Гражданско дело 9940/2019 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 9940/2019г.

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№.8323                                      25.07.2019 г.                              гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XXI гр. състав, в закрито заседание на 25.07.2019 г. в състав:

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9940/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искова молба на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД против Ф.Н.Р..

Предвид констатирани нередовности на исковата молба, с разпореждане № 61271/27.06.2019 г. на ищеца са дадени указания за отстраняването им.

Препис от разпореждането е връчено редовно на страната, на посочения в исковата молба адрес, чрез служител /юрк./, на 02.07.2019 г., видно от наличната по делото разписка. Със същото ищецът е уведомен за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие.

Постъпила е молба за продължаване на срока за изпълнението им – уважена, видно от разпореждане от 10.07.2019 г. Този срок е изтекъл на 16.07.2019 г. вкл. – работен ден.

До момента не е постъпила молба, с която да са отстранени нередовностите в дадения едноседмичен срок, като не са представени доказателства за внесена по сметка на съда дължима държавна такса в указания конкретен размер, което мотивира съда да върне исковата молба като нередовна, поради процесуалното бездействие на страната.

За пълнота следва да се има предвид, че съдът няма задължение да съобщава на страната, направила искане по чл. 63 ГПК, че молбата за продължаване на срока е уважена или отхвърлена. Тя е длъжна сама да следи за акта на съда, който не подлежи на инстанционен контрол, затова й съдът не е задължен да го съобщава. Съгласно  чл. 63, ал. 2 ГПК, продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния, откъдето следва, че съдът се произнася бързо и молителят следва сам да следи за резултата от това произнасяне /в този смисъл е и трайната съдебна практика - Определение № 519 от 24.07.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 447/2012 г., III г. о., ГК, Определение № 547 от 4.12.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 570/2012 г., II г. о., ГК и др./

Както се посочи, предоставеният допълнителен срок е изтекъл, а нередовностите на ИМ не са отстранени.

Изложеното мотивира съда да върне исковата молба като нередовна, поради процесуалното бездействие на страната.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед по чл. 410 ГПК следва да бъде обезсилена.

Така мотивиран и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД против Ф.Н.Р., поради неизпълнение и в продължения срок на указанията за отстраняване на нередовностите й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9940 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив. 

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 276/26.06.2018 г. по ч.гр.д. № 837/2018 г. на Районен съд - Пещера.

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

           

Препис от Определението да се връчи само на ищеца.

 

                                                                      СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП