НОХД 3959/2010 - Мотиви - 25-08-2010

Мотиви по Наказателно дело 3959/2010г.

Подсъдимият А.И.А. с ЕГН **********, се обвинява от Районна прокуратура- гр. П. за извършени престъпления както следва:

За това, че за периода 09.07.2009г. до 09.04.2010г. в гр.К., обл. П., след като е бил осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си Л.А.А. ЕГН ********** и Н.А.А. ЕГН **********,***/24.06.2009 г. по гр.д. № 1466/2009г. на Районен съд гр.П., ХV гр.с., в сила от 09.07.2009г., на месечна издръжка в размер на 80 лв. за Л.А.А. и 70 лв. за Н.А.А. - съзнателно не е изпълнил задължението си размер на две и повече месечни вноски, а именно 9 месечни вноски по 150 лв. на обща стойност 1 350 лв., което е престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявените обвинения и взе становище, че те са доказани по несъмнен начин, за което и следва да се наложат съответните наказания на подсъдимият при спазване на изискванията на чл. 373 ал.2 от НПК. Предлагана, наказанието да бъде наказание “глоба” в размер, съобразен с тежестта на извършеното и материалното състояние на подсъдимия, което предоставя като размер на преценката на съда.

Подсъдимият А. се явява в съдебно заседание и се признава за виновен. Той изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителният акт и дава съгласие да не се събира доказателства за тези факти, като се ползуват тези от досъдебното производство. Спрямо него производството е по реда на чл.371 т.2, във вр. чл. 372, ал.4 от НПК. Моли за минимални наказания.

Служебният защитник на подсъдимият, адв. Ш. взе становище, че в случая се касае за извършено престъпление по чл.183 ал.1 от НК. Предлага на съда да приеме, че се касае за случай на влошени човешки отношения, за което следва да се определи наказание в минимален размер, който да даде възможност на подсъдимия да се поправи. По отношение на размера на санкцията глоба, предлага тя да не бъде завишавана. Пледира, че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, които обстойно излага.

Пловдивският Районен съд, като взе в предвид изискванията на чл.373, ал.3 от НПК за приемане в мотивите за установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт и като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство по делото, които го подкрепят, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Подсъдимият А.И.А. е роден на *** ***. По произход е р.и р. гражданин, като владее български език писмено и говоримо и има постоянно пребиваване в Р България. Семейното му положение е неженен, не е осъждан. Има завършено основно образование, като понастоящем е безработен. Живее постоянно на адрес в гр. К., ул. „А.С.” № ..,. Има ЕГН **********. А.А. и свидетеля С.П., живели на съпружески начала в гр. К., обл. П. за времето от 2003г. до края на м. октомври  2008г., когато се разделили. От фактическото си семейно съжителство те имали две дъщери – Л.А.А., родена на ***г. и Н.А.А., родена на ***г. С Решение № 1699/24.06.2009г. по гр.д. № 1466/2009г. на Районен съд гр.П., ХV гр.с., в сила от 09.07.2009г., подсъдимият бил осъден да заплаща месечна парична издръжка в размер на 80 лв. за Л.А. и 70 лв. за Н.А., което следвало да става чрез свидетеля С.П., в качеството й на майка и законен представител на децата. След влизане на съдебния акт в сила А. не изпълнил нито веднъж паричното си задължение за издръжка, въпреки че получавал доходи. Не полагал грижи за малолетните си дъщери, които живели с майка си и нейните родители в гр.К., обл.П.. Не им купувал храна, медикаменти, дрехи и други движими вещи от първа необходимост. Като причина сочел липсата на доходи, независимо че работел по трудово правоотношение в „А.И.” ЕООД гр.П.. За периода от 09.07.2009г. до 09.04.2010г., включително, в гр.К., обл.П., подсъдимият съзнателно не изпълнил присъденото му задължение за издръжка и дължал на дъщерите си общата сума от 1 350 лв., равняваща се на 9-месечни вноски по 80 лв. за по-голямото момиче и 70 лв. за по-малкото.

Така изяснената фактическа обстановка се извлича по безспорен начин от самопризнанието на подсъдимия, направено по реда на съдебното следствие, което се подкрепя от събраните гласни и писмени доказателства от досъдебното производство. На първо място, то се подкрепя от показанията на свидетелите С.И.П., както и разпитаните родители Н. И.П. и Л. А.А., които в пълнота разкриват фактите и обстоятелствата, касаещи осъществените действия от страна на подсъдимият по извършеното от него деяние, разкриват обективната истина. Показанията на свидетелите са правдиви, логични, последователни, безпристрастни и най- вече непредубедени. Те си съвпадат по основните точки в тяхното изложение и в тях несъмнено личи стремеж да разкрият фактите такива, каквито те са били обективно съществуващи. От страна на свидетелите близки родственици, няма предубеждение спрямо подсъдимият. Те изразят точно обективно случилите се факти, всичко онова, на което са били преки и непосредствени очевидци. Налице е непоколебимост на техния разказ. Затова съдът изцяло ги кредитира по отношение на всички обстоятелства, изразени чрез тях и касаещи действията и простъпките на подсъдимия. Тези свидетелски показания са подкрепени и от останалите събрани и приети от съда по реда на чл.283 от НПК доказателства: протокол за проведена очна ставка между свидетелите С.П. и Л.А.. Подкрепят се и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства: заверен препис от съдебно решение по гр.д.№1466/2009 г. на ПРС, копие от удостоверение за раждане на малолетните Л.А.А. и Н.А.А., копие от допълнително споразумение към трудов договор №269 копие от вносни бележки от 24.11.2009 г. справка изх.№13-00-247/06.04.2010 г. на ТД на НАП- П., както и от свидетелство за съдимост и характеристична справка, приложени от дознател. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимно подкрепящ се начин описват фактическата обстановка приета в обвинителният акт. Следва да се посочи, че самопризнанието на подсъдимия изцяло кореспондират с другите доказателства: гласни показания на свидетелите и приложените писмени доказателства. Същите изясняват механизма на извършеното престъпление, участието на А. в него, характерът и размера на причинените имуществени вреди. Признанието на подсъдимия е подкрепено от всички доказателства по досъдебното производство по делото. Тези съвпадения между показанията на горните свидетели и самопризнанието на подсъдимия води съда до извода, че тези негови обяснения са напълно достоверни и може да им се има доверие за всички факти, съобщени в тях. Ето защо, съдът изцяло приема фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт, каквото е изискването на чл.373, ал.3 от НПК.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

