Гражданско дело 9583/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 9583/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е №2980

 

12.07.2019 г., гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XІІ - ти гр. състав, в открито съдебно заседание на трети юли две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 9583 /2019 г. по описа на същия съд, за де се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл. 235 от ГПК във връзка чл. 4 от Закона за защита срещу домашното насилие.

   ………………………………

     Воден от изложеното, на основание чл. 4 и следващите от  Закона за защита срещу домашното насилие , съдът

 

           Р Е Ш И:

 

      ЗАДЪЛЖАВА Д.Д.Ж.,  ЕГН **********, с адрес: ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.П.Н. , ЕГН ********** , с адрес: ***

           

       ОТСТРАНЯВА Д.Д.Ж.,  ЕГН **********,  от съвместно обитаваното с молителката Р.П.Н. , ЕГН ********** жилище, находящо се в гр. ****************************,  за срок от шест месеца.

 

     ЗАБРАНЯВА на Д.Д.Ж.,  ЕГН **********, да приближава Р.П.Н. , ЕГН **********, жилището й и  местата й за социални контакти и отдих, за срок от шест месеца.

 

    НАЛАГА на Д.Д.Ж.,  ЕГН **********, ГЛОБА в размер от  200 ( ДВЕСТА) лева, платими по бюджета на съдебната власт, чрез РС Пловдив.

 

    Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата, нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР. Препис от заповедта да се изпрати на съответното  РУП  към ОД на МВР гр. Стамболийски  за изпълнение - чл. 21, ал. 1 от ЗЗДН.

       

    ОСЪЖДА Д.Д.Ж.,  ЕГН **********,  да заплати по бюджета на съдебната власт държавна такса за образуването и воденето на делото в размер от 25 лева, както и 5 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

     ОСЪЖДА Д.Д.Ж.,  ЕГН **********,  да заплати на Р.П.Н. , ЕГН ********** сумата от 400 лева разноски по делото.

 

        Решението подлежи на обжалване пред състав на Пловдивски ОС с въззивна жалба в седмодневен срок от  връчването му на страните.

 

                                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