Гражданско дело 9503/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 9503/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8226                             23.07.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 9503 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

        

………………………………………………………………………………………

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9503 по описа за 2019 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Добрич.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд- Добрич.

 

                                                                                    СЪДИЯ:/п./

                                                                                                / Н. С. /

 

Вярно с оригинала.

К.К.