Гражданско дело 9779/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 9779/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3113                                  22.07.2019 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                        

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9779 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, във вр. чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето.

******************************************************************************

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на д. К.Д.С. с ЕГН: **********, р. от м. – Д.Н. С. с ЕГН: ********** /п. в И./ и б.- непосочен в удостоверението за раждане в сем. на К.М.С. /б. по м. линия/с адрес в ********************************** за срок до навършване на ***************************************** ако учи.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

                                                                          СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

Вярно с оригинала!

КЯ