Гражданско дело 9777/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 9777/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2931                        11.07.2019   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На единадесети  юли                            две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на десети  юли              две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  9777                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

           

************************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Н.П.Г.  ЕГН ********** и Т.Д.Г. ЕГН **********, сключен на **** в гр. П., обл.П., за който е издаден Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

                 

По време на брака страните не са придобивали движимо или недвижимо имущество. Взаимни претенции към личните спестовни влогове страните нямат, тъй като те са били набирани със средства, които не са били СИО;

Страните са във фактическа раздяла от м.март 2018 год., поради което не следва да се регламентира ползване на семейно жилище. Всяка от страните живее под наем.

Страните не си дължат издръжка след прекратяването на  брака, тъй като са в трудоспособна възраст.

След прекратяване на брака съпругата Т.Д.Г. ЕГН ********** ще запази брачното си име, а именно: Г..

 

ОСЪЖДА Н.П.Г.  ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА Т.Д.Г. ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.