление самоволно, не по установения от закона ред, е осъществила едно оспорвано от другиго – М.Н.С. с ЕГН: **********, чуждо – на С.Н.Х., ЕГН: **********, предполагаемо право /ограничила е правото на достъп, ползване и преминаване през общите части на двуетажна сграда на ул.”Б.” №  и дворно място на ул.”Б.” № , съставляващо имот планомерен номер 410 от квартал 54, по плана на квартал „В.”, от страна на М.Н.С. и М.И.С./ в немаловажен случай – престъпление по чл.323 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, като  я признава за НЕВИННА да е извършила такова деяние в периода от 04.03.2008г. до 18.03.2008г., както и деянията да са осъществени при условията на чл.323 ал.5 от НК, а именно чрез заплаха,  поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение в този смисъл.

За така извършеното от подсъдимата К.З.Х. престъпление по  чл.323 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата К.З.Х.  наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата К.З.Х. за НЕВИННА в това на 04.03.2008г. в гр.П. да  се е заканила на другиго – М.Н.С. с ЕГН: ********** с престъпление против нейната личност – убийство и това заканване да е възбудило основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА изцяло по така повдигнатото обвинение за престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК.

 

            ОСЪЖДА подсъдимата К.З.Х., със снета по делото самоличност да заплати  на частния обвинител М.И.С. направените от същата разноски по делото  за адвокатско възнаграждение общо в размер на 3000 лева /от които 1500  лева платени от починалия частен обвинител М.Н.С../

 

 На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата К.З.Х., със снета самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски за експертизи общо в размер на 395 /триста деветдесет и пет / лева.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                1.

 

                                                2.

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.