Гражданско дело 9500/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 9500/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2987/  15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9500 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.К. ***, ЕГН ********** и А.Д.К. ***, ЕГН **********,*** на ******* г. с Акт № ******* г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Семейното жилище, находящо се в град П., ********, след прекратяване на брака се предоставя за ползване на съпругата А.Д.К..

Имуществените отношения между страните се уреждат от сключения между тях Брачен договор от ***** г., вписан в Служба по вписванията с вх. № ******* г. с Акт № ******, т.******** г.

По време на брака съпрузите нямат придобити влогове в режим на съпружеска имуществена общност и всеки от двамата остава едноличен и единствен собственик на сумите по влоговете, по които е титуляр.

                Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са получавали заеми от банки или други трети лица, използвани за нужди на семейството, за които да носят солидарна отговорност, съответно нямат никакви общи задължения и след прекратяването на брака всеки от двамата ще отговаря лично и изцяло за поетите от него задължения.

По отношение на регистрираните фирми или търговски дружества, страните се уговарят, че всеки от тях ще остане едноличен и единствен собственик на притежаваните от него дялове или фирми.

Съпрузите не си дължат един на друг издръжка след развода.

След развода съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - К..

Страните се договарят, че всеки от тях ще заплати следващата му се държавна такса, а останалите разноски ще се поемат от тях така, както са направени.

С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили напълно и окончателно описаните по-горе последици от развода и никой от тях няма и няма да има и в бъдеще никакви претенции към другата страна в тази връзка.

ОСЪЖДА Д.И.К. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Д.К. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР