Гражданско дело 9518/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 9518/2019г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер   2753                    02.07.2019  Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    втори  юли                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести  юни     две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от   съдията  дело  номер  9518 по описа за 2019 година

 

    Молба с правна квалификация чл. 50 от СК.

         ***********************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Н.Х.Б.  ЕГН **********  и А.М.Б.  ЕГН **********, сключен на **** в гр. П., обл. П. с Акт за граждански брак № ******, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца Т. Н. Б., ЕГН ********** и  М. Н. Б., ЕГН **********на майката А.М.Б.  ЕГН **********

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Т. Н. Б., ЕГН ********** и  М. Н. Б., ЕГН ********** на адреса на майката А.М.Б.  ЕГН **********

 

ОПРЕДЕЛЯ  режим на лични отношения между бащата Н.Х.Б.  ЕГН ********** и децата Т. Н. Б., ЕГН ********** и  М. Н. Б., ЕГН **********, както следва:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с учебните занятия на детето и платения годишен отпуск на майката.

 

          ОСЪЖДА бащата Н.Х.Б.  ЕГН ********** да заплаща на своите малолетни деца Т. Н. Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител А.М.Б.  ЕГН **********, месечна издръжка в размер на издръжка в размер на по 200 /двеста/ лева за всяко  едно  от децата, считано от влизане в сила на съдебното решение за постановяване на развода – 02.07.2019г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

           Издръжката  ще се заплаща  от пето до двадесето число на текущия месец

 

Семейството жилище, находящо се в гр. П., ******, след развода ще се ползва от Н.Х.Б.  ЕГН **********, а А.М.Б.  ЕГН ********** заявява, че няма никакви претенции относно ползване на семейното жилище.

 

Страните се споразумяват след развода, в изключителна собственост на съпруга - Н.Х.Б.  ЕГН **********, да остане безвъзмездно в индивидуален дял придобития по време на брака недвижим имот - СИО, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 56784.540.287.3.16 /пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, две осем седем, точка, три, точка, шестнадесет/, находящ се в гр. П., община П., област П., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И. д. на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. П., ******, самостоятелния обект се намира в сграда № ****, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.540.287 /пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, две осем седем/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ 91,73 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж : № 56784.540.287.3.17, под обекта: № 56784.540.287.3.13, над обекта: № 56784.540.287.3.19, който самостоятелен обект съгласно титула за собственост представлява: Апартамент *****, находящ се в гр. П., ****** с изложение север, юг, състоящ се от три стаи, трапезария,готварна, баня, клозет, пералня, антре, със застроена площ от 91,73 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра/, при граници: отляво - ап. **** вх.****, отдясно - ап. *****, отгоре - ап. ****, отдолу - ап. *****, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № ****, със застроена площ от 3,71 кв.м. /три квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, при граници на избеното помещение: от ляво - изба № ****, от дясно - изба № ****, ВЕДНО с 1,332 % /едно цяло триста тридесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построен блока.

Съпрузите се съгласяват, че описания недвижим имот остава безвъзмездно в индивидуален дял на съпруга - Н.Х.Б.  ЕГН **********.

Съпругата А.М.Б.  ЕГН ********** изрично се съгласява с това и заявява, че няма никакви претенции, както сега, така и за в бъдеще по отношение на описания недвижим имот.

 

Страните заявяват, че не притежават влогове в банки. Съпрузите нямат влогове, открити през време на брака и набирани в резултат на съвместен принос и нямат претенции един към друг относно такива.

 

Съпрузите заявяват, че през време на брака си не са поемали задължения към трети лица за нуждите на семейството. Ако се окаже наличието на такива, задълженията си към трети лица, всеки от съпрузите урежда самостоятелно, така както ги е поел.

 

Всички други движими вещи, придобити от съпрузите по време на брака им във връзка с домакинството, страните са си поделили доброволно при раздялата и нямат претенции един към друг за тях.

 

След прекратяване на брака съпругата А.М.Б.  ЕГН ********** ще носи запази и носи  брачното  си фамилно име - Б..

 

Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака няма да си дължат ИЗДРЪЖКА един към друг.

      Разноските по бракоразводното дело ще се поемат от Н.Х.Б.  ЕГН **********.

 

С настоящото споразумение молителите заявяват, че уреждат окончателно всички лични и имуществени отношения, произтичащи от брака им.

 

 

ОСЪЖДА Н.Х.Б.  ЕГН ********** да заплати сумата от 20 лева /десет лева/, представляваща държавна такса  в производството по сметка на Районен съд - Пловдив.

 

ОСЪЖДА Н.Х.Б.  ЕГН ********** да заплати сумата от 740.78 лева /седемстотин и четиридесет лева и  седемдесет и осем стотинки/, представляваща държавна такса  относно придобитото в дял недвижимо  имущество по сметка на Районен съд - Пловдив.

 

ОСЪЖДА Н.Х.Б.  ЕГН ********** да заплати сумата от 462.98 лева /четиристотин, шестдесет и два лева и  деветдесет и осем стотинки/, представляваща  местен данък  относно придобитото в дял недвижимо  имущество по сметка на  Община П.

 

ОСЪЖДА Н.Х.Б.  ЕГН ********** да заплати сумата от 288 лева /двеста, осемдесет и осем лева/   по сметка на Районен съд - Пловдив – представляваща държавна такса  относно определената  издръжка.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                                     

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.