Гражданско дело 9417/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 9417/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2995/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9417 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.Н.П. ***, ЕГН ********** и В.А.П. от гр. К., ЕГН **********, сключен в гр. К. на ****** г. с Акт № ****** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето Д. В. П. с ЕГН ********** ще се упражняват от неговата майка Б.Н.П. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата В.А.П. от гр. К., ЕГН ********** и детето Д. В. П. с ЕГН **********, ще се осъществява, както следва:

 

- бащата има право да вижда и взема детето при себе си всеки първи и трети уикенд от месеца за времето от 10 ч. в събота до 18 ч. в неделя;

- един месец от лятната ваканция на детето, който не съвпада с годишния платен отпуск на майката, като този месец ще бъде разделен на два пъти по две седмици;

Бащата В.А.П. от гр. К., ЕГН **********, се задължава да заплаща МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на детето Д. В. П. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Б.Н.П. ***, ЕГН **********, в размер на 600 (шестстотин) лева, считано от постановяване на съдебното решение за развод, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

Ползването на семейното жилище, собственост на съпрузите, находящо се в гр. П., ***********, се предоставя на съпругата Б.Н.П..

Страните са млади и трудоспособни и няма да дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака им.

Придобитите по време на брака движими вещи страните са разделили извънсъдебно.

След допускане на развода съпругата ще носи брачната си фамилия - П..

С настоящото споразумение подписалите го страни заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА В.А.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 452,00 лв. (четиристотин петдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР