Гражданско дело 9963/2019 - Решение - 29-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3200                               29.07.2019 година                        град Пловдив

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, I граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

      

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕТА ТРАЙКОВА

                                                        

при участието на секретаря Цвета Василева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9963 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12 - 19 от Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

...........................................................................................................................................................................................

Така мотивиран и на основание чл. 15, ал. 1 и 2 ЗЗДН, съдът

 

                                       Р Е Ш И :

 

   ЗАДЪЛЖАВА Т.А.Ч., с ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.   С.   С.,   с ЕГН **********, с адрес ***, an. 4 и В.В.О., с ЕГН **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА НА Т.А.Ч., с ЕГН **********,*** да приближава Д.   С.   С.,   с ЕГН **********, с адрес ***, an. 4, и В.В.О., с ЕГН **********, с адрес: ***; жилището им, местоработата на  Д.   С.   С.,   с ЕГН ********** и местата за социални контакти и отдих на пострадалите Д.   С.   С.,   с ЕГН **********, с адрес ***, an. 4, и В.В.О., с ЕГН **********, със същия адрес,  за срок от осем месеца.

 ОСЪЖДА Т.А.Ч., с ЕГН ********** *** да заплати на Д.   С.   С.,   с ЕГН **********, с адрес ***, an. 4 разноски от 400 лева платено адв. възнаграждение.  

          ОСЪЖДА Т.А.Ч., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивския районен съд държавна такса в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.

          ОСЪЖДА Т.А.Ч., с ЕГН **********,***,  да заплати по сметка на Пловдивския районен съд глоба в размер на 200 лева на осн. член 5, ал. 3 от ЗЗДН.

           Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7-дневен срок от връчването му на страните.

                                                         

                  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.