НОХД 3959/2010 - Присъда - 19-08-2010

Присъда по Наказателно дело 3959/2010г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 386

18.12.2014 година

град ПЛОВДИВ  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХХІ наказателен състав

На осемнадесети декември,  две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: СТЕФКА КИСЬОВА

                                                              ВАЛЕНТИН АДЖЕЛАРОВ

 

Секретар Мери Кеворкян

Прокурор ПЕТКО МИНЕВ

 

като разгледа докладвано от съдията

НОХ дело № 6720 по описа за 2014 година

 

 

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.Г., роден на *** ***, **, български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.12.2006 год. в гр. Пловдив, в немаловажен случай, при условията на повторност, като е извършил престъпление, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, чрез повреждане на преграда /катинар на входна врата/, здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 1 бр. черен куфар с колелца на стойност 30 лв., 2 тома английско-български речници на стойност 20 лв. /при единична цена от 10 лв./, два броя българо-английски речници на стойност 24 лв. /при единична цена от 12 лв./, 1 бр. правописен речник на БАН на стойност 9 лв., 5 тома речници на български език на стойност 45 лв. /при единична цена от 9 лв./, 1 бр. български тълковен речник на стойност 10 лв., 1 бр. синонимен речник на стойност 6 лв., 2 бр. речници на чуждите думи в българския език на стойност 22 лв. /при единична цена от 11 лв./, 1 бр. учебник по английски език в 3 части на стойност 24 лв., 3 бр. учебници по английски език на Оксфорд на стойност 24 лв. /при единична цена от 8 лв./, 2 бр. граматика на английски език на Мърфи на стойност 20 лв. /при единична цена от 10 лв./ или всички вещи на обща стойност 234 лв., от владението на И.П.П. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. ІІ и т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 58А вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 2, ал. 2 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС така определеното на подс. Д.Н.Г. наказание на шест месеца „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          ОСЪЖДА подсъдимия Д.Н.Г., ЕГН **********, да заплати на гражданския ищец И.П.П.,***, сумата от 234 лева, представляващи имуществени щети от престъплението по чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. ІІ и т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 20.12.2006г. до окончателното й заплащане.    

          ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Д.Н.Г., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 115 лева по сметка на ПРС в полза на ВСС, както и ДТ върху уважения размер на гражданския иск в размер 50 лева по сметка на Пловдивски районен съд в полза на ВСС.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: ЙТ