Подсъдимият А.А. е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и в състояние на вменяемост. Към инкриминираният период той е употребявал наркотични вещества, но не страда от същинско психично заболяване. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Може да възприема и възпроизвежда фактите от значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях.

От обективна страна според становището на съда, действията на подс. А. са съставомерни за осъществено от него изпълнително деяние на престъплението по чл. 183 ал.1 от НК, защото през периода 09.07.2009 г. до 09.04.2010 г. в гр. К., обл. П., след като е бил осъден да издържа свои низходящи – дъщерите си Л.А.А. ЕГН ********** и Н.А.А. ЕГН **********,***/24.06.2009г. по гр.д. № 1466/2009г. на Районен съд гр.П., ХV гр.с., в сила от 09.07.2009г., на месечна издръжка в размер на 80 лв. за Л.А.А. и 70 лв. за Н.А.А. - съзнателно не е изпълнил задължението си размер на две и повече месечни вноски, а именно 9 месечни вноски по 150 лв. на обща стойност 1 350 лева. Налице е проявление на обективните признаците на състава. Изпълнителното деяние се е проявило на първо място като бездействие от страна на подсъдимия, насочени към противоправно задържане на дължимата и присъдена издръжка за малолетните му деца. Безспорно общественоопасните последици са налице в резултат на бездействието на подсъдимия. Затова тяхната конкретна оценка се определи на плоскостта на засягане на обществените отношения и настъпилите всички последици и така те безспорно определят цялостната квалификация на престъплението.

От субективна страна подс. А. е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсил настъпването на техния резултат, свързан с неизплащане на дължимите суми за издръжка на децата. Той е осъзнавал, че от извършваните от него действия настъпва съответния противоправен резултат, в противовес на установените отношения за защита на децата. А. е бил съгласен с общественоопасният характер на поведението си и е целял настъпването на тези общественоопасни последици. Налице е проявление на  съставомерни признаци за осъществено от него деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определиха съответните наказания на подсъдимият А.А..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид, че съгласно разпоредбите на чл.373, ал.2 от НПК следва при определяне на наказанието да се приложи разпоредбата на чл.58а от НК с оглед редакцията и съобразно разпоредбата на чл.2 ал.2 от НК, в сила до последното изменение на закона с ДВ бр.26/06.04.2010година. Съгласно нормата на разпоредбата на чл.183 ал.1 от НК, предвиденото наказание към момента на извършване на деянието е “пробация”. В този случай при определяне на наказанието следва да се приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б. в от НК, като предвиденото наказание “пробация” се замени с наказанието глоба в размер от 100 до 500 лева. Отчетоха се следните смекчаващи отговорността обстоятелства: чистото съдебно минало на А., добрите му характеристични данни, свързани с липсата на други противообществени прояви, критичното отношение към извършеното, желанието да полага всякакви грижи за децата си, извън определените му задължения да заплаща дължимата издръжка, младата възраст на подсъдимия. Не се отчетоха отегчаващи вината обстоятелства. Взеха се в предвид обстоятелствата, свързани с подбудите за извършване на престъплението. Степента на обществената опасност на деянието и дееца не са високи. При превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства, с оглед постигане целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК, с оглед личността на подсъдимият А., мотивите за извършване на настоящото престъпление, степента на засегнатост на обществото и пострадалите деца, обществената опасност и в бъдеще дееца да извърши друго престъпление, съдът прецени, че най- съответно се явява да се определи наказание в средата на предвидения размер, а именно “глоба в размер на 400 лева”. При определяне на наказанието “глоба” съдът отчете и обстоятелствата съобразно изискванията на чл.47 ал.1 от НК -семейното му положение, факта, че е безработен и няма имущество на негово име. Така определеното наказание в конкретният случай ще изиграе максимално добре своята предупредителна и възпираща роля, то ще помогне в най- пълна степен за поправянето и превъзпитанието на подсъдимият с цел спазване на законите и обществения ред, ще му отнеме възможността да извършва и за в бъдеще други престъпления, ще въздействува възпитателно и предупредително и върху други  членове от обществото. Така най- пълноценно ще се изпълнят поставените в чл.36 от НК цели на наказанието.

Няма направени разноски и не са приложени веществени доказателства, по които да се дължи произнасяне.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Й.Т.