Гражданско дело 9794/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 9794/2019г.

  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 7458                       04.07.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 04.07.2019 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 9794 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

Постъпила е искова молба от К. К. А. срещу отказ за възстановяване на сума от онлайн търговец след сключване на договор от разстояние. Исковата молба е оставена без движение до посочване на надлежен ищец с индивидуализиращи белези, формиране на петитум съобразно вида на търсената защита и допустимите от закона възможности за упражняване на такава. В рамките на предоставения едноседмичен срок от 19.06.2019 г. до  26.06.2019 г. нередовностите не са отстранени, което сочи настъпване на последиците по чл. 129, ал. 3 от ГПК и налага връщане на исковата молба на подателя и.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 9794/19 на ПРС.

ВРЪЩА исковата молба на К. К. А. на подателя й.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.