Гражданско дело 9584/2019 - Определение - 05-07-2019

Определение по Гражданско дело 9584/2019г.

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7517

05.07.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на пети юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Тоско Ангелов гражданско дело № 9584 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

**************************************************************************************************************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 3 и чл. 113 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9584 по описа за 2019 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- З.

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца, чрез процесуалния представител.

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                               / Тоско Ангелов /

 

Вярно с оригинала.

Р.М.