Гражданско дело 9663/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 9663/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   7449                             Година      2019                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд   VІІІ граждански състав

 

На 04.07                                                    Година 2019

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията

 

гр. дело номер 9663 по описа за 2019 година,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:  

           

Тъй като в законоустановения срок ищецът не е отстранил нередовностите на исковата си молба, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ВРЪЩА искова молба вх. № ******

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9663/2019 г. по описа на ПРС- VІІІ гр. състав.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на посочения в ИМ съдебен адрес на Ищеца.

 

 

 

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ П. ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала.

Р.М.